1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Platby v hotovosti – aké pre ne platia pravidlá?

Platby v hotovosti – aké pre ne platia pravidlá?

| 03.05.2022 | 4 min. čítania

platby v hotovosti

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti primárne zakazuje platbu v hotovosti nad 5 000 eur. Čo sa však za platbu v hotovosti nepovažuje, aké sú výnimky a aké je prepojenie hotovostných platieb a odpočtu DPH či e-Kasy?

Aktualizované 29. 03. 2023.

Definícia

Podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti a prijatie tejto hotovosti príjemcom, a to tak v eurách, ako aj v cudzej mene. V prípade cudzej meny je potrebné sumu prepočítať na eurá podľa kurzu ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

Platbou v hotovosti sa rozumie akékoľvek odovzdanie bankoviek alebo mincí bez ohľadu na dôvod tejto platby. Môže ísť teda napríklad o hotovostné platby za predaj tovaru, poskytovanie služieb, ale aj poskytovanie či splácanie pôžičiek, vkladov do spoločností, vyplácanie podielov na zisku, úhradu rôznych preddavkov a podobne. Na účely tohto zákona sa za platbu v hotovosti nepovažuje platba za dodanie tovaru na dobierku ani platba platobnou kartou.

Výnimky pre platby v hotovosti

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti má tiež svoje výnimky. Ide najmä o platby, pri ktorých je jednou zmluvnou stranou štát alebo iný verejný orgán, teda rôzne dane, clá a iné platby podľa daňového poriadku a colného zákona. Ďalej ide napríklad o platobné služby, poštový platobný styk, zmenárenskú činnosť, spracovanie alebo prepravu hotovosti. Výnimky sú tiež upravené v prípade, keď ide o závažný dôvod, napríklad hotovostné platby v čase vojny, krízového stavu alebo núdzového stavu či v súvislosti so súdnym konaním a podobne.

Limity a obmedzenia platieb v hotovosti

Pokiaľ nejde o prípady, pre ktoré je v zákone upravená výnimka, platí, že:

 • je zakázaná platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur,
 • ak ide o platbu v hotovosti medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi, limit je zvýšený až na 15 000 eur.

Platby, ktoré prevyšujú uvedené sumy, je nutné vykonať bezhotovostne, napr. prevodom na účet či platobnou kartou. Treba si tiež všimnúť, že zvýšený limit sa použije iba v prípade, ak sú obidve zmluvné strany fyzické osoby – nepodnikatelia. Vo všetkých ostatných situáciách nie je možné vykonať platbu v hotovosti nad 5 000 eur.

Limity a obmedzenia platieb v hotovosti

Uvedieme si príklady obmedzenia platieb v hotovosti:

 1. Fyzická osoba – nepodnikateľ poskytne pôžičku živnostníkovi v sume 8 000 eur.
  Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, lebo príjemcom je podnikateľský subjekt, na ktorý sa vzťahuje limit 5 000 eur.

 2. Slovenská s.r.o. vypláca podiely na zisku dvom spoločníkom – jednému v sume 3 000 eur a druhému v sume 6 000 eur. V prvom prípade môže byť platba vykonaná v hotovosti, pretože nepresahuje sumu 5 000 eur, v druhom prípade musí byť platba vykonaná bezhotovostne.

 3. Podnikateľ vykoná v priebehu mesiaca 7 samostatných nákupov tovaru od jedného dodávateľa v sume 1 000 eur za jeden nákup. Každý nákup bol objednaný a vyfakturovaný samostatne. Ak by chcel podnikateľ uhradiť všetky faktúry v sume 7 000 eur naraz v hotovosti, nemôže tak urobiť, pretože nemôže dôjsť k odovzdaniu bankoviek a mincí prevyšujúcich sumu 5 000 eur.

