1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Faktoring a financovanie pohľadávok

Faktoring, forfaiting a financovanie pohľadávok

Získajte finančné prostriedky za vaše pohľadávky skôr ako ich majú zaplatiť vaši odberatelia.
Faktoring je jednoduchý spôsob financovania krátkodobých pohľadávok z obchodného styku pred lehotou ich splatnosti. 

Preddavok z nezaplatenych faktur na vasom ucte do 48 hodin

Rýchly prístup k finančným prostriedkom

Poistenie pohladavok pre moznost osetrenia rizika nezaplatenia

Možnosť ošetrenia rizika nezaplatenia faktúr

Uverovanie pohladavok a kompletny manazment pohladavok

Starostlivosť o vaše obchodné pohľadávky

Pohladavky jedinym zabezpecenim pri faktoringu

Pohľadávky sú zvyčajne jedinou formou zabezpečenia

Detaily faktoringu

Prečo si vybrať faktoring pre svoje podnikanie? Výhod, ktoré vám prináša, je naozaj veľa.

Prispôsobuje sa vášmu biznisu

 • limit financovania je pri faktoringu spravidla vyšší ako pri klasickom kontokorentnom úvere
 • výška poskytnutých financií je podmienená výškou vášho predaja, pričom zvyšovaním predaja rastie aj objem poskytnutých finančných prostriedkov
 • faktoring nie je úver, preto nezvýši vašu úverovú angažovanosť
 • neskúmame spôsob použitia poskytnutých peňažných prostriedkov

Peniaze máte pod kontrolou

 • faktoring zabezpečuje jednoduché plánovanie, riadi pravidelný tok peňazí vo vašej spoločnosti a zlepšuje likviditu
 • môžete sa venovať vlastnému podnikaniu a správu pohľadávok prenechať na nás, čím znížite riziko nezaplatenia faktúr
 • poistenie pohľadávok v našej réžii – zabezpečíme za vás poistenie domácich aj zahraničných pohľadávok

Budete lepší ako vaši konkurenti

 • u svojich dodávateľov môžete získať zľavy za rýchle zaplatenie svojich záväzkov
 • odberateľom môžete poskytnúť dlhšie lehoty splatnosti, pričom získate finančné prostriedky okamžite a používate ich na ďalšie podnikanie

Ponúkame vám nasledovné formy financovania pohľadávok:

Bezregresný faktoring

 • odkúpenie pohľadávok, pri ktorom vás zabezpečíme proti platobnej neschopnosti alebo nevôli odberateľa zaplatiť za vaše faktúry tým, že prevezmeme toto riziko na seba

Regresný faktoring

 • odkúpenie pohľadávok so spätným postihom na vašu spoločnosť, pri ktorom nám ručíte za riadne splnenie pohľadávky odberateľom

Forfaiting

 • odkúpenie pohľadávok s lehotou splatnosti dlhšou ako 1 rok

Vedeli ste, že...?

S Tatra bankou zveríte svoje financovanie pohľadávok do tých najodbornejších rúk.

Prostredníctvom faktoringu Tatra banky, a. s., boli v roku 2017 prefinancované pohľadávky v objeme 388 miliónov EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 15 miliónov EUR. Väčšinu financovaných pohľadávok tvorili pohľadávky voči tuzemským odberateľom v objeme takmer 353 miliónov EUR. So zhodným podielom 50 % sa na celkovom objeme podieľal regresný a bezregresný faktoring.

Podmienky na získanie faktoringu

Faktoring od Tatra banky je vhodnou finančnou službou pre vaše podnikanie, ak:

 • predávate s odloženou splatnosťou viac ako 14 dní,
 • používate hladkú platbu ako platobnú podmienku,
 • Tatra banke predložíte na financovanie obchodné pohľadávky voči akceptovateľným odberateľom vo výške aspoň 300 000 EUR ročne.

Pre vypracovanie konkrétnej ponuky na faktoring potrebujeme od vás nasledujúce dokumenty:

1. Vyplnenú žiadosť o faktoring

2. Účtovné výkazy za 2 predchádzajúce ukončené účtovné obdobia (ak nie sú zverejnené v Registri účtovných závierok) a za aktuálne uzatvorený štvrťrok.

Ak účtujete v podvojnom účtovníctve, treba doložiť:
súvahu, výkaz ziskov a strát.

Ak účtujete v jednoduchom účtovníctve, treba doložiť:
výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch.

3. Vyplnený dotazník k finančným výkazom za aktuálne uzatvorený štvrťrok

4. Kópiu kontraktu s odberateľom (prípadne kópiu používanej objednávky)

5. Ak máte, doložte aj existujúcu poistnú zmluvu – kópiu poistnej zmluvy a kópie schválených poistných limitov na jednotlivých odberateľov v prípade vlastného poistenia pohľadávok.

Následne vám stačí už len odpovedať na pár doplňujúcich otázok a faktoring vám pripravíme priamo na mieru.

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/faktoring-financovanie-pohladavok/