TAM-Raiffeisen European High Yield Fund zaznamenal mimoriadne úspešný rok

| 16.06.2014

Prvý slovenský podielový fond investujúci v rámci tzv. Master/Feeder štruktúry má už za sebou rok fungovania. Klienti privátneho bankovníctva Tatra banky, ktorí do neho investovali pred rokom, zhodnotili svoje prostriedky o 9,7 %.


TAM-Raiffeisen European High Yield Fund, spravovaný spoločnosťou Tatra Asset Management, vznikol začiatkom júna 2013. Aktíva fondu po roku jeho existencie presiahli 50,7 mil. eur. Fond dosiahol mimoriadne zaujímavú ročnú výkonnosť 9,7 %. Začiatkom mája bol investorom vyplatený podiel na výnosoch fondu vo výške 2,3 mil. eur, čo zodpovedalo 4,7 %-tám z čistej hodnoty majetku fondu ku koncu apríla 2014.


Master/Feeder štruktúra umožňuje podielovému fondu TAM-Raiffeisen European High Yield Fund (zberný fond) investovať 85-100 % svojho majetku do zahraničného podielového fondu Raiffeisen Europa High Yield (hlavný fond). Správcom hlavného fondu je Raiffeisen Capital Management, najväčší rakúsky správca podielových fondov. Túto novinku umožnila smernica UCITS IV upravujúca podmienky kolektívneho investovania v Európe. Zberný fond zaznamenal od svojho uvedenia mimoriadny záujem investorov, čo potvrdilo aj získané ocenenie Najpredávanejší podielový fond v kategórii ostatné fondy v súťaži TOP Fond Slovakia 2013.


Klient investujúci do zberného fondu získava okrem sofistikovanej investičnej stratégie zahraničného hlavného fondu aj benefity domáceho riešenia. To znamená, že sa na neho vzťahuje jednoduchší režim evidencie a zdaňovania v porovnaní so zahraničnými podielovými fondmi.


TAM-Raiffeisen European High Yield Fund predstavuje príležitosť podieľať sa na výnosoch európskeho „high yield" dlhopisového trhu (trhu korporátnych dlhopisov s vysokým výnosom). Investícia do fondu je z pohľadu diverzifikácie rizika vhodnejším riešením ako nákup jednotlivých dlhopisov zo segmentu „high yield". Fond môže predstavovať zaujímavé riešenie pre klientov hľadajúcich vyšší výnos v strednodobom horizonte. Môže zaujať aj klientov hľadajúcich zdroj pravidelného príjmu, nakoľko raz ročne vypláca podiel na výnosoch fondu.


Kontakt:
Marína Masárová
hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593


Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Europa-HighYield. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Raiffeisen European High Yield Fund

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tam-raiffeisen-european-high-yield-fund-zaznamenal-mimoriadne-uspesny-rok/