Cenné papiere Cenné papiere
 1. Business
 2. /
 3. Finančné trhy
 4. /
 5. Cenné papiere

Cenné papiere

Obchodujte s cennými papiermi na primárnom i sekundárnom trhu prostredníctvom Tatra banky. Získajte rýchly prístup k cenám cenných papierov a ich profesionálnej správe.

Obchody s CP

Telefonicky môžete realizovať priame obchody:

 • s korporátnymi dlhopismi
 • so štátnymi pokladničnými poukážkami a dlhopismi

Kúpna alebo predajná cena je určená na základe aktuálnej situácie na finančných trhoch.
Telefonicky je možné zadať aj pokyn na nákup či predaj konkrétneho cenného papiera za buď limitnú alebo trhovú cenu.

Tatra banka ako primárny díler poskytuje svojim klientom možnosť účasti na primárnych emisiách a aukciách slovenských štátnych cenných papierov.

Emisia CP

Emisiou cenných papierov je možné získať finančné prostriedky, ktorými klient pokryje všetky potreby od krátkodobých potrieb na preklenutie nedostatku vlastného cashflow až po dlhodobé investičné zámery.

V tejto oblasti poskytujeme:

 • kompletný servis pri realizácii emisie
 • a zastupovanie pred inštitúciami kapitálového trhu.

 

Správa CP

Ponúkame vám vedenie Investičného účtu a spolu s ním správu cenných papierov.

Výhody nášho Investičného účtu:

 • evidencia zaknihovaných slovenských alebo zahraničných cenných papierov s výnimkou domácich podielových listov
 • zabezpečenie výplaty istín a výnosov plynúcich z cenných papierov a to v prospech bežného účtu vedeného v Tatra banke
 •  informácie o výplate istín a výnosov prostredníctvom transakčného výpisu
 • výpis z Investičného účtu, s ktorým sa môže klient zúčastniť osobne valného zhromaždenia
 • zabezpečenie zdaňovania výnosov z cenných papierov (daň pri slovenských cenných papieroch uplatňujeme v súlade s platnými právnymi a daňovými predpismi SR, v prípade zahraničných cenných papierov informujeme o spôsobe aplikácie zrážkovej dane prostredníctvom Manuálu zdaňovania)

Prečítajte si o aktualizácii dokumentov a informáciách súvisiacich s Investičným účtom.

Podmienky na získanie:

 • podpisané obchodné podmienky odboru Capital Markets
 • zriadený Investičný účet v Tatra banke
 • uzatváranie obchodov telefonicky v čase od 8:30 hod. do 16:00 hod.
Kontaktujte oddelenie klientov capital markets

Kontakt na oddelenie
klientov Capital markets

+421 2 5919 2044
[email protected]

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/cenne-papiere/