Raiffeisen Bank International s konsolidovaným ziskom 411 miliónov eur za prvé tri štvrťroky 2013

| 27.11.2013

 • Nárast čistých úrokových výnosov o 7,0 % na 2 776 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 2,596 milióna €)
 • Medziročný nárast čistej úrokovej marže o 48 bázických bodov na 3,08 %
 • Nárast čistých výnosov z poplatkov a provízií o 7,3 percent na 1 203 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 1 120 miliónov €)
 • Nárast výnosov z prevádzkovej činnosti o 6,7 % na 4 267 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 4 000 miliónov €)
 • Zvýšenie režijných nákladov o 4,0 % na 2 430 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 2 336 miliónov €)
 • Zvýšenie rezerv na straty spôsobené znížením hodnoty o 28,3 % na 800 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 623 miliónov €)
 • Pokles zisku pred zdanením o 37,6 % na 696 miliónov € spôsobené jednorazovými pozitívnymi účinkami v roku 2012 (3. štvrťrok 2012: 1 115 miliónov €)
 • Pokles konsolidovaného zisku o 51,2 % na 411 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 842 miliónov €)
 • Nárast nesplácaných úverov na 10,3 % (o 0,5 percentuálneho bodu v porovnaní s koncom roka 2012)
 • Základný pomer Tier 1 (celkové riziko) vo výške 10,1 % (na konci roka 2012: 10,7 %)
 • Pokles výnosov na jednu akciu z 3,55 € v porovnávanom období roku 2012 na 1,34 €

Všetky hodnoty sú založené na Medzinárodných štandardoch finančného vykazovania (International Financial Reporting Standards - IFRS).

Raiffeisen Bank International AG (RBI) aj napriek ešte stále ťažkému trhovému prostrediu a zdržanlivým ekonomickým predpovediam dosiahla za prvé tri štvrťroky 2013 zisk pred zdanením vo výške 696 miliónov €. Pokles o 419 miliónov € v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka spôsobili predovšetkým jednorazové efekty v roku 2012, napríklad predaj dlhopisov a spätný odkup hybridného kapitálu tier 1 v celkovej výške 269 miliónov. Zisk po zdanení klesol o 48,0 % na 461 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 889 miliónov €); dôvodom sú zvýšené daňové kvóty. Konsolidovaný zisk klesol o 51,2 % na 411 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 842 miliónov €). Výnosy na akciu klesli o 2,21€ na 1,34 €. V rovnakom období predchádzajúceho roka predstavovali 3,55€.

„Vďaka podstatnému zvýšeniu čistej úrokovej marže sa nám podarilo zvýšiť zisk z prevádzkovej činnosti za prvých deväť mesiacov takmer o 7 %. Je to výborný čiastočný úspech, že nárast príjmov prevýšil nárast výdavkov. Chceme sa však zlepšiť oveľa viac, a preto je naším cieľom udržať si do roku 2016 rovnaké základné náklady ako v roku 2012. Vzhľadom na absorpciu inflácie, ktorá sa tým dosiahne, by uvedené v nasledujúcich troch rokoch zodpovedalo úsporám vo výške približne 450 miliónov €. Na dosiahnutie tohto cieľa sme v podobe „Fit for Future 2016" vyvinuli a uviedli do života komplexný program zameraný na úsporu nákladov v celej skupine," pavedal CEO RBI Karl Sevelda.

Výnosy z prevádzkovej činnosti vzrástli o 6,7 %

Výnosy z prevádzkovej činnosti zaznamenali medziročný nárast o 6,7 alebo 267 miliónov € na 4 267 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 4 000 miliónov €). Znamená to, že aj úrokové výnosy sa vyvíjali pozitívne:
Čistá úroková marža (vypočítaná na základe úročených aktív) sa zvýšila o 48 bázických bodov na 3,08 %; dôvodom je optimalizácia likvidity a preceňovacích opatrení. Viedlo to k zvýšeniu čistých úrokových výnosov o 7 % na hodnotu 2 776 miliónov €.


Celkový hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti RBI za prvých deväť mesiacov roka 2013 predstavoval 1 837 miliónov €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2012 nárast o 10,4 % (3. štvrťrok 2012: 1 664 miliónov €).

