1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Digitálny podpis zmluvnej dokumentácie

Digitálny podpis zmluvnej dokumentácie

Digitalizácia je jednou z hlavných priorít Tatra banky. Digitálny podpis zmluvnej dokumentácie v Tatra banke vám prináša zníženie operatívneho a právneho rizika a nákladov spojených s komunikáciou s bankou. Vďaka online elektronickému sledovaniu stavu podpisovania Vašej dokumentácie šetríte svoj čas potrebný na podnikanie.

 

Zníženie operatívneho a právneho rizika

 

Integrované riešenie podpisovania

 

Možnosť neobmedzeného kopírovania

 

Kontrola integrity dokumentu a autenticity

Elektronický podpis v Tatra banke 

Európske nariadenie eIDAS delí elektronický podpis do troch úrovní:

 • jednoduchý elektronický podpis,
 • zdokonalený elektronický podpis,
 • kvalifikovaný elektronický podpis.

Servisné žiadosti sú spravidla podpisované kombináciou jednoduchého a zdokonaleného elektronického podpisu/pečate.

Úverová dokumentácia je podpisovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom/pečaťou.

Zo strany banky je dokument vždy podpísaný elektronickou pečaťou, zatiaľ čo zo strany klienta elektronickým podpisom. 

Čo je kvalifikovaný elektronický podpis?

 • Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá umožňuje spoľahlivo a jednoznačne určiť osobu, ktorá ho vyhotovila.
 • Najvyššiu právnu váhu má dokument podpísaný práve pomocou KEP, keďže umožňuje spoľahlivo a jednoznačne určiť osobu, ktorá podpis vyhotovila.
 • KEP je ekvivalentom vlastnoručného podpisu na fyzickej listine.
 • KEP s priradenou kvalifikovanou časovou pečiatkou je ekvivalentom úradne overeného podpisu.

Podpisovanie občianskym preukazom v Tatra banke

Akceptujeme iba slovenský občiansky preukaz s vydanými platnými kvalifikovanými podpisovými certifikátmi, definovaný BOK a KEP PIN.
Ak bol elektronický občiansky preukaz vydaný do dátumu 20. 06. 2021, je potrebné občiansky preukaz vymeniť. Elektronický podpis do vybavenia nového elektronického občianskeho preukazu nebude možný.
Každá podpisujúca osoba musí mať zriadený vlastný prístup do korporátneho online kanálu Business bankingTB.
Bez potreby inštalácie čohokoľvek navyše v porovnaní s obsahom softvérového balíčka poskytovaného štátom (dostupný na stiahnutie na slovensko.sk).

Potrebné vybavenie:

 • fyzická čítačka čipových kariet s príslušnými softvérovými ovládačmi,

 • softvér pre čipový občiansky preukaz (eID),

 • aplikácia pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu na PC.  

Ako vyzerá elektronicky podpísaný dokument od Tatra banky

Podpísaný dokument od Tatra banky

Tatra banka využíva štandardný a ľahko čitateľný formát PDF/A, ktorý sa dá otvoriť a prečítať na každom zariadení.
Dokument obsahuje technické dáta o elektronických podpisoch, ktoré je možné validovať cez overovacie softvéry, alebo aj prostredníctvom Adobe Acrobat Reader.
Adobe Acrobat Reader ponúka výhodu toho, že nie je potrebná dodatočná inštalácia. Načíta detaily certifikátu v pozadí pečate a podpisov, čím overí, že daná pečať bola vytvorená Tatra bankou, a.s., a zároveň skontroluje platnosť a dôveryhodnosť certifikátov. Všetky tieto funkčnosti overovania sú natívnou súčasťou Adobe Acrobat Readera. 

Váš obchodný partner alebo tretia strana môžu dokument overiť krokmi popísanými v sekcií Overovanie elektronicky podpísaného dokumentu.

Overovanie elektronicky podpísaného dokumentu

Na trhu existuje množstvo poskytovateľov softvérových riešení pre overovanie a archiváciu dostupných na trhu. Overovacie softvéry sú buď verejne dostupné, alebo je možné ich stiahnutie priamo do infraštruktúry inštitúcie.
Verejne dostupné overovacie softvéry: napríklad overovač dokumentov poskytovaný spoločnosťou Disig: QES Portál - Elektronický podpis bez hraníc (qesportal.sk)
Potrebné mať na pamäti - obsah dokumentu je týmto spôsobom poskytovaný tretej strane.
Neverejné overovacie softvéry: rôzni dodávatelia integrovaných riešení ako napríklad Disig, Ditec, I.CA, QSign, atď. 

