1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Dnes sa uskutočnilo valné zhromaždenie

Dnes sa uskutočnilo valné zhromaždenie

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 22.04.2022 | 2 min. čítania

Uskutočnilo sa valné zhromaždenie

Akcionári Tatra banky dnes na valnom zhromaždení schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku, ako aj výročnú správu za rok 2021, rozhodli o rozdelení zisku a výplate dividend a vykonali voľbu člena dozornej rady. 

Na základe schválenia valného zhromaždenia bude medzi akcionárov Tatra banky rozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 115 162 582 EUR. Do nerozdeleného zisku minulých rokov sa pridelil zisk za rok 2021 vo výške 144 819 351 EUR, časť zisku za rok 2021 vo výške 6 093 472 EUR bola pridelená na výplatu výnosov z investičných certifikátov AT1. 

  • Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadne dividenda v celkovej výške 1 432 EUR,
  • na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EUR pripadne dividenda v celkovej výške 7 160 EUR,
  • a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadne dividenda v celkovej výške 7,17 EUR. 

Účtovné závierky boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a overené audítorom BDO Audit, spol. s. r. o. 

Kontakt pre médiá: 
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky, simona_miklosovicova@tatrabanka.sk, 0903 641 846

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/dnes-uskutocnilo-valne-zhromazdenie/