1. Business
  2. /
  3. Finančné trhy

ESG faktory udržateľnosti

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) je európske nariadenie, ktoré stanovuje pravidlá pre transparentnosť, pokiaľ ide o začlenenie ESG rizík a zohľadnenie nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť a poskytovanie informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb.

ESG riziká

Identifikáciu ESG rizík vo všeobecnosti vykonáva tvorca produktu (účastník finančného trhu) a informácie poskytnuté tvorcami produktov môžu byť zohľadňované v rámci poskytovaného investičného poradenstva.

Tatra banka, a.s. pri výbere finančných produktov v zmysle SFDR, ktoré odporúča svojím klientom v procese investičného poradenstva, zohľadňuje rozsah integrácie ESG faktorov vo finančnom produkte deklarovaný tvorcom produktu. Tatra banka, a.s. faktory udržateľnosti myšlienkovo podporuje, zároveň však nevylučuje, že medzi finančnými nástrojmi v zmysle SFDR, ktoré odporúča svojim klientom v procese investičného poradenstva budú figurovať aj finančné produkty, pri ktorých rozsah začlenenia ESG faktorov nie je zverejnený, respektíve nie je relevantný.

Nezohľadňovanie nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť

Tatra banka, a.s. pri poskytovaní investičnej služby investičné poradenstvo aktuálne nezohľadňuje nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti, ktorými sú environmentálne, sociálne alebo zamestnanecké záležitosti, dodržiavanie ľudských práv, a boj proti korupcii a úplatkárstvu (tzv. „ESG faktory“). Dôvodom je skutočnosť, že Tatra banka, a.s. nedisponuje všetkými potrebnými informáciami od tretích strán (účastníci finančného trhu), ktoré by jej v danej súvislosti umožnili zohľadniť hlavné nepriaznivé vplyvy na ESG faktory a konečným investorom prijať informované investičné rozhodnutie.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/sfdr/