Unikátny podielový fond pre klientov private bankingu

| 07.05.2014

Tatra Asset Management, najväčší správca podielových fondov na Slovensku, rozšíril svoju ponuku o ďalší podielový fond investujúci v rámci tzv. Master/Feeder štruktúry. Fond bol vytvorený exkluzívne pre klientov privátneho bankovníctva Tatra banky.

Tatra Asset Management, najväčší správca na trhu kolektívneho investovania na Slovensku, vytvoril začiatkom júna 2013 prvý slovenský podielový fond investujúci v rámci tzv. Master/Feeder štruktúry s názvom TAM-Raiffeisen European High Yield Fund. Túto novinku umožnila smernica UCITS IV upravujúca podmienky kolektívneho investovania v Európe. Fond zaznamenal od svojho uvedenia mimoriadny záujem investorov, čo potvrdilo aj získané ocenenie Najpredávanejší podielový fond v kategórii ostatné fondy v súťaži TOP Fond Slovakia 2013.

Tatra Asset Management rozširuje svoju ponuku o nový podielový fond investujúci v rámci Master/Feeder štruktúry s názvom TAM-Raiffeisen Emerging Markets Bonds.

TAM-Raiffeisen Emerging Markets Bonds (zberný fond, resp. feeder) bude investovať 85 - 100 % svojho majetku do zahraničného podielového fondu Raiffeisen EmergingMarkets Rent (hlavný fond, resp. master). Správcom hlavného fondu je Raiffeisen Capital Management, najväčší rakúsky správca podielových fondov.

Klient investujúci do zberného fondu tak získava okrem sofistikovanej investičnej stratégie zahraničného hlavného fondu aj benefity domáceho fondového riešenia. To znamená, že sa na neho vzťahuje jednoduchší režim evidencie a zdaňovania v porovnaní so zahraničnými podielovými fondmi.

TAM-Raiffeisen Emerging Markets Bonds predstavuje príležitosť podieľať sa na atraktívnych výnosoch dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín z regiónov ako sú Južná Amerika, Ázia, Európa, Afrika či stredný východ. Investícia do fondu je z pohľadu diverzifikácie rizika vhodnejším riešením ako nákup jednotlivých dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín. Fond môže predstavovať zaujímavé riešenie pre klientov hľadajúcich vyšší výnos v dlhodobom horizonte. Môže zaujať aj klientov hľadajúcich zdroj pravidelného príjmu, nakoľko bude raz ročne vyplácať podiel na výnosoch fondu.

 


Kontakt:
Marína Masárová
hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

 

Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Raiffeisen Emerging Markets Bonds.

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/unikatny-podielovy-fond-klientov-private-bankingu-1/