1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Dokumentárny akreditív

Dokumentárny akreditív

S dokumentárnym akreditívom od Tatra banky môžete minimalizovať riziká obchodného vzťahu najmä s neznámym obchodným partnerom a v rizikovom teritóriu.

Vhodny zabezpecovaci a platobny nastroj vasho obchodu

Vhodný zabezpečovací a platobný nástroj vášho obchodu

Moznost financovat exportny akreditiv

Možnosť financovať exportný akreditív

Jednotna pravna uprava Medzinarodnou obchodnou komorou

Jednotná právna úprava Medzinárodnou obchodnou komorou

Výhody

 • Vhodný zabezpečovací a platobný nástroj na minimalizáciu rizík obchodného vzťahu najmä s neznámym obchodným partnerom a v rizikovom teritóriu.
 • Zaisťuje kupujúcemu, že výplata bude prevedená až po splnení všetkých podmienok predpísaných akreditívom.
 • Za platbu kupujúceho ručí banka, predávajúcemu teda vzniká pohľadávka voči vystavujúcej banke, nie voči kupujúcemu.
 • Vystavením akreditívu v prospech predávajúceho si môžete dohodnúť výhodnejšie podmienky obchodnej zmluvy voči obchodnému partnerovi (napr. odklad splatnosti faktúr).
 • Keď banka predávajúceho akreditív potvrdí, zbavuje predávajúceho rizika nezaplatenia zo strany banky kupujúceho 
 • Vhodným výberom dokumentov kupujúci motivuje predávajúceho, aby sa dodávka uskutočnila v predpísanej lehote a v požadovanej kvalite.
 • Pohľadávku predávajúceho z exportného akreditívu (s odloženou splatnosťou) môže banka odkúpiť (to znamená skrátenie splatnosti pre predávajúceho).
 • Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sú pri akreditívoch upravené medzinárodnými Jednotnými zvyklosťami a pravidlami pre dokumentárne akreditívy vydanými MOK v Paríži.

Detaily

Dokumentárny akreditív

Je neodvolateľný písomný záväzok banky voči dodávateľovi tovaru alebo služieb zaplatiť určitú peňažnú sumu podľa akreditívnych podmienok za predpokladu, že príjemca akreditívu (oprávnený, dodávateľ) predloží dokumenty uvedené v podmienkach akreditívu.

Využitie akreditívu

Dokumentárny akreditív používa vývozca alebo dovozca zvyčajne pri transakciách, v ktorých sa očakáva predloženie dokumentov, ktoré zaručujú vlastníctvo tovaru alebo jeho kvalitu a podobne. Akreditív možno využiť aj pri obchode s nehnuteľnosťami, cennými papiermi, prevodmi obchodných podielov, teda v prípadoch, keď sa vyžaduje záväzok banky za platbu.

Druhy akreditívov

 • Exportný akreditív
  - ste v pozícii predávajúceho (exportéra) a prostredníctvom Tatra banky dostanete akreditív, ktorý vo váš prospech vystavila banka kupujúceho (importéra). Potvrdením takéhoto akreditívu vezme na požiadanie Tatra banka po posúdení na seba riziko následkov nezaplatenia zo strany vystavujúcej banky (za predpokladu prijatia dokumentov v súlade s podmienkami dokumentárneho akreditívu),
 • Importný akreditív
  - ste v pozícii kupujúceho a Tatra banka na základe vašej požiadavky vystaví dokumentárny akreditív v prospech predávajúceho,
 • Realitný akreditív
  - využíva sa na kúpu alebo predaj nehnuteľností, zvyčajne na území Slovenska,
 • Stand-by akreditív
  - má podobnú funkciu ako záruka. Je vhodný najmä pri opakovaných dodávkach pod jednou obchodnou zmluvou. Tento typ dokumentárneho akreditívu s garančným charakterom sa používa najmä v USA, kde vydávanie bankových záruk európskeho typu zákon nepovoľuje,
 • Prevoditeľný akreditív
  - práva z akreditívu je povolené previesť pôvodným oprávneným (beneficientom) na inú osobu, je vhodný pre obchodníkov/sprostredkovateľov.
Ponúkame vám viacero druhov akreditívov

Odkúpenie pohľadávok

Svojim stálym klientom odkupujeme pohľadávky z dokumentárnych akreditívov s odloženou splatnosťou na 30 – 360 dní po akceptácii dokumentov vystavujúcou alebo potvrdzujúcou bankou.

Umožníme tým exportérovi rýchlejší prístup k peňažným prostriedkom, ako môže klient získať pri štandardnom spracovaní akreditívu s odloženou splatnosťou (zvyčajné vyplatenie do 10 pracovných dní po predložení akreditívom požadovaných dokumentov).

Tatra banka ponúka v súvislosti s akreditívmi aj poradenstvo, konzultácie už vo fáze prípravy kontraktu.

Podmienky na získanie

Podmienky na vystavenie akreditívu:

 • Riadne vyplnená žiadosť o vystavenie dokumentárneho akreditívu, podpísaná oprávnenými zástupcami klienta, 
 • Kópia kontraktu, objednávky, pro forma faktúry, 
 • Dohoda medzi Tatra bankou a klientom o akceptovateľnom spôsobe zabezpečenia záväzku Tatra banky zo strany klienta.

Podmienky na odkúpenie pohľadávky z akreditívu:

 • Podpísanie rámcovej zmluvy o odkúpení výnosov z dokumentárnych akreditívov,
 • Akreditív vystavený akceptovateľnou bankou,
 • Akceptácia dokumentov vystavujúcou/nominovanou bankou.
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/dokumentarny-akreditiv/