Poznámka: V parlamente sa aktuálne nachádza novela zákona o obmedzení platieb v hotovosti, ktorá navrhuje zjednotenie súm. Ak by novela prešla, platby v hotovosti by boli umožnené až do sumy 15 000 eur, a to bez ohľadu na to, či ide o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu. Dňa 21. marca 2023 bol návrh schválený v prvom čítaní, čaká ho však ešte druhé a tretie čítanie v parlamente, a aby bol účinný, musí ho podpísať aj prezidentka SR. Jeho účinnosť sa navrhuje na 1. júla 2023.  

Posudzovanie hodnoty platby v hotovosti

Posudzovanie hodnoty platby v hotovosti

Dôležitá je tiež skutočnosť, že hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu. Znamená to, že ak bude uzatvorená medzi obchodnými partnermi zmluva, v ktorej je určená celková výška platby jedného alebo viacerých plnení prevyšujúca 5 000 eur, žiadna platba vyplývajúca z tejto zmluvy nemôže byť odovzdaná a prijatá v hotovosti, ani záloha alebo preddavok.

Pre lepšie pochopenie opäť uvedieme zopár príkladov:

 1. Živnostník uzatvorí zmluvu na dodávku tovaru v hodnote 10 000 eur, pričom je povinný uhradiť zálohu v sume 4 000 eur. Pretože celková hodnota dodávky prevyšuje 5 000 eur, nemôže byť ani záloha uhradená v hotovosti.

 2. S. r. o. uzatvorila nájomnú zmluvu na kancelárske priestory s fyzickou osobou – nepodnikateľom na dobu 12 mesiacov s dohodnutým mesačným nájomným 600 eur. Pretože hodnota platby z jedného právneho vzťahu prevyšuje 5 000 eur (12 x 600 = 7 200 eur), nemôže byť žiadna platba nájomného uhradená v hotovosti, ale len bezhotovostne.

 3. Podnikateľ vykoná v priebehu mesiaca 7 samostatných nákupov tovaru od jedného dodávateľa v sume 1 000 eur za jeden nákup. Každý nákup bol objednaný a vyfakturovaný samostatne. Ak bude platiť faktúry postupne, prípadne kumulovane najviac do sumy 5 000 eur, tieto platby môžu byť vykonávané aj v hotovosti, nakoľko nejde o jeden právny vzťah, a teda faktúry sa nespočítavajú.

 Platba v hotovosti vykonaná v zahraničí

Platba v hotovosti vykonaná v zahraničí

Obmedzenie platieb v hotovosti sa vzťahuje aj na platby vykonané v zahraničí, ak súvisia s plnením uskutočneným na území Slovenska a ak odovzdávajúci alebo príjemca platby má na Slovensku trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

To znamená, že ak slovenský podnikateľský subjekt predá tovar alebo poskytne službu pre zahraničného odberateľa na našom území, nemôže od neho prevziať platbu v hotovosti nad 5 000 eur, aj keď bude platba vykonaná v zahraničí.

Rovnako to platí aj v prípade, ak slovenský podnikateľ obstará tovar alebo službu od zahraničného dodávateľa na území SR – platbu nad 5 000 eur za tento tovar alebo službu nemôže vykonať v hotovosti, aj keď by bola platba vykonaná v zahraničí.

Na príkladoch by to vyzeralo takto:

 1. Slovenský podnikateľ nakúpi tovar v Maďarsku v sume 6 000 eur. K prevzatiu tovaru dôjde na území Maďarska. Platba môže byť vykonaná v hotovosti bez ohľadu na to, či platba bude vykonaná v zahraničí alebo na Slovensku, lebo nejde o plnenie uskutočnené na území SR.

 2. Slovenský podnikateľ nakúpi tovar od maďarského dodávateľa v hodnote 6 000 eur. K prevzatiu tovaru dôjde na Slovensku. Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, lebo ide o plnenie uskutočnené na území SR.

 3. Slovenský podnikateľ poskytne službu na území SR pre poľského odberateľa za 6 000 eur. Platba nemôže byť uskutočnená v hotovosti ani na území SR ani v zahraničí, pretože ide o plnenie uskutočnené na Slovensku.

