1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Tatra banka Group dosiahla deväťciferný zisk a tri svetové prvenstvá

Tatra banka Group dosiahla deväťciferný zisk a tri svetové prvenstvá

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 26.03.2021

Tatra banka Group dosiahla deväťciferný zisk a tri svetové prvenstvá

Tatra banka Group uzatvorila hospodársky rok 2020 s konsolidovaným ziskom 105,7 mil. €. Svoju klientsku základňu medziročne rozšírila o 2,8 % až na úroveň takmer 920 tisíc klientov.

Aktuálne má trhovo najsilnejšie zastúpenie medzi študentmi, v slovenskom korporátnom financovaní, privátnom a premium bankovníctve, teda v segmentoch, ktoré sú charakteristické najvyššími nárokmi na osobnú starostlivosť a digitálnu vyspelosť banky.

Za vysoký štandard digitálnych služieb a výnimočný proklientský prístup v čase pandémie získala Tatra banka v uplynulom roku až tri celosvetové ocenenia – Najlepší mobilný web (Best Mobile Banking Adaptive Site 2020), Najlepšie finančné inovačné laboratórium (Best Financial Innovation Lab 2020) a Výnimočný krízový líder v zdravotnej starostlivosti (Outstanding Crisis Leader in Healthcare 2020). 

Najoceňovanejšia banka roka 2020

Tatra banka nielenže rozvíja svoje podnikanie, ale robí to aj udržateľne a pozorne sleduje rizikovosť portfólia. Aj napriek pandémii sme dosiahli deväťciferný zisk s návratnosťou kapitálu vo výške 8,5 % a prevádzkovou efektivitou v hodnote 48,7 %. Teším sa, že naša snaha neostala bez odozvy a k trom celosvetovým oceneniam od Global Finance sme pridali počas roka 2020 viaceré prvenstvá od Euromoney, The Banker, EMEA Finance a tiež titul Banka roka od slovenského týždenníka Trend. Pri tejto príležitosti by som rád vyzdvihol prácu a prínos mojich kolegov, ktorí dokážu aj náročné výzvy úspešne meniť na nové príležitosti,“ uviedol Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky. 

Konsolidovaný zisk skupiny Tatra banka Group po zdanení medziročne klesol o 21,7 % na úroveň 105,7 mil. €. Zisk klesol hlavne z dôvodu tvorby opravných položiek na úvery a bázickému efektu z predaja podielu v spoločnosti Mastercard v roku 2019. Opravné položky vzrástli o vyše 200 % medziročne na 65,8 mil. €. Tvorba nebola spôsobená zhoršením úverového portfólia, išlo o proaktívne zvýšenie z dôvodu rastúcej ekonomickej neistoty spôsobenej pandémiou. 

Vývoj aktív

Konsolidované aktíva skupiny Tatra banka Group vzrástli o 7,8 % na úroveň 15,6 mld. €. Na raste sa podieľali úvery, ktoré narástli o 3,4 % na sumu 11,5 mld. €, a dlhové cenné papiere, ktoré narástli o 42,2 % na 1,9 mld. €. Podiel zlyhaných úverov na celkovom portfóliu sa udržal na úrovni 2,0 %, čo je výrazne pod hodnotou sektora a poukazuje na veľmi dobrú kvalitu úverového portfólia. Z klientskych úverov rástli najmä úvery určené na zabezpečenie bývania.

Vývoj pasív a vlastného imania

Vklady stúpli o 3,1 % na 12,3 mld. €. Pandémia výrazne zasiahla termínované vklady, ktoré klesli o 56,4 % na 0,7 mld. €, a ukazuje dopyt po likvidnejších depozitách v čase neistoty. Pomer úverov ku vkladom na konsolidovanej báze bol k 31. 12. 2020 na hodnote 94 %. 

Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov na konsolidovanej báze vzrástol na 20,8 % z úrovne 17,8 %, čo je významne viac ako je požadovaná hodnota Národnou bankou a Európskou centrálnou bankou.

Hospodárske výsledky banky za rok 2020

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/tatra-banka-group-dosiahla-devatciferny-zisk-tri-svetove-prvenstva/