Dnes sa konalo valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky

| 01.06.2016

Akcionári Tatra banky dnes na valnom zhromaždení schválili riadnu individuálnu
a konsolidovanú účtovnú závierku, ako aj výročnú správu za rok 2015, rozdelenie zisku
a výplatu dividend a vykonali voľbu člena dozornej rady.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bude medzi akcionárov Tatra banky rozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 115 787 210  €. Do nerozdeleného zisku minulých rokov sa pridelil zisk za rok 2015 vo výške 115 786 978 € .

Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 € pripadne dividenda v celkovej výške 1 440 €,  na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 € pripadne dividenda v celkovej výške 7 200 € a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 € pripadne dividenda v celkovej výške 7,20 €.

Účtovné závierky boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva
a overené audítorom Deloitte Audit s. r. o.

Kontakt:

Zuzana Povodová
hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557
0903 641 846

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/dnes-konalo-valne-zhromazdenie-akcionarov-tatra-banky-5/