1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Poistenie Moje podnikanie

Moje podnikanie

Tatra banka, a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent zapísaný v registri NBS pod reg. číslom 34945 pre UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a pre Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Výhody poistenia Moje podnikanie

 • komplexnosť – na uzatvorenie poistenia hnuteľných vecí, budovy, zodpovednosti za škodu a prerušenia prevádzky vám postačí 1 zmluva
 • flexibilita – máte možnosť výberu zo 4 balíkov krytia
 • jednoduchosť – uzatvorenie je rýchle a jednoduché

Prečítajte si detailné podmienky vrátane rozsahu krytých rizík vo Sprievodcovi poistením.

Zavoláme vám Dohodnúť stretnutie

Rozsah poistenia

Názov krytia COMFORT
Balík so základným krytím
PLUS
Balík s rozšíreným krytím
EXTRA
Balík s komplexným krytím
MAX
Balík s najširším krytím
Flexa

Živel

Prerušenie prevádzky

Všeobecná zodpovednosť za škodu
vrátane vadného výrobku

Poistené náklady

Asistenčné služby (základné)

Vodovodné škody  

Rozbitie skla  

Krádež, lúpež    

Vandalizmus    

Stroje a elektronika - lom stroja
(vrátane skratu a prepätia na stavebných súčastiach budov)
     

Všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok
(škoda na zdraví/veci)
     

Asistenčné služby (rozšírené)      

Zemetrasenie (voliteľné pre všetky balíky)        

 

Prečítajte si aj základné informácie o poistnom produkte Moje podnikanie.

Poistné riziká

 • Flexa – Kryje škody spôsobené požiarom, dymom, bleskom, explóziou, implóziou, pádom lietadla, rázovou vlnou a nárazom vozidla.
 • Živel – Kryje škody v dôsledku živelných udalostí (povodeň, záplava, víchrica, búrlivý vietor, krupobitie, atmosférické zrážky, zosuv pôdy, ťarcha snehu, lavína, výbuch sopky a pád predmetov).
 • Prerušenie prevádzky - Kryje škodu, ktorá vznikla počas doby trvania poistenia prerušením alebo obmedzením vašej prevádzky v dôsledku rizika, krytého vo vami vybranom balíku.
 • Všeobecná zodpovednosť za škodu vrátane vadného výrobku - Kryje vašu zodpovednosť za škodu (škodu na zdraví, škodu na veci) spôsobenú inej osobe/poškodenému pri vykonávaní vašej poistenej podnikateľskej činnosti, vami dodanými výrobkami a vami poskytnutými službami.
 • Poistené náklady - Kryje vaše náklady, ktoré boli vyvolané poistnou udalosťou a zároveň kryje náklady na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo zmiernenie jej následkov (napr. odstránenie, vyčistenie, vysušenie poistených vecí alebo stavebných súčas-tí, odvoz sutiny na najbližšiu skládku).
 • Asistenčné služby (základné) - Asistenčné služby v prípade technickej havárie, zablokova-ných dverí alebo iné urgentné asistenčné služby.
 • Vodovodné škody - Kryje škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, vrátane škôd spôsobených spätným vystúpením vody.
 • Rozbitie skla - Kryje rozbitie skla alebo podobného materiálu s rovnakým využitím (polykar-bonát, plexisklo a pod.), ktoré je súčasťou vášho majetku.
 • Krádež, lúpež - Kryje krádež alebo lúpež vášho majetku.
 • Vandalizmus - Kryje škody na vašom majetku v dôsledku vandalizmu.
 • Stroje a elektronika - lom stroja (vrátane skratu a prepätia na stavebných súčastiach budov) - Kryje škody na vašich strojoch a elektronike v dôsledku neočakávanej uda-losti počas ich prevádzky, prestávky v prevádzke, inštalácie, škody spôsobené nesprávnym nastavením strojov, pretlakom, skratom, prepätím a pod.
 • Všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok (škoda na zdraví/veci) - Kryje vašu zodpovednosť za škodu spôsobenú inej osobe/poškodenému v dôsledku náhodného úniku znečisťujúcich látok v súvislosti s vašou poistenou činnosťou ale-bo vašim vadným výrobkom a vami poskytnutými službami.
 • Asistenčné služby (rozšírené) - Asistenčné služby pri obnove dát.
 • Zemetrasenie (voliteľné pre všetky balíky) - Kryje škodu na vašom majetku v dôsledku zemetrasenia.

Hlásenie a sledovanie poistnej udalosti

 • online hlásenie poistnej udalosti prostredníctvom webovej stránky Allianz
 • telefonicky na linke Allianz +421 2 50 122 222
 • poštou na adresu poisťovne:
  Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
  Pribinova 19
  811 09 Bratislava
 • osobne v pobočkách Allianz alebo Tatra banky

Číslo poistnej zmluvy potrebné pre hlásenie škodovej udalosti nájdete vo vašej poistnej zmluve, v platobnom doklade, v mobilnej aplikácii Tatra banka.  

Online sledovanie PU: Informácia o stave registrovanej škodovej udalosti | Allianz

Často kladené otázky

--- WJdocId-77270 ---
--- WJdocId-77271 ---
--- WJdocId-77272 ---
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/zaujima-ma/poistenie-moje-podnikanie/