1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Potvrdenie pre účely auditu

Potvrdenie pre účely auditu

Potvrdenie pre účely auditu potvrdzuje záväzky a pohľadávky klienta voči banke, ktoré majú dopad na jeho súvahu, ale aj podsúvahu (ručenia za tretie osoby). Tatra banka, a.s. pristúpila k digitalizácii potvrdení pre účely auditu, ktorého súčasťou je podpisovanie potvrdení kvalifikovanou elektronickou pečaťou a ich zasielanie e-mailom.

Kto môže požiadať o potvrdenie:

Povinné náležitosti žiadosti o potvrdenie

 • e-mailový kontakt na zodpovednú osobu, resp. útvar za audítora;
 • e-mailový kontakt na zodpovednú osobu, resp. útvar za klienta;
 • telefónny kontakt vo forme mobilného čísla na zodpovednú osobu za audítora;
 • informácia, či je potrebné jeden originál potvrdenia zaslať aj klientovi;
 • účet v tvare IBAN pre zúčtovanie poplatku.

Tieto informácie je možné zaslať aj v texte e-mailu, v ktorom sa bude posielať samotná žiadosť, pričom je možné použiť aj vzor žiadostí vyššie.

Kontakt

Žiadosti ako aj prípadné reklamácie potvrdení je možné zasielať na e-mailovú adresu: [email protected].

Žiadosti bude možné naďalej zasielať aj vo forme papierovej žiadosti na korešpondenčnú adresu banky (Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55). Uvítali by sme, ak by aj papierová žiadosť obsahoval všetky vyššie uvedené náležitosti.

Zasielanie potvrdení

Potvrdenia bude banka zasielať formou SecureMailu:

 • na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti;
 • heslo bude zaslané na mobilné číslo uvedené v žiadosti; v prípade, že žiadosť nebude obsahovať mobilné číslo, heslo bude zaslané v osobitnej správe na e-mail, uvedený v žiadosti;
 • potvrdenie bude zaslané aj klientovi, len ak to bude uvedené v žiadosti.
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/uvery-financovanie/zaujima-ma/potvrdenie-ucely-auditu/