1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Dnes sa konalo valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky

Dnes sa konalo valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky

| 25.04.2019

Akcionári Tatra banky dnes na valnom zhromaždení schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku, ako aj výročnú správu za rok 2018, rozdelenie zisku a výplatu dividend, vykonali voľbu členov dozornej rady a rozhodli o zmene stanov.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bude medzi akcionárov Tatra banky rozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 38 131 924 €. Do nerozdeleného zisku minulých rokov sa pridelil zisk za rok 2018 vo výške 103 887 874 €, časť zisku za rok 2018 vo výške 5 755 489 € bola pridelená na výplatu výnosov z investičných certifikátov AT1.

Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 € pripadne dividenda v celkovej výške 474 €, na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 € pripadne dividenda v celkovej výške 2 370 € a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 € pripadne dividenda v celkovej výške 2,38 €.

Účtovné závierky boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a overené audítorom KPMG Slovensko spol. s r.o.

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/dnes-konalo-valne-zhromazdenie-akcionarov-tatra-banky-8/