Finančné výsledky za rok 2016

| 31.03.2017

Tatra banka Group ukončila rok 2016 s konsolidovaným ziskom 126 mil. €. Úvery poskytnuté klientom rástli o 5 %, pri poklese podielu zlyhaných úverov. Rástli aj vklady klientov, a to takmer     o 3 %.

„Vďaka spoločnému nadšeniu a neutíchajúcemu záujmu neustále posúvať hranice bankovníctva sme dokázali v mnohých aspektoch prekonať naše úspechy z predchádzajúcich rokov. V roku 2016 sme dosiahli najvyššie predaje hypotekárnych a spotrebných úverov. Podarilo sa nám uzatvoriť najväčšiu korporátnu transakciu v histórii Slovenska. Rizikové náklady spojené s tvorbou rezerv na nesplácané úvery boli rekordne nízke. Ak k týmto čiastkovým úspechom prirátame jednorazový príjem z transakcie so spoločnosťou VISA v objeme viac ako 30 miliónov eur, nie je prekvapujúce, že sme v uplynulom roku dosiahli druhý najlepší hospodársky výsledok v histórii Tatra banky. Rád by som pri tejto príležitosti zdôraznil, že ide o úspech, na ktorom sa podieľali svojou výkonnosťou a efektívnosťou obe naše značky – Tatra banka aj Raiffeisen banka,“ vyjadril sa Michal Liday, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.

„Vynikajúcu kondíciu a vysoký štandard služieb Tatra banky potvrdzujú aj ocenenia od viacerých slovenských a zahraničných renomovaných inštitúcií. Britský finančný časopis Euromoney už po dvanásty krát vyhlásil Tatra banku za „Najlepšiu banku na Slovensku“. Titul najlepšej banky získala Tatra banka v uplynulom roku aj od magazínov EMEA Finance a The Banker. Kolegovia z privátneho bankovníctva suverénne obhájili svoje prvenstvo na Slovensku, keď získali titul Best Private Bank od The Banker aj Global Finance. Posledný z menovaných magazínov ocenil už po štrnásty raz naše online bankovníctvo ako najlepšie na Slovensku. Dizajn našej webovej stránky a našu stratégiu na sociálnych dokonca označil ako najlepšie v regióne strednej a východnej Európy,“ doplnil generálny riaditeľ Tatra banky.

Kľúčové finančné ukazovatele
Konsolidovaný zisk Tatra banka Group po zdanení medziročne vzrástol o 4,5 % z úrovne 120,6 mil. €     v roku 2015 na 126,0 mil. €. Vyšší zisk bol dosiahnutý najmä vďaka nižšej tvorbe opravných položiek na úvery klientom a jednorazovému výnosu súvisiacemu s odkúpením akcií spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosťou Visa Inc. Transakcia priniesla Tatra banke výnos vo výške 30,3 mil. €, z toho 24,3 mil. € v peňažnej zložke a 6,0 mil. € vo forme akcií. Za poklesom čistého výnosu z poplatkov a provízií sú najmä zmeny v legislatíve. Pokles prevádzkových výnosov a rast prevádzkových nákladov viedol k zvýšeniu ukazovateľa pomeru nákladov a výnosov na 60,3 % z minuloročnej úrovne 52,8 %. Koncom decembra 2016 medzinárodná ratingová agentúra Moody’s potvrdila Tatra banke rating na investičnom stupni Baa1 a zlepšila výhľad na pozitívny.

Vývoj výnosov a nákladov
Čisté úrokové výnosy napriek výraznému rastu úverového portfólia poklesli pod vplyvom pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb, silného konkurenčného prostredia a zmien v legislatíve. Od 21. 3. 2016 môžu banky účtovať poplatok za predčasné splatenie hypotekárnych úverov maximálne vo výške 1 % z predčasne splatenej sumy, čo je pod skutočnými nákladmi bánk. Toto opatrenie viedlo k výrazným zmenám na trhu a presunu klientov medzi bankami. Aj z dôvodu tejto zmeny sa urýchlil pokles úrokových sadzieb na hypotekárne úvery a Slovensko patrí v rámci EÚ medzi krajiny s najnižšou priemernou úrokovou mierou. Zároveň už väčšina slovenských dlhopisov dosahuje negatívny výnos pre banky a voľnú likviditu banky často ukladajú do Národnej banky Slovenska za záporný úrok (-0,4 % p. a.). Pokles úrokových nákladov z termínovaných vkladov a hypotekárnych záložných listov nestačil na pokrytie výpadku úrokových výnosov, čo sa odrazilo na znížení čistého úrokového príjmu o 5,1 % na úroveň 274,6 mil. €.

Čisté výnosy z poplatkov a provízií dosiahli úroveň 119,4 mil. €, t. j. medziročne klesli o 9,3 % najmä z dôvodu legislatívnych zmien. Zmeny sa týkali napríklad zavedenia limitu na poplatok za predčasné splatenie hypotekárnych úverov ako aj limitu na interchange poplatky pri platobných kartách v decembri 2015. 
Čistý zisk z obchodnej činnosti zaznamenal mierny pokles o 1,8 % na úroveň 22,8 mil. €.

Všeobecné administratívne náklady len mierne rástli o 6,6 % na 249,2 mil. €, a to napriek ďalšiemu výraznému nárastu obchodnej činnosti banky.

Vývoj aktív
Konsolidované aktíva skupiny Tatra banka Group vzrástli o 1,4 % na úroveň 11,37 mld. €. Výrazne sa na raste podieľali úvery poskytnuté klientom, ktoré narástli o 5,0 % na sumu 8,55 mld. €. Podiel zlyhaných úverov na celkovom portfóliu poklesol z 4,2 % na úroveň 3,5 %, čo je výrazne pod hodnotou sektora a poukazuje na veľmi dobrú kvalitu úverového portfólia. Z klientskych úverov rástli najmä úvery určené na zabezpečenie bývania. Znížil sa objem štátnych cenných papierov a prostriedkov držaných v centrálnej banke.

Vývoj pasív a vlastného imania
Vklady klientov stúpli na 8,97 mld. €. Narástli najmä bežné účty vo všetkých klientskych segmentoch. Poklesli termínované depozitá a prijaté úvery od bánk. Pomer úverov ku vkladom na konsolidovanej báze k 31. 12. 2016 bol 95,4 %. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov na konsolidovanej báze bol             k 31. 12. 2016 na úrovni 19,72 %, čo je významne viac ako je požadovaná hodnota Národnou bankou a Európskou centrálnou bankou.

Kontakt:

Zuzana Povodová
hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/financne-vysledky-za-rok-2016/