Hypotekárne záložné listy naviazané na vývoj inflácie s výnosom 14,8 % za 5 rokov

| 30.04.2015

Klienti privátneho bankovníctva Tatra banky, ktorí využili exkluzívnu ponuku hypotekárnych záložných listov s pohyblivým úrokovým výnosom naviazaným na vývoj inflácie eurozóny, získali v týchto dňoch atraktívne zhodnotenie vo výške 14,80 % za 5 rokov. Ročne tak zhodnotili svoje úspory o 2,80 %. V porovnaní s vývojom inflácie v eurozóne, ktorá v rovnakom období vzrástla o 6,85 %, tak klienti dosiahli viac ako dvojnásobné zhodnotenie svojich investícií.

Hypotekárny záložný list s pohyblivým úrokovým výnosom ponúkol klientom možnosť získať zaujímavý výnos v závislosti od vývoja indexu harmonizovanej inflácie eurozóny, s vyňatím tabaku. Výplatný profil bol štruktúrovaný tak, aby klientom umožnil 100 % a zhora neobmedzenú  participáciu na vývoji sledovanej miery inflácie a v prípade nižšej ako očakávanej úrovne inflácie výnos minimálne na úrovni 14,80 %.
 
Za obdobie od 30. apríla 2010 do 30. apríla 2015 tak klienti  privátneho bankovníctva zhodnotili investované prostriedky tak v nominálnom, ako aj reálnom vyjadrení.

Cieľom Tatra banky je dlhodobo prinášať klientom privátneho bankovníctva investičné produkty, prostredníctvom ktorých majú možnosť profitovať z rôznych trhových situácií a príležitostí, ako aj atraktívne riešenia ponúkajúce možnosť dosiahnuť reálne zhodnotenie nad úrovňou inflácie.


Kontakt pre ďalšie informácie:
Zuzana Povodová
Hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

Upozornenie:
Súbor informácií obsiahnutý v tomto dokumente (ďalej len „Informácie") nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, investičným poradenstvom, investičným odporúčaním, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto Informácie majú výhradne informatívny a nezáväzný charakter a nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb. Tatra banka, a.s. (ďalej len „Banka") pri spracovaní Informácií postupovala s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere údajov z verejne dostupných zdrojov, ktoré pre spracovanie Informácií použila. Banka nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných Informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím Informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti.  Údaje o výkonnosti akéhokoľvek finančného nástroja, či už v minulosti alebo ako odhad do budúcnosti nepredstavujú spoľahlivý ukazovateľ o jeho výkonnosti v budúcnosti. Sprístupnenie Informácií sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Banka ani tretie strany, ktorých produkty a služby môžu byť spomenuté v rámci Informácií, nezodpovedajú za možnosť použitia týchto produktov a služieb mimo územia Slovenskej republiky a taktiež nezodpovedajú za to, či použitie týchto Informácií je v súlade so zákonmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi tretích krajín.  Tieto Informácie zároveň predstavujú marketingové oznámenie Banky v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/hypotekarne-zalozne-listy-naviazane-vyvoj-inflacie-vynosom-148-za-5-rokov/