Unikátny podielový fond pre klientov private bankingu

| 07.06.2013

Tatra Asset Management, najväčší správca podielových fondov na Slovensku, ako prvý uvádza nový podielový fond investujúci v rámci tzv. Master/Feeder štruktúry. Fond bol vytvorený exkluzívne pre klientov privátneho bankovníctva Tatra banky.

Tatra Asset Management, najväčší správca na trhu kolektívneho investovania na Slovensku, vytvoril začiatkom júna nový podielový fond TAM - Raiffeisen European High Yield Fund investujúci v rámci tzv. Master/Feeder štruktúry. Ide o  novinku, ktorú umožnila smernica UCITS IV upravujúca podmienky kolektívneho investovania v Európe.

Uvedená štruktúra umožňuje novému podielovému fondu TAM - Raiffeisen European High Yield Fund (zberný fond) investovať 85 - 100 % svojho majetku do zahraničného podielového fondu Raiffeisen Europa High Yield (hlavný fond). Správcom hlavného fondu je Raiffeisen Capital Management, najväčší rakúsky správca podielových fondov.

Klient investujúci do zberného fondu tak získava okrem sofistikovanej investičnej stratégie zahraničného hlavného fondu aj benefity domáceho riešenia. To znamená, že sa na neho vzťahuje jednoduchší režim evidencie a zdaňovania v porovnaní so zahraničnými podielovými fondmi.

TAM-Raiffeisen European High Yield Fund predstavuje príležitosť podieľať sa na výnosoch európskeho „high yield" dlhopisového trhu (trhu korporátnych dlhopisov s vysokým výnosom). Investícia do fondu je z pohľadu diverzifikácie rizika vhodnejším riešením ako nákup jednotlivých dlhopisov zo segmentu „high yield". Fond môže predstavovať zaujímavé riešenie pre klientov hľadajúcich vyšší výnos v strednodobom horizonte. Môže zaujať aj klientov hľadajúcich zdroj pravidelného príjmu, nakoľko bude raz ročne vyplácať podiel na výnosoch fondu.

Kontakt:
Marína Smolková
hovorkyňa
marina_smolkova@tatrabanka.sk
02/5919 1593


Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Europa-HighYield. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., Raiffeisen European High Yield Fund.

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/unikatny-podielovy-fond-klientov-private-bankingu/