RBI spúšťa akceleračný program v oblasti finančných technológií „Elevator Lab“

| 02.06.2017

Počas festivalu zakladateľov a technológií „Pioneers ’17“, ktorý sa konal 1. júna 2017 v cisárskom paláci vo Viedni, generálny riaditeľ Raiffeisen Bank International AG (RBI) Johann Strobl spustil nový akceleračný program v oblasti finančných technológií pod názvom „Elevator Lab“.

„Program ,Elevator Lab‘ slúži na vyhľadávanie rakúskych a zahraničných startupov v oblasti finančných technológií, najmä z krajín strednej a východnej Európy (SVE), ktoré už na trhu ponúkajú prvé produkty a služby a ktoré majú zároveň zabezpečené adekvátne financovanie. Naším cieľom je dlhodobá spolupráca na rozširovaní nášho vlastného portfólia produktov a služieb. Naše dlhoročné skúsenosti môžu startupom pomôcť s ďalším rozvojom ich myšlienok a inovácií. Ako partner spolupráce, ako aj prostredníctvom pilotných projektov, im ponúkame prístup k nášmu know-how a k našej sieti v krajinách SVE, ktorá momentálne zahŕňa 16,6 milióna klientov,“ vysvetľuje Strobl cieľ akceleračného programu.

„Hľadáme startupy v oblasti finančných technológií, ktoré ponúkajú bankové riešenia pre malé a stredné podniky, analýzu veľkých dát, RegTech, platby a transakcie, pobočky budúcnosti, ako aj investičné a obchodné technológie. Predstaviteľov vybraných startupov pozveme na štyri mesiace do Viedne, kde budú svoje koncepcie a nápady ďalej rozvíjať v spolupráci s odborníkmi z RBI. Na túto fázu sme v rozpočte vyčlenili 200 000 eur,“ dodáva splnomocnený zástupca RBI Michael Hoellerer, ktorý má okrem iného na starosti digitalizačnú stratégiu skupiny RBI.

Startupy sa môžu do programu prihlásiť do 31. júla 2017 prostredníctvom oficiálnej webovej stránky www.elevator-lab.com.

* * * * *


Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje Rakúsko, kde patrí medzi najvýznamnejšie obchodné a investičné banky, a strednú a východnú Európu za svoj domovský trh. Dcérske banky skupiny pôsobia na 14 trhoch v regióne. Okrem toho skupina zahŕňa mnohých iných poskytovateľov finančných služieb, napríklad v oblasti lízingu, správy aktív, ale aj fúzií a akvizícií.

16,6 mil. klientov poskytuje služby celkovo viac než 50 000 zamestnancov pracujúcich na vyše 2 500 obchodných miestach, z ktorých väčšina sa nachádza v krajinách SVE. Akcie RBI sú kótované na burze cenných papierov vo Viedni. Regionálne banky Raiffeisen nepriamo vlastnia približne 58,8 % akcií, zvyšná časť je voľne obchodovateľná. V rámci skupiny RBG pôsobí RBI ako centrála poskytujúca dôležité služby pre regionálne banky Raiffeisen a iné pridružené úverové inštitúcie.

Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:
Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) alebo
Anja Knass (+43-1-71 707-5905, anja.knass@rbinternational.com)
https://www.rbinternational.com | https://elevator-lab.com

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/rbi-spusta-akceleracny-program-oblasti-financnych-technologii-elevator-lab/