Čo je na dokumente spravidla overované:

 • kto je poskytovateľom certifikátu
 • kto presne certifikát použil
 • na akom médiu je certifikát aktívny
 • prítomnosť kvalifikovanej časovej pečiatky
 • revokačné zoznamy

Kvalifikovaná časová pečiatka:

 • Potvrdzuje existenciu elektronického dokumentu v konkrétnom čase.
 • Čas určený cez kvalifikovanú časovú pečiatku je potvrdený treťou nezávislou stranou, teda poskytovateľom dôveryhodných služieb.
 • Pri použití elektronického podpisu bez kvalifikovanej časovej pečiatky obsahuje dokument iba údaj o čase vyhotovenia podpisu na počítači konkrétneho používateľa.

Zaobchádzanie s elektronickými dokumentmi a zaručená konverzia

Elektronicky podpísané dokumenty nie sú určené na bežnú tlač, ale je možné ich elektronicky archivovať. 
Jednoduché vytlačenie digitálne podpísaného dokumentu nezabezpečí prenos metadát o podpise z elektronického dokumentu na papier, a preto nie je rovnocennou kópiou.
Pre vytvorenie rovnocennej kópie so zachovaním právnych účinkov digitálneho dokumentu je potrebné vykonať zaručenú konverziu dokumentu.
Zaručená konverzia zabezpečuje prevod elektronického dokumentu na papierový dokument a naopak.

Zaručenú konverziu realizujú na to oprávnené osoby/inštitúcie:  

 • notári,
 • advokáti,
 • orgány verejnej moci,
 • pošta.

Úkon zaručenej konverzie je spoplatnený podľa príslušného cenníka danej inštitúcie, ktorá zaručenú konverziu vykonáva.

Výhody elektronického podpisu

 • Zníženie operatívneho a právneho rizika. Významná úspora času a nákladov na komunikáciu, pričom komunikácia s bankou je jednoduchá, okamžitá a plynulá.
 • Zabezpečené priebežné sledovanie a informovanie o stave podpisovania, možnosť podpisovania viacerými podpisujúcimi osobami je samozrejmosťou. 
 • Integrované riešenie podpisovania  - jeden a ten istý kanál pre prácu s bankovými produktami aj pre podpis dokumentácie.
 • Pri veľkých balíkoch zmluvnej dokumentácie je možné elektronicky podpísať všetky dokumenty v balíku pomocou jedného zadania BOK a KEP PIN.
 • Elektronické dokumenty umožňujú neobmedzené kopírovanie a ukladanie za predpokladu zachovania metadát na rozdiel od papierových kópií.
 • Existencia elektronického podpisu na dokumente zároveň zabezpečuje kontrolu integrity dokumentu a autenticity, teda možno jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril.

Ako získate BOK a KEP PIN?

Ako sa dostanete k Bezpečnostnému osobnému kódu – BOK?
O vydanie občianskeho preukazu s čipom môžete osobne požiadať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Okresnom riaditeľstve Policajného zboru alebo v klientskom centre Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ak už máte občiansky preukaz s čipom, ale nemáte k nemu aktivovaný bezpečnostný osobný kód-BOK, je možná aj jeho dodatočná aktivácia na rovnakých miestach. Samotné vybavenie netrvá dlhšie ako 10 minút.

Ako sa dostanete k vydaniu kvalifikovaných certifikátov na občianskom preukaze?
Ak máte občiansky preukaz vydaný po 21. 06. 2021, kvalifikované certifikáty si viete vydať cez svoj počítač, stačí, ak máte čítačku, poznáte svoj BOK a máte k dispozícií aplikáciu eID Klient, ktorá je obsahom štandardného softvérového balíka dostupného na slovensko.sk v sekcií Na stiahnutie: Na stiahnutie - UPVS (slovensko.sk).

Všeobecne občan môže požiadať o vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru pri preberaní eID alebo kedykoľvek neskôr.
Vydať kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis na občiansky preukaz je možné aj vzdialene prostredníctvom Aplikácie pre eID, ktorá je spolu s používateľskou príručkou k dispozícii na internetovom portáli Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo v sekcii Na stiahnutie.

Ďalšie často kladené otázky sú prehľadne spracované na stránke slovensko.sk - FAQ (slovensko.sk)

Video návod ku kvalifikovanému elektronickému podpisu

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/zaujima-ma/digitalny-podpis-zmluvnej-dokumentacie/