1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Ako si založiť firmu

Ako si založiť firmu

Založenie živnosti alebo s. r. o. prináša množstvo otázok. Aby ste sa v nich nestratili, prevedieme vás krok za krokom celým procesom.

 

Podanie žiadosti

1. Podanie žiadosti

 • Žiadosť podáte osobne na Okresnom úrade v mieste bydliska na odbore živnostenského podnikania.
 • Potrebujete občiansky preukaz.
 • Poplatky – za každú voľnú živnosť zaplatíte 5 EUR, za každú remeselnú a viazanú živnosť 15 EUR.
Obchodný názov

2. Obchodný názov

 • Tvorí vždy vaše meno a priezvisko.
 • Ako živnostník nemôžete mať vlastné obchodné meno.
 • Môžete si však pridať dodatok, ak sa potrebujete odlíšiť od živnostníkov s rovnakým menom.
Podnikanie v zahraničí

3. Podnikanie v zahraničí

 • Ak svoje služby plánujete predávať do zahraničia, musíte navštíviť aj daňový úrad, kde sa registrujete ako platca DPH podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty.
 • Ak budete do zahraničia predávať iba tovar, zaregistrujete sa až vtedy, keď váš predaj presiahne sumu 10 000 EUR za kalendárny rok do všetkých štátov EÚ.
Ďalšie úrady

4. Ďalšie úrady

 • Po založení živnosti už nie je nutné navštíviť ďalšie úrady.
 • Do Sociálnej poisťovne sa prihlásite iba vtedy, ak si chcete platiť dobrovoľné sociálne poistenie.
 • Živnostenskému úradu je potrebné nahlásiť prípadné založenie prevádzkarne.
Odvody

5. Odvody

 • Minimálne preddavky na zdravotné poistenie musíte platiť hneď od prvého dňa založenia živnosti. V roku 2021 sú vo výške 76,44 EUR.
 • Sociálne poistenie prvý rok podnikania neplatíte, s platením začínate až po podaní daňového priznania, ak máte príjem v dostatočnej výške.
 • Zdravotné odvody si viete znížiť o 50 %, ak ste ŤZP.
Tržby

6. Tržby

 • Pokiaľ sa rozhodnete inkasovať tržby len cez bankový účet, nie ste povinný používať registračnú pokladnicu.
 • Ak budete prijímať tržby v hotovosti alebo platobnými kartami, ste povinný používať registračnú pokladnicu, tzv. eKasu.
Obchodný názov

1. Obchodný názov

 • Obchodné meno spoločnosti bude vašu s. r. o. reprezentovať pravdepodobne dlhé roky, preto je dobré výber nepodceniť. Určite pomôže, ak bude ľahko zapamätateľné a vysloviteľné.
 • Skontrolujte si svoje nápady na webe Obchodného registra, či už náhodou neexistujú firmy s rovnakým alebo veľmi podobným názvom. Predídete tak aj prípadnému súdnemu sporu o zameniteľnosť obchodného mena.
 • Overte si, či je voľná doména pre webové sídlo.
Zvoľte si predmet podnikania a sídlo

2. Zvoľte si predmet podnikania a sídlo

 • Ďalším podstatným krokom je výber predmetu podnikania, teda v akej oblasti budete podnikať. Nižšie nájdete postup pre získanie živnostenského oprávnenia.
 • Každá firma musí mať v Obchodnom registri zapísanú adresu, kde sídli. Ako adresu si môžete zvoliť dom, byt aj nebytový priestor. Ten buď vlastníte, alebo potrebujete mať súhlas vlastníkov nehnuteľnosti s osvedčeným podpisom.
 • Ako sídlo nemôže byť určený P.O.BOX, ale môže ním byť tzv. virtuálne sídlo.
Určite si zodpovedné osoby vo firme

3. Určite si zodpovedné osoby vo firme

 • Spoločníci majú na spoločnosti podiel cez peňažný alebo nepeňažný vklad.
 • Konatelia sú štatutárnymi orgánmi s. r. o. a môžu ju riadiť a konať za ňu.
 • Správca vkladu, ktorým je jeden zo spoločníkov spoločnosti, zodpovedá za spravovanie častí vkladov spoločníkov.
 • Vklady jednotlivých spoločníkov predstavujú základné imanie s. r. o., ktoré musí byť vo výške aspoň 5 000 EUR. Ak je spoločníkov viacero, každý z nich musí prispieť vkladom aspoň 750 EUR.
Vypracujte dokumenty spoločnosti

