Finančné výsledky za rok 2014

| 30.03.2015

Tatra banka Group ukončila rok 2014 s konsolidovaným ziskom 114,64 mil. €. Úvery poskytnuté klientom rástli približne o 10 %, pri poklese podielu zlyhaných úverov. Mierne rástli aj vklady klientov.

Rok 2014 hodnotím ako mimoriadne úspešný. Nárast počtu individuálnych klientov o 17 tisíc je pre nás potvrdením správnosti nášho rozhodnutia prinášať klientom inovácie, ktoré im zásadne zjednodušujú každodenné bankovníctvo. Z pohľadu úverov sa nám podarilo rásť o približne 10 %, čo bolo spôsobené najmä záujmom zo strany korporátnych klientov, ako aj nárastom objemu úverov na bývanie pre domácnosti. Popri zdravom raste biznisu sme sa naďalej držali stratégie obozretnej nákladovej politiky, čo sa prejavilo v 18 % náraste čistého zisku za Tatra banka Group.
Minulý rok bol taktiež ovplyvnený prípravou na hodnotenie kvality aktív a záťažových testov Európskou centrálnou bankou, ktorého sa zúčastnila aj Tatra banka ako jedna z troch systémovo významných finančných inštitúcií na Slovensku. Tatra banka splnila všetky požadované kritériá stanovené zo strany ECB bez dodatočnej potreby vlastných zdrojov, pričom ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov na konsolidovanej báze výrazne prekračuje hranice stanovené NBS a ECB,
" vyjadril sa Igor Vida, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.

Kľúčové finančné ukazovatele
Konsolidovaný zisk skupiny Tatra banka Group po zdanení medziročne vzrástol o 18,0 % z úrovne 97,17 mil. € v roku 2013 na 114,64 mil. €. Vyšší zisk bol dosiahnutý nárastom čistého úrokového výnosu spolu s poklesom všeobecných administratívnych nákladov. Rast prevádzkových výnosov a pokles prevádzkových nákladov viedol k zlepšeniu ukazovateľa pomeru nákladov a výnosov na 49,9 % z minuloročnej úrovne 55,8 %.

Vývoj výnosov a nákladov
Čisté úrokové výnosy vzrástli pod vplyvom vyššieho objemu úverového portfólia a klesajúcich úrokových nákladov z termínovaných vkladov. Zníženie úrokových nákladov súviselo s poklesom sadzieb na finančných trhoch v minulých rokoch, ktoré sa v termínovaných vkladoch prejavilo s časovým oneskorením až po skončení ich viazanosti a opätovnej obnove. Oba tieto efekty sa odrazili na zvýšení čistého úrokového príjmu o 3,2 % na úroveň 305,2 mil. €. Všeobecné administratívne náklady poklesli o 7,6 % na 226,7 mil. €.

Vývoj aktív
Konsolidované aktíva skupiny Tatra banka Group vzrástli o 2,2 % na úroveň 9,68 mld. €. Úvery poskytnuté klientom vzrástli o 9,5 % na sumu 7,20 mld. €. Podiel zlyhaných úverov na celkovom portfóliu klesol na úroveň 4,8 %, čo je pod hodnotou sektora a poukazuje na dobrú kvalitu úverového portfólia. Z klientskych úverov rástli najmä úvery poskytované korporátnemu segmentu a úvery určené na zabezpečenie bývania.

Vývoj pasív a vlastného imania
Vklady klientov stúpli na 7,34 mld. €. Narástli najmä bežné účty. Pokles zaznamenali termínované depozitá a prijaté úvery od bánk. Pomer úverov ku vkladom na konsolidovanej báze k 31.12.2014 bol 98,1 %.
Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov na konsolidovanej báze k 31.12.2014 stúpol medziročne o 297 bázických bodov na úroveň 19,6 % , čo je významne viac ako je úroveň požadovaná Národnou bankou a Európskou centrálnou bankou.


Kontakt:

Marína Masárová
hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk

02/5919 1593

 

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/financne-vysledky-za-rok-2014/