Banková záruka

Banková záruka je písomné vyhlásenie banky, ktorým sa banka neodvolateľne zaväzuje zaplatiť veriteľovi (oprávnenej osobe zo záruky) určitú peňažnú sumu podľa obsahu záručnej listiny, ak dlžník (klient/príkazca záruky) nesplní záväzok zabezpečený zárukou.
Využite možnosť zabezpečenia svojho podnikania formou bankovej záruky.

Tatra banka ponuka komplexnu ponuku bankovej zaruky

Služby pri vystavení a avizovaní záruk, vrátane odborných konzultácií

Vyhodne podmienky zmluvy s bankovou zarukou

Výhodnejšie podmienky zmluvy u obchodného partnera

Moznost minimalizovat svoje obchodne rizika

Možnosť minimalizovať svoje obchodné riziká

Posilnenie svojej doveryhodnosti vo vztahu k obchodnemu partnerovi

Posilnenie svojej dôveryhodnosti vo vzťahu k obchodnému partnerovi 

Ako získať záruku

Máte záujem o získanie bankovej záruky? Prečítajte si, čo predchádza jej schváleniu:

 • predloženie žiadosti o poskytnutie bankovej záruky vrátane príloh, ktoré sú v nej uvedené, 
 • dohoda banky a klienta o spôsobe zabezpečenia záväzkov a výške poplatkov.

Výhody bankovej záruky

Podporte svoje obchodné aktivity a minimalizujte obchodné riziká vďaka bankovej záruke.

 • Poskytnutím záruky si posilňujete dôveryhodnosť vo vzťahu k svojmu obchodnému partnerovi (oprávnenej osobe zo záruky).
 • Spolu so zárukou si môžete dohodnúť výhodnejšie obchodné podmienky voči svojmu obchodnému partnerovi (odklad platby, zaplatenie platby vopred, vrátenie zádržného, nahradenie hotovosti na účte, napríklad verejného obstarávateľa alebo prenajímateľa obchodných priestorov a iné).
 • V medzinárodnom obchode môžu byť záruky upravené podľa ICC Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie (URDG), vydané Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži, revidované v roku 2010, Publ. 758, ktoré v sebe zahŕňajú medzinárodné obchodné zvyklosti.
Vďaka bankovej záruke môžete zastabilizovať svoje obchodné aktivity

Ak máte o tento produkt reálny záujem, kontaktujte, prosím, svojho business poradcu v pobočke Tatra banky alebo relationship manažéra v centrále banky, s ktorým si prejdete detaily.

Detaily 

Banková záruka je písomné vyhlásenie banky, ktorým sa banka neodvolateľne zaväzuje zaplatiť veriteľovi (oprávnenej osobe zo záruky) určitú peňažnú sumu podľa obsahu záručnej listiny, ak dlžník (klient/príkazca záruky) nesplní záväzok zabezpečený zárukou.

Druh záruky Výhoda pre kupujúceho Výhoda pre predávajúceho
do verejnej súťaže (bid bond) zabezpečí si okruh serióznych ponúk nemusí zložiť depozit vypisovateľovi/kupujúcemu v hotovosti
platobná možnosť získať odloženú splatnosť faktúr má bankou zabezpečené platby za dodávky 
platobná (za nájom) nájomca nemusí zložiť prenajímateľovi depozit v hotovosti prenajímateľ má bankou zabezpečené platby od nájomcu
akontačná v prípade nedodania tovaru má zabezpečené vrátenie zaplatenej predplatby bankou možnosť získať predplatbu od kupujúceho
za kvalitu (performance) možnosť odškodnenia v prípade nekvalitnej dodávky, nesplnenia kontraktu zlepšenie pozície na získanie zákazky u kupujúceho, respektíve podmienka na získanie zákazky
za zádržné  možnosť odškodnenia v prípade neodstránenia nedostatkov predávajúcim možnosť získať zadržané peňažné prostriedky pred uplynutím technickej záruky
colná dovozca nemusí platiť dovoznú platbu v okamihu prepustenia tovaru do colného režimu colný úrad má zaplatenie dovoznej platby zabezpečené bankou

Druhy bankových záruk

 Vyberte si niektorú z 5 druhov bankových záruk podľa svojich obchodných potrieb. 

 • Záruka za ponuku (bid bond)
  Jej predloženie si vyžaduje vypisovateľ verejnej súťaže pre prípad, že účastník verejnej súťaže nedodrží podmienky ponuky pri uzatváraní kontraktu alebo odstúpi od svojej ponuky počas obdobia jej viazanosti. Príkazcom na vystavenie tejto záruky je účastník verejnej súťaže.
 • Záruka za vrátenie platby vopred (akontačná záruka – advance payment guarantee)
  Banka sa v nej zaväzuje vrátiť platbu vopred, zaplatenú kupujúcim predávajúcemu, ak predávajúci nedodá príslušný tovar alebo ho dodá len čiastočne. Príkazcom na vystavenie tejto záruky je predávajúci.
 • Platobná záruka (payment guarantee)
  Banka preberá ručenie za platbu dlžníka po dodávke tovaru, služby. Príkazcom na vystavenie tejto záruky je kupujúci.
 • Výkonová záruka (záruka za realizáciu kontraktu/diela – performance bond)
  ?Záruka je určená na zabezpečenie splnenia dohodnutých zmluvných záväzkov. Banka môže ručiť počas termínu/realizácie diela alebo do vypršania technickej záruky (záruka za záručnú lehotu – warranty guarantee). Výkonová záruka môže byť pre kupujúceho/objednávateľa alternatívou na uvoľnenie zádržného (záruka za zádržné – retention money guarantee). Príkazcom na vystavenie tejto záruky je predávajúci/dodávateľ/zhotoviteľ diela.
 • Colná záruka (customs guarantee)
  Banka sa v nej zaväzuje zaplatiť dovoznú platbu (clo, DPH, spotrebnú daň). Príkazcom na vystavenie tejto záruky je dovozca alebo colne schválený ručiteľ.
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/bankova-zaruka/