1. Business
  2. /
  3. Navigácia podnikateľa
  4. /
  5. Ako na overenie firmy: bude obchodný partner spoľahlivý?

Ako na overenie firmy: bude obchodný partner spoľahlivý?

| 03.05.2022 | 4 min. čítania

ako na overenie firmy alebo zivnostnika

Najmä v prípade, ak s niekým začínate obchodovať, je dobré si obchodného partnera trochu „preklepnúť”. Čo všetko je možné zistiť z verejne dostupných zdrojov a kde informácie hľadať?

Najčastejšie problémy, prečo firma nemusí byť spoľahlivá

V prípade, že rozbiehate spoluprácu s novou firmou, o ktorej toho veľa neviete, asi najviac vás bude zaujímať, či táto firma nie je vo finančných ťažkostiach, ale aj to, kto za touto firmou „stojí“. Primárne je potrebné sa pozrieť na rôzne zoznamy dlžníkov a ak v nich firma figuruje, môže sa stať, že po dodaní tovaru alebo služby nezaplatí ani vám. Zbystriť pozornosť je samozrejme potrebné pri rôznych exekúciách, dražbách, konkurze či reštrukturalizácii.

Obzvlášť u platiteľov DPH je dôležité, aby boli riadne registrovaní pre DPH, nenachádzali sa na tzv. čiernej listine a aby mali zaregistrovaný účet na finančnej správe. V prípade neoverenia týchto informácií zas môže byť problém s odvedením DPH a ručenie za neodvedenú DPH sa môže presunúť na vás.

O firme veľa napovedia aj účtovné dáta, informácie o prepojených osobách či konečných užívateľoch výhod. Zároveň je dobré pripomenúť, že preveriť si obchodného partnera je dôležité nielen na začiatku, ale môže byť užitočné aj pravidelne počas trvania spolupráce. Pozrime sa teda detailnejšie na to, čo je možné o firme zistiť a kde si tieto informácie overiť. Teda okrem toho, že si firmu „vygooglite“.

Overenie firmy

Základným overením firmy by mala byť jej existencia, predmet podnikania, preverenie informácií o majiteľoch firmy a taktiež registrácie pre daň z príjmov a pre daň z pridanej hodnoty (DPH). Ide o tri známe skratky – IČO, DIČ a IČ DPH. Následne prichádzajú na rad rôzne ďalšie zoznamy, z ktorých si viete urobiť základný prehľad o tom, či sa firma javí ako bezproblémová alebo je potrebné pristupovať k nej s väčšou obozretnosťou

Overenie firmy podľa IČO

Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa používa na jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby či podnikateľa – fyzickej osoby a má evidenčný význam. IČO obsahuje osem číslic a prideľuje ho Štatistický úrad.

Vaše prvé kroky by teda mali smerovať na stránku Obchodného registra (prípadne Živnostenského registra), kde okrem identifikačného čísla, právnej formy a predmetov podnikania zistíte napríklad tiež informácie o majiteľoch či konateľoch spoločnosti, o výške základného imania, ako aj to, odkedy firma funguje.

Overenie firmy

Overenie firmy podľa DIČ

Daňové identifikačné číslo (DIČ) obsahuje desať číslic a hovorí o tom, či je subjekt registrovaný na daňovom úrade pre daň z príjmov. Ak DIČ začína jednotkou, je pridelené fyzickej osobe, ak dvojkou, je to číslo právnickej osoby. Najjednoduchšie si ho zistíte na stránke finančnej správy v zozname daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov.

Overenie firmy podľa IČ DPH

Overenie firmy podľa IČ DPH

Pri tuzemských osobách na Slovensku platí, že ak sa stane podnikateľ platiteľom DPH, alebo sa z iných dôvodov pre DPH registruje, daňový úrad mu pridelí identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH), ktoré tvorí DIČ podnikateľa s predponou SK.

Pri obchodovaní je teda dôležité overiť si, či je toto číslo platné, ako aj to, z akého dôvodu bolo obchodnému partnerovi pridelené. V niektorých prípadoch sa totiž používa len pri styku so zahraničím, nie pri tuzemských transakciách.

V tomto prípade využijete taktiež stránku finančnej správy, a tozoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH.

Okrem toho nazrite rovno aj do zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH.

Ide o tzv. čiernu listinu. Sú na nej subjekty, ktoré si neplnia svoje povinnosti v súvislosti s DPH, preto sa považujú za potenciálne rizikové a môžu vám spôsobiť problémy týkajúce sa ručenia za daň. 

Novinkou je však overovanie čísel účtov, ktoré rovnako súvisí s ručením za DPH. Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby ste platili DPH za vášho dodávateľa, overte si jeho číslo účtu v zozname platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie.  

Dlžníci na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení

Ak si chcete overiť, ako je to s platobnou (ne)schopnosťou obchodného partnera, určite je vhodné pozrieť sa na to, ako si plní táto firma záväzky voči poisťovniam či daňovému úradu. Do pozornosti dávame teda nasledovné zoznamy:

Finančná správa zverejňuje vo svojom zozname tých daňovníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur. V zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne sa nachádzajú právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni 5 eur a viac.

Zdravotné poisťovne zas na zozname uvádzajú tie osoby, voči ktorým príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom vo výške viac ako 100 eur.

Niekedy sa môže firma na zozname dlžníkov ocitnúť aj v prípade, ak len nesprávne označí platbu, na čo sa obvykle pomerne rýchlo príde, takže ak nejde o vysoké a opakujúce sa nedoplatky, môže ísť aj o chybu.

