1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky za rok 2020

Valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky za rok 2020

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 30.04.2021 | 1 min. čítania

valne zhromazdenie tatra banka

Akcionári Tatra banky dnes na valnom zhromaždení schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku, ako aj výročnú správu za rok 2020, rozdelenie zisku a výplatu dividend, vykonali voľbu člena dozornej rady a rozhodli o zmene stanov. 

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bude medzi akcionárov Tatra banky rozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 68 204 435 EUR. Do nerozdeleného zisku minulých rokov sa pridelil zisk za rok 2020 vo výške 100 006 261 EUR, časť zisku za rok 2020 vo výške 6 306 389 EUR bola pridelená na výplatu výnosov z investičných certifikátov AT1.

  • Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadne dividenda v celkovej výške 848 EUR,
  • na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EUR pripadne dividenda v celkovej výške 4 240 EUR
  • a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadne dividenda v celkovej výške 4,25 EUR. 

Účtovné závierky boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a overené audítorom KPMG Slovensko spol. s. r. o.

Kontakt pre médiá:
Zuzana Žiaranová, hovorkyňa, zuzana_ziaranova@tatrabanka.sk, 0903 641 846

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/valne-zhromazdenie-akcionarov-tatra-banky-2021/