Pokuty pri porušení zákazu platby v hotovosti

Pokuty pri porušení zákazu platby v hotovosti

Ak dôjde k porušeniu zákona o obmedzení platieb v hotovosti:

 • zo strany fyzickej osoby – nepodnikateľa, bude tejto osobe uložená pokuta za priestupok do výšky 10 000 eur,
 • fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, bude jej uložená pokuta za správny delikt do výšky 150 000 eur.

Platby v hotovosti a elektronická registračná pokladnica

Platby v hotovosti sú určitým spôsobom upravené aj inými zákonmi, napríklad zákonom o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Ten upravuje podmienky, kedy je potrebné na evidenciu tržby použiť e-Kasu.

Jednou z podmienok je prijatie tržby, pričom tržbou sa podľa tohto zákona rozumie platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti, alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Používanie e-Kasy je teda okrem prijímania hotovosti potrebné aj pri platbe platobnou kartou alebo pri platbe poukážkami či gastrolístkami, čo je rozdiel oproti zákonu o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý rieši iba hotovosť. Horný limit platieb v hotovosti, ktoré môže podnikateľ prijať (pri odovzdaní bankoviek alebo mincí) od zákazníka, je v sume 5 000 eur.

Platby v hotovosti a odpočet DPH

Zaujímavý pre platiteľov DPH je ešte jeden pohľad, ktorý sa týka vystavovania dokladov z e-Kasy v nadväznosti na možnosť odpočtu DPH. Platí totiž, že v určitých prípadoch nie je potrebné vystaviť faktúru so všetkými náležitosťami upravenými zákonom o DPH, ale je možné vystaviť aj tzv. zjednodušenú faktúru.

Za zjednodušenú faktúru sa považuje aj pokladničný doklad z e-Kasy, ak cena tovaru alebo služby vrátane DPH uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur, alebo cena uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur.

Znamená to, že ak platiteľ DPH (napr. živnostník či s. r. o.) nakúpi tovar alebo službu pre svoje podnikanie a dodávateľ mu vyhotoví zjednodušenú faktúru, bude si môcť uplatniť nárok na odpočet DPH len v prípade, ak doklad z e-Kasy bude vo výške nie viac ako 1 000 eur, ak zaplatí v hotovosti, resp. 1 600 eur, ak zaplatí napr. platobnou kartou. 

Platby v hotovosti a odpočet DPH

Ak by bola suma na pokladničnom doklade z e-Kasy vyššia (do maximálneho možného limitu 5 000 eur), bude možné ju zaplatiť v hotovosti, ale nebude možné si z takéhoto nákupu odpočítať DPH. Možnosťou by bolo, že by tovar alebo služba bola nakúpená na „bežnú“ faktúru so všetkými identifikačnými údajmi kupujúceho, a ten by ju následne mohol uhradiť v hotovosti. Samozrejme, do limitu 5 000 eur. 

Platby v hotovosti počas núdzového stavu

V súvislosti s pojmami ako núdzový stav či mimoriadna situácia je zaujímavé upozorniť na to, že zákaz týkajúci sa hotovosti sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté v čase núdzového stavu, mimoriadnej situácie, krízovej situácie, vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu. Zákon sa teda už pri svojom vzniku v roku 2012 pripravil na tieto situácie, pričom neuvádza žiadne ďalšie podmienky. 

Preto, ak sa krajina nachádza v takomto stave, je možné výnimku uplatniť. Odborníci upozorňujú, že síce je možné v tomto čase vykonať aj vyššie hotovostné platby, netreba však toto právo nijakým spôsobom zneužívať. Vláda SR zareagovala až v decembri 2022 a predložila do parlamentu novelu zákona, ktorá plánovala vypustiť výnimku zo zákazu platby v hotovosti v čase mimoriadnej situácie. Parlament ju však neschválil, a tak platí všetko tak, ako doposiaľ. 

platobny terminal v mobile

Tip pre vás:

Vymeňte hotovosť za platobný terminál

Aplikácia Tatra banka POS zmení váš Android smartfón na platobný terminál. Navyše, môžete ušetriť až 159 eur oproti fyzickému POS terminálu.

Zistiť viac

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.  

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/blog/platby-hotovosti/