Náročná situácia v prvých troch štvrťrokoch 2014: RBI s konsolidovaným ziskom 225 miliónov €

| 20.11.2014

  • Čistý úrokový výnos vzrástol medziročne o 4,2 percent na 2,894 miliónov € (1. štvrťrok - 3. štvrťrok 2013: 2,776 miliónov €)
  • Pokles výnosov z prevádzkovej činnosti o 3,0 percent na 4,137 miliónov € (1. štvrťrok - 3. štvrťrok 2013: 4,267 miliónov €)
  • Pokles všeobecných administratívnych nákladov o 5,5 percent na 2,295 miliónov € (1. štvrťrok - 3. štvrťrok 2013: 2,430 miliónov €)
  • Nárast čistých opravných položiek na straty o 35.4 percent na 1,083 miliónov € (1. štvrťrok - 3. štvrťrok 2013: 800 miliónov €)
  • Pokles zisku pred zdanením o 27,9 percent na 502 miliónov € (1. štvrťrok - 3. štvrťrok 2013: 696 miliónov €)
  • Pokles zisku po zdanení o 43,7 percent na 259 miliónov € (1. štvrťrok - 3. štvrťrok 2013: 461 miliónov €)
  • Pokles konsolidovaného zisku o 45,2 percent na € 225 miliónov (1. štvrťrok - 3. štvrťrok 2013: 411 miliónov €)
  • Nárast pomeru nesplácaných úverov o 0,4 percentuálnych bodov na 11,1 percent v porovnaní s koncom roka 2013
  • Základný pomer tier 1 (prechodný) zvýšený o 0,3 percentuálnych bodov na 11,0 percent
  • Medziročný pokles výnosov na akciu o 68,9 percent na  0,42 € (3. štvrťrok 2013: 1,34 €)Všetky hodnoty sú založené na Medzinárodných štandardoch finančného vykazovania (International Financial Reporting Standards - IFRS).

Všetky hodnoty sú založené na Medzinárodných štandardoch finančného vykazovania (International Financial Reporting Standards - IFRS).

V prvých troch štvrťrokoch roka 2014 spoločnosť Raiffeisen Bank International AG (RBI) vygenerovala zisk pred zdanením vo výške 502 miliónov €, čo zodpovedá poklesu v hodnote 28 percent, resp. 194 miliónov € medziročne. Toto obdobie bolo charakteristické prevládajúcim geopolitickým napätím na Ukrajine a novými tlakmi v bankovom sektore v Maďarsku.

Zisk po zdanení klesol medziročne o 44 percent na 259 miliónov €. Zisk pripísaný nekontrolným podielom klesol o € 16 miliónov € na mínus 34 miliónov €, čo malo za následok konsolidovaný zisk v hodnote 225 miliónov €.

Vďaka navýšeniu kapitálu uskutočnenému na začiatku roka 2014 vzrástol priemerný počet nesplatených akcií v uvedenom období na 282,7 miliónov € (v porovnaní s obdobím predchádzajúceho roka: 194,9 miliónov). To malo za následok zisk na akciu v hodnote 0,42 €, pričom v rovnakom období minulého roka bolo toto číslo na úrovni 1,34 €.

Čistý úrokový výnos vzrástol o 4 percentá

Prevádzkový výnos poklesol o 3 percentá, t.j. o 130 miliónov € na 4,137 miliónov € na medziročnej báze.

V prvých deviatich mesiacoch roka 2014 vzrástol čistý úrokový výnos o 4 percentá medziročne, resp. o 117 miliónov € na 2,894 miliónov €.


Pomer nákladov a výnosov sa zlepšil na úroveň 55,5 percent

Všeobecné administratívne náklady medziročne poklesli o 6 percent, resp. o 135 miliónov € na 2,295 miliónov €. Pomer nákladov a výnosov sa zlepšil o 1,5 percentuálnych bodov na 55,5 percent.

Najväčšiu zložku všeobecných administratívnych nákladov tvorili personálne náklady v hodnote 50 percent - pokles o 6 percent, resp. 78 miliónov € na 1,149 miliónov €.

Nárast čistých opravných položiek na straty v hodnote 35 percent najmä kvôli kríze na Ukrajine

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzriástli čisté opravné položky na straty celkovo o 35 percent, resp. 283 miliónov € na 1,083 miliónov € najmä kvôli nárastu čistých opravných položiek na straty z úverov v hodnote 272 miliónov € z čoho 227 miliónov € tvorili opravné položky na Ukrajine. Čisté prídely pre opravné položky na straty úverového portfólia vzrástli o 4 milióny € na 32 miliónov €. Bolo to vyrovnané znížením výnosov z predaja znehodnotených úverov (pokles o 7 miliónov €).

