Finančné výsledky za rok 2013

| 28.03.2014

Uplynulý rok bol úspešný najmä pre úvery na bývanie a bezúčelové úvery. Mierny rast zaznamenali aj vklady klientov. Konsolidovaný zisk po zdanení bol na úrovni 97,2 mil. €. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov na konsolidovanej báze dosiahol 16,6 %.

„Bankové prostredie na Slovensku prinieslo aj uplynulý rok svoje výzvy. Z pohľadu Tatra banky to bola určite príprava na zavedenie platobných štandardov SEPA, či postupné vylaďovanie systémov podľa potrieb dohľadu ECB. Klienti však v prvom rade od nás očakávajú vysokú kvalitu služieb, bez ohľadu na požiadavky regulátora, či ekonomickú situáciu na trhu. Preto ma teší, že sa nám aj v minulom roku darilo uvádzať nové bankové služby a zvyšovať tak spokojnosť klientov pri riešení ich každodenných finančných potrieb," vyjadril sa Igor Vida, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.

 

Kľúčové finančné ukazovatele

 

Konsolidovaný zisk po zdanení skupiny Tatra banka Group medziročne mierne klesol o 6,1 %, t. j. o 6,4 mil. € na úroveň 97,2 mil. €. Pokles zisku bol ovplyvnený optimalizáciou organizačnej štruktúry v rámci skupiny. Z toho dôvodu vzrástol aj ukazovateľ pomeru nákladov a výnosov z úrovne 52,4 % na 55,8 %. (počítaný bez vplyvu bankového odvodu, takýto výpočet lepšie prezentuje prevádzkovú efektívnosť).

Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií, tzv. banková daň, dosiahol výšku 31,8 mil. €, čo predstavuje medziročný nárast o 12,4 % (t. j. o 3,5 mil. €).


Vývoj výnosov a nákladov

Nárast čistých úrokových výnosov bol spôsobený rastom objemu klientskych úverov a poklesom úrokových nákladov z dlhých depozít. Zníženie nákladov súviselo s optimalizáciou pasívnej strany bilancie banky a s poklesom sadzieb na finančných trhoch v roku 2012, ktoré sa v termínovaných vkladoch prejavilo s časovým oneskorením. Oba tieto efekty sa odrazili na zvýšení čistého úrokového príjmu o 6,4 % na úroveň 295,9 mil. €.

Čisté výnosy z poplatkov a provízií medziročne vzrástli o 4,2 % na úroveň 114,8 mil. €. K rastu výnosov z poplatkov prispel väčší objem a počet bezhotovostných transakcií cez platobné terminály, čomu pomáha ich rastúci počet a stále častejšie využívanie inovatívnych spôsobov platenia ako bezkontaktná platba a mobilné platby.


Vývoj aktív

Úvery poskytnuté klientom vzrástli o 3,0 % na sumu 6,58 mld. €. Z klientskych úverov rástli najmä úvery na bývanie a bezúčelové spotrebné úvery. Oproti roku 2012 narástol objem portfólia úverov zabezpečených nehnuteľnosťou poskytnutých fyzickým osobám o viac ako 10 %. Portfólio Bezúčelového úveruTB Classic v roku 2013 narástlo o takmer 16 %, čím dosiahlo percentuálne vyšší rast ako bol medziročný rast trhu. Mierny pokles zaznamenali úvery poskytované korporátnemu segmentu.
Podiel zlyhaných úverov na celkovom portfóliu poklesol z 5,2 % na úroveň 5,0 %, čo poukazuje na vyššiu kvalitu úverového portfólia ako dosahuje sektor.


Vývoj pasív a vlastného imania

Vklady klientov stúpli na 7 mld. €. Narástli najmä bežné účty. Pokles zaznamenali termínované depozitá.

Pomer úverov ku vkladom na konsolidovanej báze k 31. 12. 2013 bol 93,9 %, čo skupine poskytuje dostatočný priestor na rast úverového portfólia.

Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov na konsolidovanej báze bol k 31. 12. 2013 na úrovni 16,6 % a stúpol medziročne o 137 bázických bodov, čo je významne viac, ako je hodnota požadovaná Národnou bankou.

 

Ďalší rok venovaný inováciám

 

V roku 2013 pokračovala Tatra banka v nastolenom trende inovátora na slovenskom bankovom trhu. Vďaka rozšíreniu Bezkontaktných mobilných platiebTB (aj pre používateľov telefónov s operačným systémom Android, ktorí využívajú služby operátorov O2 a Orange) zrealizovali klienti Tatra banky ku koncu roka 2013 až 30 000 platieb svojim telefónom v celkovom objeme takmer 420 000 €. Tatra banka je naďalej jedinou bankou na Slovensku, ktorá ponúka túto inovatívnu bankovú službu. Aj z tohto dôvodu si spoločnosť VISA Europe vybrala Slovensko v roku 2013 ako svoj „hero market".

Bankové služby v mobile využívali klienti Tatra banky v roku 2013 aj prostredníctvom aplikácie Tatra banka. Vďaka neustálemu funkčnému rozširovaniu aplikácie a narastajúcej penetrácii smartfónov na Slovensku sa počet používateľov mobilnej aplikácie Tatra banka viac ako strojnásobil, pričom počet aktivovaných aplikácií prekročil hranicu 100 000. V porovnaní s rokom 2012 tiež viac ako trojnásobne narástol počet transakcií zrealizovaných cez mobilnú aplikáciu Tatra banka.

Klienti Tatra banky aj v minulom roku využívali načerpanie predschváleného Bezúčelového úveruTB nonstop prostredníctvom mobilnej aplikácie 24 hodín denne 7 dní v týždni. Takmer 4 % predschválených Bezúčelových úverovTB v objeme 5,5 milióna eur boli v roku 2013 poskytnuté práve cez mobilnú aplikáciu Tatra banka.

V júni 2013 predstavila Tatra banka v spolupráci s VÚB bankou a spoločnosťou VIAMO unikátne peer to peer platby, ktoré výrazne zjednodušujú bezhotovostné prevody peňazí medzi bankovými účtami. Posielanie peňazí cez aplikáciu Tatra banka VIAMO sa rýchlo stalo veľmi obľúbené a ku koncu roka využívalo aplikáciu viac ako 33 000 klientov Tatra banky.

Medzi ďalšie unikátne služby uvedené v minulom roku patrí aj funkcionalita Spending reportTBInternet bankinguTB, ktorá umožňuje prostredníctvom interaktívnych grafov sledovať klientom ich príjmy a výdavky.

Ako prvá banka na Slovensku a jedna z prvých bánk v Európe priniesla Tatra banka v roku 2013 svojim klientom službu Hlasová biometriaTB prostredníctvom DIALOG Live. Služba od svojho zavedenia v júni 2013 zaznamenala obrovský ohlas u klientov a ku koncu roka DIALOG Live vytvoril viac ako 110 000 hlasových vzoriek. V rámci rozširovania svojich služieb začal DIALOG Live v novembri 2013 ponúkať klientom službu HypotékaTB s online konzultáciou. Klient nielen počuje hypotekárneho špecialitu, ale ho môže aj online vidieť a konzultovať s odborníkom bez nutnosti osobnej návštevy pobočky.

global-finance.JPG

Výsledkom neustáleho úsilia Tatra banky je spolu viac ako 88 ocenení za 23 rokov jej pôsobenia na trhu.

V roku 2013 jej medzinárodný magazín Global Finance udelil ďalšie tri prestížne ocenenia:

  • Banka s najlepším internet bankingom v strednej a východnej Európe
  • Banka s najlepším dizajnom webovej stránky na svete
  • Banka s najlepším mobilným bankovníctvom na svete


Kontakt:
Marína Masárová
hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/financne-vysledky-za-rok-2013/