Registre exekúcií, dražieb, záložných práv a konkurzov

Po overení podlžností voči daňovému úradu či poisťovniam môžete pátrať ďalej. Na zistenie bonity a spoľahlivosti firmy si pozrite aj ďalšie registre, ktoré môžu napovedať o horšej finančnej kondícii firmy, napríklad čo sa týka exekúcií či zbavovania sa majetku.

Centrálny register exekúcií predstavuje verejne dostupný zoznam vedený Slovenskou komorou exekútorov, do ktorého sa zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii. Overenie je rýchle a je možné ho vykonať online priamo na stránkach centrálneho registra exekúcií.

Užitočným zdrojom informácií môže byť Obchodný vestník, a to bez nutnosti registrácie či zaplatenia poplatku. Nájdete v ňom napríklad informácie o začatí konkurzného konania alebo konkurzu, oznámenie o speňažovaní majetku úpadcu dražbou, alebo informáciu o vstupe spoločnosti do likvidácie.

Registre

Ďalšie informácie môžete nájsť v notárskych centrálnych registroch, a to dražiebzáložných práv. Prvý register obsahuje zoznam vyhlásených dražieb, ktorý obsahuje najmä predmet dražby, dražobníka, navrhovateľa dražby, miesto a čas konania dražby. Ten druhý obsahuje údaje o záložných právach, najmä identifikačné údaje záložcu a prípadne aj záložného dlžníka, záložného veriteľa, popis zabezpečenej pohľadávky, určenie zálohy, dátum a čas registrácie záložného práva, začiatok výkonu záložného práva a výmaz záložného práva. Podľa rozličných kritérií v nich môžete vyhľadávať online.

Na Slovensku existujú aj ďalšie zoznamy, v ktorých môžete vyhľadávať elektronicky a dozvedieť sa tak viac o vašom (potenciálnom) obchodnom partnerovi. Firma môže byť napríklad zapísaná v registri partnerov verejného sektora alebo v zozname hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie, čo by malo znamenať, že ide o spoľahlivý subjekt, ktorý si „preklepol“ už štát. Ak vás zaujíma, aké konkrétne zmluvy so štátom má táto firma uzatvorené, pozrite si aj Centrálny register zmlúv.

Kataster nehnuteľností

O finančnej kondícii a stabilite firmy môže niečo napovedať aj fakt, aký majetok vlastní. Informácie nielen o majetku firmy, ale aj o ďalších položkách, napríklad nákladoch a výnosoch, poskytuje účtovná závierka.

Účtovné závierky od roku 2009 nájdete online v Registri účtovných závierok. Ak vás zaujíma, aké nehnuteľnosti firma vlastní, nahliadnite do Katastra nehnuteľností. Vyhľadávať je v ňom možné podľa rôznych kritérií a výsledky sa vygenerujú do niekoľkých minút.

Prepojenia firiem

Dôležité je tiež to, kto je majiteľom firmy, jej konateľom či konečným užívateľom výhod, a aké prepojenia má na iné firmy či osoby. Oplatí sa teda preveriť si aj obchodné kontakty a prepojenia. Využiť môžete sociálnu sieť firiem www.foaf.sk, ktorá vám pripraví aj prehľadné vizualizácie. Ide však o platenú službu. Komplexné informácie o firmách na jednom mieste nájdete tiež na portáli www.finstat.sk alebo www.indexpodnikatela.sk. Niektoré informácie je možné nájsť bezplatne, za detailnejšie informácie je obvykle potrebné si zaplatiť.

Overenie zahraničnej firmy

Ak si potrebujete overiť zahraničnú firmu, vyhľadávanie nie je až také jednoduché, najmä ak sa neorientujete v zahraničných registroch. Zároveň sa v jednotlivých krajinách líši rozsah informácií, ktoré je možné získať. Riešením preto môže byť využitie služieb spoločností, ktoré sa na takéto overovanie špecializujú, napríklad portál www.hithorizons.com.

Pri zahraničných firmách je však často potrebné overenie IČ DPH, aby ste takúto firmu vedeli fakturovať správne. Napríklad, ak odosielate tovar do iného členského štátu a príjemcom je platiteľ DPH, po overení jeho IČ DPH je možné tovar fakturovať s oslobodením od DPH, teda bez DPH. Ak by bolo IČ DPH neplatné, oslobodenie nie je možné uplatniť. Overenie IČ DPH členského štátu EÚ a Severného Írska urobte cez VIES – kontrola platnosti IČ DPH.

Overenie živnosti

Overenie živnosti začnite na stránke Živnostenského registra. Aj živnostník musí mať registráciu pre daň z príjmov (teda musí mať pridelené DIČ) a v prípade, že je platiteľom DPH, overiť si môžete aj jeho IČ DPH, ako aj ďalšie skutočnosti týkajúce sa DPH, ktoré sme už spomínali.

Základným rozdielom je, že účtovná závierka živnostníka nie je verejne dostupná. Teda množstvo informácií, z ktorých čerpajú aj špecializované portály, o živnostníkoch známe nie je. Preverte si teda minimálne zoznam dlžníkov, ďalšie už spomínané registre exekúcií a podobne. Užitočné môžu byť tiež referencie, ktoré nájdete buď na internete, alebo sa skúsite informovať u už existujúcich obchodných partnerov tohto podnikateľa. 

overeni partneri na zalozenie firmy

Tip pre vás:

Spoľahnite sa na našich partnerov

Vďaka profesionálom z overených slovenských spoločností si môžete založiť firmu aj z pohodlia domova už za 1 euro. Zároveň vám poskytnú cenné rady z oblasti fakturácie, marketingu či tvorby webov.

Zistiť viac

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.  

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/blog/overenie-firmy-zivnostnika/