V tomto období vzrástol pomer nesplácaných úverov o 0,4 percentuálne body na 11,1 percent v porovnaní s koncom roka 2013. Nesplácané úvery boli vyrovnané rezervami na krytie strát z úverov v hodnote 6,018 miliónov €, čim sa zlepšil pomer krytia nesplácaných úverov na 65,4 percent v porovnaní s 63,1 percentami koncom roka.

Vývoj meny s negatívnym dopadom na celkový kapitál RBI

Celkový kapitál RBI podľa štandardu Basel III ku 30. septembru 2014 tvoril 12,333 miliónov €. Znamená to pokles v hodnote 353 miliónov € v porovnaní s koncoročnými údajmi vypočítanými na základe štandardu Basel II, najmä kvôli negatívnemu vývoju ukrajinskej hrivny a ruského rubľa. Zatiaľ čo navýšenie kapitálu začiatkom roka 2014 viedlo k čistému kapitálovému zisku, splatenie štátnej kapitálovej účasti v júni 2014 v hodnote 1,750 miliónov €, ako aj splatenie súkromného účastinného kapitálu v septembri 2014 v hodnote 750 miliónov € malo negatívny dopad na regulačný kapitál.

Pomer nadmerného krytia koncom tretieho štvrťroku bol 94,2 percent v porovnaní s 98,5 percentami z konca roka 2013, čo môžeme pripísať negatívnemu vývoju meny. Na základe celkového rizika bol základný pomer Tier 1 (prechodný) v hodnote 11,0 percent a celkový kapitálový pomer tvoril 15,5 percent.


Vysoké čisté opravné položky na straty v treťom štvrťroku s negatívnym dopadom na výsledky

V porovnaní s druhým štvrťrokom poklesol čistý úrokový výnos o 4 percentá resp. o  35 miliónov € na 940 miliónov € v treťom štvrťroku. Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o € 5 miliónov € na 404 miliónov € v porovnaní s druhým štvrťrokom.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa čistý výsledok hospodárenia zlepšil z  28 miliónov € na 30 miliónov €, a to následkom nárastu čistého príjmu z transakcií založených na úrokoch v Poľsku, v Českej republike a v Rumunsku. V Rusku boli zaznamenané straty zhodnocovania meny. Naproti tomu menové transakcie zaznamenali pokles, najmä v Rusku a na Ukrajine kde výrazné devalvácie meny viedli ku stratám zhodnocovania derivátov a devízových pozící.

Čisté opravné položky na straty medzikvartálne vzrástli o 80 percent, resp. 228 miliónov € na 515 miliónov €. Pripísať to môžeme najmä segmentu korporátov Skupiny a Ukrajine. Čisté opravné položky na straty z úverov cekovo vzrástli na 214 miliónov € a opravné položky na straty úverového portfólia vzrástli na 15 miliónov €.

Konsolidovaná strata za tretí štvrťrok 2014 predstavovala 119 miliónov €, čo je pokles o 302 miliónov € v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.

Ako sme očakávali, štvrťročné výsledky boli ovplyvnené negatívnymi jednorazovými dopadmi. Kríza na východe Ukrajiny mala za následok silný nárast rizikových nákladov a nepriateľská banková legislatíva v Maďarsku viedla ku vysokým následným nákladom, zatiaľ čo prevádzkový výsledok ostal takmer na stabilnej úrovni v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Do veľkej miery sme spokojní s vývojom obchodu na našich ostatných trhoch. Preto očakávame návrat do zóny zisku v nadchádzajúcom finančnom roku a predpokladáme, že konsolidovaný zisk sa bude pohybovať na úrovni približne 500 mil. EUR," povedal v súvislosti s výsledkami Karl Sevelda, CEO spoločnosti RBI.

Výhľad

Spoločnosť RBI očakáva, že pohľadávky voči klientom v roku 2014 ostanú na približne tej istej úrovni ako v predchádzajúcom roku. Banka očakáva požiadavku na tvorbu čistých opravných položiek v hodnote približne 1,800 miliónov € v roku 2014, avšak výsledky môžu byť ovplyvnené ďalším zhoršením situácie na Ukrajine a v Rusku.

V priebehu programu znižovania nákladov RBI banka plánuje do roku 2016 zredukovať všeobecné administratívne náklady pod úroveň dosiahnutú v roku 2012. RBI plánuje do roku 2016 dosiahnuť pomer nákladov a výnosov medzi 50 a 55 percent. Očakáva sa, že náklady v roku 2014 budú pod úrovňov dosiahnutou v roku 2013.

Následkom najnovšieho vývoja sa v roku 2014 očakáva negatívny výsledok. V roku 2015 spoločnosť RBI očakáva konsolidovaný zisk na úrovni približne 500 mil. EUR.
Cieľom banky je v polovici roka dosiahnuť návratnosť kapitálu pred zdanením v hodnote približne 14 percent a konsolidovanú návratnosť kapitálu v hodnote približne 11 percent.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/narocna-situacia-prvych-troch-stvrtrokoch-2014-rbi-konsolidovanym-ziskom-225-milionov/