1. Business
  2. /
  3. Finančné trhy

Poskytnutie informácií v súlade s európskym nariadením SFDR

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb. Uplatňuje sa od 10. marca 2021.

Cieľom nariadenia je zaistiť povinné štandardizované zverejňovanie informácií vybranými subjektami finančného trhu (účastníkmi finančného trhu a finančnými poradcami) o začleňovaní ESG rizík, o zohľadňovaní nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti a iných informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb, ktoré majú zamedziť greenwashingu a umožniť tak koncovým investorom kvalifikovane posúdiť dopady investičných príležitostí aj z hľadiska udržateľnosti. Greenwashing je vo všeobecnosti  získanie nespravodlivej konkurenčnej výhody odporúčaním finančného nástroja ako napr. environmentálne udržateľného, hoci v skutočnosti tento finančný nástroj nespĺňa základné právne normy pre oblasť udržateľnosti.

Vyhlásenie Tatra banky, a.s. v súlade s požiadavkami SFDR:

  1. Nezohľadňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov investičného poradenstva na faktory udržateľnosti  
  2. Politika začleňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť

Aktualizované k: 01. 12. 2023

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/sfdr/