1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Private bankingTB prináša exkluzívne modelové portfólia zložené z ETF fondov iShares®

Private bankingTB prináša exkluzívne modelové portfólia zložené z ETF fondov iShares®

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 13.04.2021 | 3 min.čítania

<b>Private</b> banking<sup>TB</sup> prináša exkluzívne modelové portfólia zložené <b>z ETF fondov iShares®</b>

Privátne bankovníctvo Tatra banky prináša svojim privátnym klientom exkluzívne Modelové portfólia zložené výhradne z ETF fondov iShares® od spoločnosti BlackRock®.

Pri tejto príležitosti sme poprosili Mareka Neckára, riaditeľa odboru privátneho bankovníctva, aby nám priblížil nový prírastok do rodiny širokej palety riešení dostupných privátnym klientom v Tatra banke: 

„Poskytovanie kvalitných služieb a investičných riešení pre privátnych klientov Tatra banky je pre nás prioritou, veľkou zodpovednosťou a prejavom dôvery. Sme nároční a riešenia, ktoré prinášame klientom privátneho bankovníctva, musia byť overené v čase, zodpovedať najaktuálnejším trendom a poskytovať klientom komfort pri rozhodovaní.

Príkladom takéhoto prístupu sú Modelové portfólia. Predstavujú exkluzívne riešenie, ktoré pomáha klientom privátneho bankovníctva vytvoriť si vhodné a široko diverzifikované investičné portfólio, ktoré zohľadňuje ich rizikový profil. Zahŕňajú všetky dôležité triedy aktív a v závislosti od investičného profilu obsahujú európske akcie, americké akcie, akcie rozvíjajúcich sa trhov, akcie pacifického regiónu, štátne aj korporátne dlhopisy, vysoko výnosové dlhopisy a dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín. Vďaka modelovým portfóliám môžu klienti privátneho bankovníctva získať kvalitné investičné portfólio zamerané či už na stabilitu alebo rast hodnoty majetku a to v závislosti od individuálneho rizikového profilu a investičného horizontu.

Sme veľmi radi, že po niekoľko mesačnej intenzívnej komunikácii so spoločnosťou BlackRock ohľadne domicilácie ETF fondov iShares na verejnú ponuku v Slovenskej republike môžeme našim privátnym klientom priniesť ďalší nákladovo zaujímavý variant súčasných modelových portfólií, zložený výhradne z ETF fondov iShares od spoločnosti BlackRock. Vďaka tejto produktovej inovácii získajú klienti privátneho bankovníctva možnosť zostaviť si modelové portfólio ešte efektívnejšie.“

  • Tatra banka pri vytváraní modelových portfólií úzko spolupracuje s materskou spoločnosťou Raiffeisen Bank International a Raiffeisen RESEARCH, ktorá disponuje viac ako 80 členným expertným tímom analytikov s dlhoročnými skúsenosťami.
  • Zloženie modelového portfólia podľa jednotlivých tried aktív, menová expozícia, strategická aj taktická alokácia každého modelového portfólia je prehodnocovaná a aktualizovaná na kvartálnej báze. Tatra banka následne napĺňa túto alokáciu konkrétnymi ETF fondami iShares od spoločnosti BlackRock.
  • Vďaka modelovým portfóliám, zloženým čisto z ETF fondov, tak klienti privátneho bankovníctva získavajú nízko nákladovú expozíciu na všetky dôležité svetové trhy

Spoločnosť BlackRock predstavuje najväčšieho globálneho správcu ETF fondov na svete s objemom aktív pod správou cez 8,6 biliónov USD a jej riešenia sú dostupné klientom vo viac ako 100 krajinách sveta. Spoločnosti BlackRock sa podarilo úspešne dokončiť registráciu v Slovenskej republike a sprístupniť tak svoju produktovú radu iShares širokej verejnosti.

Spýtali sme sa zástupcu spoločnosti BlackRock pána Matthiasa Zeinitzera, vice prezidenta iShares & Wealth Central Eastern Europe, ako vníma uvedenie ponuky na Slovensko:

„BlackRock robí investovanie jednoduchším a dostupnejším. Investorom prostredníctvom ponuky iShares ETF prinášame investičné príležitosti ako investovať jednoducho a pri nízkych nákladoch. BlackRock prináša 123 iShares ETF fondov, ktoré umožnia slovenským investorom dosahovať zhodnotenie, ktoré im môže poslúžiť na dôchodku. Produktová ponuka zahŕňa široké spektrum od akciovej až po dlhopisovú expozíciu, vrátane 22 ETF fondov zohľadňujúcich udržateľný prístup k investovaniu. Veríme, že zodpovedné a udržateľné investovanie pomôže investorom dosiahnuť lepšie a trvácnejšie výnosy v dlhodobom horizonte. Na uvedení našich produktov na lokálny trh sme veľmi úzko spolupracovali s Tatra bankou. Sme radi, že Tatra banka sprístupňuje naše iShares ETF fondy svojim privátnym klientom prostredníctvom svojich modelových portfólií.“

Kontakt pre médiá:
Zuzana Žiaranová, hovorkyňa Tatra banky, press@tatrabanka.sk, 0903 641 846

Upozornenie:

Táto tlačová správa bola pripravená Tatra bankou, a.s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, odsek Sa, vložka 71/B (ďalej len ako „Tatra banka“ alebo „banka“).

iShares® a BlackRock® sú registrované obchodné známky spoločnosti BlackRock, Inc. a jej dcérskych spoločností (“BlackRock”) a používajú sa na základe licencie. BlackRock neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa vhodnosti investovania do akéhokoľvek produktu alebo použitia akejkoľvek služby ponúkanej Bankou. Spoločnosť BlackRock nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s riadením, marketingom, obchodovaním alebo predajom akýchkoľvek produktov alebo služieb ponúkaných Bankou.

Zloženie modelového portfólia podľa triedy aktív, menová expozícia, taktická alokácia modelového portfólia vychádzajú z údajov poskytnutých zo strany Raiffeisen RESEARCH, organizačnej zložky Raiffeisen Bank International AG, so sídlom: Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúska republika, zapísanej v rakúskom Obchodnom registri, vložka FN 122119 m (ďalej len“RBI”), ktorá je bankou (úverovou inštitúciou) zriadenou podľa §1 rakúskeho zákona o bankách.

Odporúčané riešenia a alokácia do konkrétnych ETF fondov v rámci modelového portfólia, na ktoré sa táto správa odvoláva, sú na základe údajov poskytnutých zo strany Banky.

Skratka ETF predstavuje všeobecne zaužívané označenie Exchange Traded Funds, fondy, ktoré zlučujú investície od viacerých investorov na trhu a sú prijaté na obchodovanie na burze. ETF fondy sú denne obchodované na burze podobne ako napríklad akcie.

S investíciou do ETF fondov je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do ETF fondov, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu.

Predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov ETF fondu sú verejne dostupné na stránke príslušného ETF fondu, resp. jeho správcu. Dokument s kľúčovými informáciami, obsahujúci poučenia a upozornenia v súvislosti s rizikami, nákladmi a poplatkami spojenými s investíciami v príslušnom ETF fonde, je dostupný v slovenskom jazyku. 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/private-banking-tb-prinasa-exkluzivne-modelove-portfolia-zlozene-z-etf-fondov/