4. Vypracujte dokumenty spoločnosti

 • Zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva.
 • Vyhlásenie správcu vkladu, ktorý písomne preukazuje vloženie základného imania.
 • Podpisový vzor konateľa, ktorý musí byť riadne overený.
 • Vyhlásenie jediného spoločníka, ak s. r. o. zakladá len jedna osoba. Písomne potvrdzuje, že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.
 • Súhlas zodpovedného zástupcu, ak je predmetom podnikania viazaná alebo remeselná živnosť.
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s overeným podpisom majiteľa.
Notárske overenia

5. Notárske overenia

 • Notársky overené čestné vyhlásenie, že nemáte povinnosť predkladať súhlas správcu dane.
 • Pri zahraničnej osobe notársky overené čestné vyhlásenie, že ste zahraničná osoba.
 • Splnomocnenie pre osobu, ktorá vybavuje zápis do obchodného registra, ak to nevybavuje priamo podnikateľ.
Získajte živnostenské oprávnenie

6. Získajte živnostenské oprávnenie

 • Keď máte vypracované príslušné dokumenty, môžete pristúpiť k podaniu žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia. Ohlásiť živnosť môžete na tzv. živnostenskom úrade, čo je odbor živnostenského podnikania na okresnom úrade, príslušnom podľa sídla vašej s. r. o.
 • Predložiť treba zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, prípadne aj splnomocnenie pre osobu, ktorá to vybavuje, a príslušné kolky.
 • Ak ohlasujete viazanú a remeselnú živnosť, je potrebné doložiť aj súhlas zodpovedného zástupcu spolu s preukazaním praxe.
 • Po splnení podmienok vám úrad do troch dní vydá živnostenské oprávnenie a IČO.
Uhraďte svoje dlhy a počkajte na výmaz z registra 

7. Uhraďte svoje dlhy a počkajte na výmaz z registra

 • S. r. o. môže založiť len osoba, ktorá nie je daňovým dlžníkom, nie je vedená v registri exekúcií a nemá nedoplatky na sociálnom poistení.
 • Pri schvaľovaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra registrový súd preverí v elektronických systémoch, či spoločník, prípadne konateľ s. r. o. spĺňa spomínané podmienky. Ak podmienky nespĺňa, návrh na zápis odmietne.
 • Dlh treba uhradiť pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra a počkať, kým vás z registrov dlžníkov vymažú.
 • Ak išlo o exekúciu, je možné doložiť aj potvrdenie od exekútora, že bola vyplatená.
 • Nedoplatky na zdravotnom poistení pri založení s. r. o. neprekážajú.
Termíny a poplatky

8. Termíny a poplatky

 • Založenie s. r .o. trvá približne 8 až 10 pracovných dní: 1 - 3 dni zaberie získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, 5 - 6 dni zápis do obchodného registra.
 • Na živnostenskom registri sa môžete zdržať ešte o 2 dni dlhšie, ak sa pridávajú aj remeselné alebo viazané živnosti.
 • Ak si spoločnosť zakladáte svojpomocne a vybavujete živnostenský úrad elektronicky, vyjde vás založenie asi na 150 EUR a zaberie vám 5 – 10 hodín vášho času.
 • Ak si zakladáte s. r. o. cez sprostredkovateľa, vyjde vás založenie približne 250 EUR. V tejto cene by mal byť zahrnutý kompletný servis, často aj s garanciou založenia spoločnosti.
Aktivujte si elektronickú schránku

9. Aktivujte si elektronickú schránku

 • Čo najskôr po založení spoločnosti si aktivujte elektronickú schránku a nastavte notifikácie k prijatým správam.
 • Úrady už začínajú na doručovanie využívať elektronické schránky.

 

Gratulujeme vám k novému IČO!

Ponúkame vám riešenia na uľahčenie podnikania:

Spoľahnite sa na našich partnerov      Zistiť viac
 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/ako-si-zalozit-firmu/