Dnes sa konalo valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky

| 11.06.2018


Akcionári Tatra banky dnes na valnom zhromaždení schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku, ako aj výročnú správu za rok 2017, rozdelenie zisku a výplatu dividend, vykonali voľbu členov dozornej rady a rozhodli o zmene stanov.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bude medzi akcionárov Tatra banky rozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 67 882 804 €. Do nerozdeleného zisku minulých rokov sa pridelil zisk za rok 2017 vo výške 113 265 263 € .

Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 € pripadne dividenda v celkovej výške 844  €,  na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 € pripadne dividenda v celkovej výške 4 220 € a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 € pripadne dividenda v celkovej výške 4,23 €.

Účtovné závierky boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a overené audítorom Deloitte Audit s. r. o.

Kontakt: 

Zuzana Žiaranová
Tatra banka
02/5919 1557
0903 641 846
zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/dnes-konalo-valne-zhromazdenie-akcionarov-tatra-banky-6/