Vyššie čisté rezervy na straty spôsobené znížením hodnoty

Rezervy na straty spôsobené znížením hodnoty v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástli o 28 % alebo 176 miliónov € na 800 miliónov € (3. štvrťrok 2012: 800 miliónov €). Dôvodom bol vývoj rezerv na straty z úverov v portfóliu banky, ktoré v predchádzajúcom roku zahŕňali rozpustenie rezerv vo výške 90 miliónov € (najmä v centrále skupiny a v Rusku). Vo vykazovanom období však boli na straty z úverov v portfóliu banky vytvorené opravné položky vo výške 28 miliónov € netto. Opravné položky na straty z jednotlivých úverov vzrástli zo 62 miliónov € na 781 miliónov €. Segment korporátnych klientov skupiny vykázal významný nárast tvorby opravných položiek k individuálnym úverom, pričom v segmente klientov v strednej Európe došlo k poklesu o 11 %.

Podiel nesplácaných úverov sa zvýšil na 10,3 %, pričom jeho krytie kleslo na 66,1 %.

Zvýšené režijné náklady

Režijné náklady vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o 94 miliónov €, teda na 2 430 miliónov €, väčšinou z dôvodu konsolidácie a integrácie Polbank v máji 2012. V dôsledku vyšších výnosov z prevádzkovej činnosti klesol pomer nákladov a výnosov o 1,5 percentuálneho bodu a dosahuje 56,9 %.

Náklady na pracovníkov vo výške 50 % predstavujú najväčšiu zložku režijných nákladov: vzrástli o 4 % alebo 48 miliónov € na 1 227 miliónov €. Tento nárast spôsobila najmä konsolidácia Polbanky, úprava miezd v Rusku a zvýšenie kolektívnych zmluvných miest v centrále skupiny.

Počet zamestnancov (celoročných ekvivalentov) od konca roka 2012 klesol o 1 312 alebo 2,1 % na 58 772. Najviac stavy zamestnancov znižovali v Ukrajine, Rumunsku, Poľsku, Maďarsku a Bulharsku.

Celkové aktíva zaznamenali v porovnaní s koncom roka 2012 pokles o 4 %.

V porovnaní s koncom roka 2012 klesli celkové aktíva RBI 4 % alebo 5,1 miliárd € na 131 miliárd €. Medziročný pokles bol ešte výraznejší - predstavuje 11 % alebo 16,1 miliardy €. Tento trend spôsobuje najmä prebiehajúca optimalizácia likvidity.

Pohľadávky voči klientom klesli, po odpočítaní opravných položiek k úverom, oproti koncu roka 2012 o 1 miliardu € na hodnotu 76,8 miliárd €. Pokles spôsobilo zníženie pohľadávok zo spätného odkúpenia a pôžičiek cenných papierov o 1,4 miliardy €. Úverové obchody s korporátnymi klientmi uzatvorené vo výške 1,8 miliardy € najmä v Rakúsku, na Malte a v Rusku. Na porovnanie, obchody s retailovými klientmi vzrástli o 0,5 miliardy € a obchody s klientmi z verejného sektora o 0,3 miliardy €. Obchody s retailovými klientmi vzrástli hlavne v Rusku, zatiaľ čo v Poľsku zaznamenali pokles, aj pre kurzové vplyvy.

Naopak, vklady klientov vzrástli o 1,2 miliardy a dosiahli hodnotu 67,5 miliardy €. Zatiaľ čo vklady korporátnych klientov (najmä v centrále skupiny) vzrástli o 2,0 miliardy € a vklady klientov z verejného sektora (najmä v Rusku) o 1 miliardu, vklady retailových klientov zaznamenali pokles o 1,8 miliardy €. K najväčšiemu poklesu došlo v Poľsku (o 0,9 miliardy €), Maďarsku (o 0,4 miliardy €) a v Českej republike (o 0,2 miliardy €).

 


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Masárová
Hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

 

 

 

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/raiffeisen-bank-international-konsolidovanym-ziskom-411-milionov-eur-za-prve-tri-stvrtroky-2013/