Štruktúrovaný dlhopis s 5 % výnosom p. a.

| 13.02.2014

Klientom privátneho bankovníctva Tatra banky, ktorí v minulom roku investovali do štruktúrovaného dlhopisu od Raiffeisen Bank International bude vyplatený 5 percentný výnos p. a.

Raiffeisen Bank International vydala v roku 2013 exkluzívne pre klientov privátneho bankovníctva Tatra banky emisiu 4-ročného garantovaného štruktúrovaného dlhopisu, ktorého výnos je naviazaný na vývoj devízového kurzu poľského zlotého voči euru.

Zvýšený záujem klientov o tento typ investície sa prejavil aj v objeme celkového predaja tohto cenného papiera, ktorý presiahol sumu 6 mil. €. Investori mali možnosť získať výnos 5 % p. a. za predpokladu, že sa devízový kurz bude počas celého sledovaného obdobia nachádzať vo vopred určenom pásme. Podmienka na vyplatenie úrokového výnosu bola pre prvý rok úspešne splnená a výnos bude klientom pripísaný na ich bežné účty v najbližších dňoch.

Cieľom Tatra banky je v spolupráci s Raiffeisen Bank International dlhodobo prinášať svojim klientom investičné produkty, prostredníctvom ktorých majú možnosť profitovať z rôznych trhových situácií a príležitostí, tak ako to bolo aj v prípade tohto štruktúrovaného dlhopisu.

 

Kontakt:

Marína Masárová
Hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

 


Upozornenie:
Súbor informácií obsiahnutý v tomto dokumente (ďalej len „Informácie") nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, investičným poradenstvom, investičným odporúčaním, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto Informácie majú výhradne informatívny a nezáväzný charakter a nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb.
Tatra banka, a.s. (ďalej len „Banka") pri spracovaní Informácií postupovala s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere údajov z verejne dostupných zdrojov, ktoré pre spracovanie Informácií použila. Banka nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných Informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím Informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti.
Údaje o výkonnosti akéhokoľvek finančného nástroja, či už v minulosti alebo ako odhad do budúcnosti nepredstavujú spoľahlivý ukazovateľ o jeho výkonnosti v budúcnosti.
Sprístupnenie Informácií sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Banka ani tretie strany, ktorých produkty a služby môžu byť spomenuté v rámci Informácií, nezodpovedajú za možnosť použitia týchto produktov a služieb mimo územia Slovenskej republiky a taktiež nezodpovedajú za to, či použitie týchto Informácií je v súlade so zákonmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi tretích krajín.
Tieto Informácie zároveň predstavujú marketingové oznámenie Banky v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením.
Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/strukturovany-dlhopis-5-vynosom-p/