Umenie vstúpiť na trh v správnom čase

| 04.04.2016

Klienti privátneho bankovníctva Tatra banky získali lepšiu štartovaciu úroveň pri primárnej emisii bonusových certifikátov emitovaných v  spolupráci s Raiffeisen Centrobank AG.

Tatra banka priniesla klientom privátneho bankovníctva ďalší bonusový certifikát z úspešnej série bonusových certifikátov naviazaných na európsky akciový index Eurostoxx 50®1 s využitím takzvaného Best Entry mechanizmu. Inovatívny Best Entry mechanizmus automaticky uzamyká najnižšiu dennú uzatváraciu hodnotu indexu EURO STOXX 50® počas 2-mesačnej Best Entry periódy ako Best Entry hodnotu. Bonusový certifikát sa tak stáva bezpečnejším, a to pri zachovaní svojho nadpriemerného výnosového potenciálu.

Pri aktuálnej emisii zo 7. januára tohto roka tak klienti privátneho bankovníctva získali vďaka dvojmesačnej Best Entry perióde, ktorá trvala od 7. januára do 7. marca 2016, o 13 %2 lepšiu štartovaciu úroveň pri zachovaní výnosového potenciálu. Z tohto pohľadu tak ide doposiaľ
o najúspešnejšiu emisiu Best Entry bonusového certifikátu, ktorú Tatra banka v spolupráci
s Raiffeisen Centrobank AG priniesla klientom privátneho bankovníctva Tatra banky.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Zuzana Povodová
hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557
0903 641 846

1 The EURO STOXX 50® index a obchodné značky použité v rámci indexu sú duševným vlastníctvom spoločnosti STOXX Limited, Zürich, Švajčiarsko a/alebo subjektov, ktoré jej udelili licenciu. Index sa používa na základe licencie od spoločnosti STOXX. Cenné papiere [alebo finančné nástroje, opcie alebo iný odborný termín] založené na indexe nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, indosované, predávané alebo propagované spoločnosťou STOXX a subjektmi, ktoré jej udelili licenciu a ani spoločnosť STOXX, ani subjekty, ktoré jej udelili licenciu nenesú v tejto súvislosti žiadnu zodpovednosť.

2 Zdroj: Raiffeisen Centrobank AG

Upozornenie:
Súbor informácií obsiahnutý v tomto dokumente (ďalej len „Informácie") nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, investičným poradenstvom, investičným odporúčaním, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže ani verejným prísľubom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto Informácie majú výhradne informatívny a nezáväzný charakter a nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb.

Tatra banka, a.s. (ďalej len „Banka") pri spracovaní Informácií postupovala s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere údajov z verejne dostupných zdrojov, ktoré pre spracovanie Informácií použila. Banka nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných Informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím Informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti.

Údaje o výkonnosti akéhokoľvek finančného nástroja, či už v minulosti alebo ako odhad do budúcnosti nepredstavujú spoľahlivý ukazovateľ o jeho výkonnosti v budúcnosti. Obsah tohto dokumentu nebol skontrolovaný žiadnym orgánom dohľadu. Klientom sa odporúča postupovať s primeraným uvážením vo vzťahu k informáciám uvedeným v tomto dokumente a v prípade akýchkoľvek pochybností vo vzťahu k informáciám uvedeným v tomto dokumente, odporúčame klientom aby sa poradili s príslušnými odborníkmi.

Sprístupnenie Informácií sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Banka ani tretie strany, ktorých produkty a služby môžu byť spomenuté v rámci Informácií, nezodpovedajú za možnosť použitia týchto produktov a služieb mimo územia Slovenskej republiky a taktiež nezodpovedajú za to, či použitie týchto Informácií je v súlade so zákonmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi tretích krajín.

Tieto Informácie zároveň predstavujú marketingové oznámenie Banky v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z.
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením.

Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/umenie-vstupit-trh-spravnom-case/