Finančné výsledky za rok 2015

| 30.03.2016

Tatra banka Group ukončila rok 2015 s konsolidovaným ziskom 120,56 mil. €. Úvery poskytnuté klientom rástli približne o 13 %, pri poklese podielu zlyhaných úverov. Výrazne rástli aj vklady klientov, a to takmer o 19 %.

„Rok 2015 hodnotím ako mimoriadne úspešný. Aj v prostredí nízkych úrokových sadzieb sme dosiahli veľmi dobrý finančný výsledok, a to vďaka výraznému nárastu obchodov s klientmi a nízkej tvorbe rizikových nákladov. V súlade s prísľubom značky Tatra banka – byť lídrom v inováciách - sme predstavili množstvo užitočných noviniek, ktorých cieľom je zjednodušiť život klienta. Prvýkrát v histórii sa nám podarilo tiež prekonať hranicu 800-tisíc klientov, čo by nebolo možné bez prírastkov Raiffeisen banky,“ vyjadril sa Michal Liday, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.

„Tatra banka naďalej dokazuje, že napĺňa aj tie najnáročnejšie očakávania svojich klientov. Potvrdzujú to aj ocenenia od renomovaných zahraničných inštitúcií. Privátne bankovníctvo obhájilo svoje prvenstvo na Slovensku, keď získalo titul Best Private Bank od World Finance, The Banker aj Global Finance. Posledný menovaný magazín ocenil tiež naše digitálne bankovníctvo a komunikáciu na sociálnych sieťach, a to ako najlepšie v strednej a východnej Európe. Dizajn našej webovej stránky bol dokonca v silnej konkurencií bánk ohodnotený ako najlepší na celom svete,“ doplnil generálny riaditeľ Tatra banky.

Kľúčové finančné ukazovatele
Konsolidovaný zisk skupiny Tatra banka Group po zdanení medziročne vzrástol o 5,2 % z úrovne         114,64 mil. € v roku 2014 na 120,56 mil. €. Vyšší zisk bol dosiahnutý najmä vďaka nižšej tvorbe opravných položiek na úvery klientom. Pokles prevádzkových výnosov a rast prevádzkových nákladov viedol k zvýšeniu ukazovateľa pomeru nákladov a výnosov na 52,8 % z minuloročnej úrovne 49,9 %.

Vývoj výnosov a nákladov

Čisté úrokové výnosy napriek výraznému rastu úverového portfólia poklesli pod vplyvom pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb, silného konkurenčného prostredia a zmenou vykazovania časti úverových poplatkov z úrokových výnosov do výnosov z poplatkov. K zníženiu úrokových výnosov prispeli rekordne nízke úrokové sadzby hypotekárnych úverov a štátnych dlhopisov. Pokles úrokových nákladov z termínovaných vkladov a hypotekárnych záložných listov nestačil na pokrytie výpadku úrokových výnosov, čo sa odrazilo na znížení čistého úrokového príjmu o 5,2 % na úroveň 289,4 mil. €. Všeobecné administratívne náklady vzrástli o 3,2 % na 233,9 mil. € najmä z dôvodu príspevku do rezolučného fondu, ktorý sa prvýkrát platil v roku 2015.

Vývoj aktív
Konsolidované aktíva skupiny Tatra banka Group vzrástli o 15,8 % na úroveň 11,22 mld. €. Výrazne sa na raste podieľali úvery poskytnuté klientom, ktoré narástli o 13,1 % na sumu  8,14 mld. €. Podiel zlyhaných úverov na celkovom portfóliu poklesol z 4,8 % na úroveň 4,2 %, čo je výrazne pod hodnotou sektora a poukazuje na dobrú kvalitu úverového portfólia. Z klientskych úverov rástli najmä úvery poskytované korporátnemu segmentu a úvery určené na zabezpečenie bývania. Zvýšil sa aj objem cenných papierov a prostriedkov držaných v centrálnej banke.

Vývoj pasív a vlastného imania
Vklady klientov stúpli vo všetkých obsluhovaných segmentoch, spolu na 8,72 mld. €, čo predstavuje výrazný 18,8 % medziročný nárast. Narástli najmä bežné účty a súčasne tiež termínované depozitá. Pomer úverov ku vkladom na konsolidovanej báze k 31.12.2015 dosiahol 93,4 %. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov na konsolidovanej báze bol k 31.12.2015 na úrovni 18,21 %, čo je významne viac ako je požadovaná hodnota Národnou bankou Slovenska a Európskou centrálnou bankou.

Kontakt:

Zuzana Povodová
hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557
0903 641 846

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/financne-vysledky-za-rok-2015/