1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Daňové priznanie živnostníka

Daňové priznanie živnostníka

| 08.03.2023 | 3. min. čítania

ako podat danove priznanie zivnostnika

V článku sa dozviete, ako vyplniť daňové priznanie živnostníka za rok 2022 a ďalšie dôležité informácie týkajúce sa podávania daňového priznania v roku 2023.

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022

Daňové priznanie k dani z príjmov slúži na vysporiadanie daňovej povinnosti voči štátu za konkrétny rok. Na základe dosiahnutých príjmov a uplatnených výdavkov či rôznych daňových úľav sa v daňovom priznaní vypočíta príslušnou sadzbou daň z príjmov, ktorú je potrebné (po prípadnom odpočítaní zaplatených preddavkov) odviesť daňovému úradu.

Nie každá fyzická osoba má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov.

V prípade živnostníkov platí, že daňové priznanie musia podať:

 • ak dosiahli celkové zdaniteľné príjmy za rok 2022 vyššie ako 2 289,63 eur,
 • ak dosiahli za rok 2022 daňovú stratu, aj keď ich príjmy nepresiahli hranicu 2 289,63 eur,
 • ak ich na podanie daňového priznania vyzval daňový úrad (aj ak im podľa predchádzajúcich bodov táto povinnosť nevznikla).

 

vypisovanie daňového priznania

Tlačivo na daňové priznanie  

Živnostníci podávajú daňové priznanie na tlačive s názvom Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B. Tento formulár slúži pre všetky druhy príjmov, teda príjmov zo závislej činnosti (napr. zamestnania), príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, kapitálových príjmov aj ostatných príjmov (napr. z predaja nehnuteľnosti).

Oproti tomu tlačivo daňového priznania typu A používajú osoby, ktoré mali len príjmy zo závislej činnosti. Všetky vzory daňových priznaní aj s poučeniami na ich vyplnenie platnými pre rok 2022 si môžete pozrieť na portáli Podnikajte.sk.

Ako vyplniť daňové priznanie – typ B

Na to, aby živnostník správne vyplnil údaje do daňového priznania typu B, potrebuje mať k dispozícii rôzne informácie, ktoré do daňového priznania musí zaznamenať. 

dokumenty potrebné k daňovému priznaniu

Tieto by sa dali rozdeliť do nasledovných skupín:

 • identifikačné a ďalšie údaje o samotnom daňovníkovi, prípadne o jeho rodinných príslušníkoch (ak si uplatňuje nezdaniteľnú časť na manžela/manželku či daňový bonus na deti),
 • údaje pre výpočet základu dane z príjmov – v prípade živnostníka z príslušnej evidencie (buď z tzv. daňovej evidencie alebo z účtovníctva), kedy sa porovnaním zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov zistí základ dane,
 • údaje pre výpočet dane z príjmov, a to predovšetkým týkajúce sa výšky nezdaniteľných častí základu dane, výšky daňového bonusu na deti, na zaplatené úroky z hypotéky či preddavkov na daň. Dôležité je tiež správne určiť výšku sadzby dane, ktorá sa použije v daňovom priznaní na výpočet dane. Živnostník môže mať sadzbu dane 15 %, 19 % a v prípade vyššieho základu dane aj 25 %,
 • ostatné údaje, napríklad o prijímateľovi 2 % z daní či o platobných údajoch živnostníka v prípade, ak by mu v daňovom priznaní vyšiel daňový preplatok.

Na čo si dať pozor pri vypĺňaní daňového priznania u živnostníka

Ak daňovník vypĺňa daňové priznanie na portáli finančnej správy, samotný formulár ho bude viesť jednotlivými riadkami a mnohé hodnoty prepočíta automaticky (po dvojkliku na konkrétnu kolónku). Na čo však musíte dať pozor sami?

 • Vyplnenie kolónky SK NACE – kód SK NACE sa uvádza podľa vyhlášky štatistického úradu, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ sa uvádza názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem. Znamená to, že údaj sa môže v priebehu rokov meniť.
 • Vykonanie transakcie so závislou osobou – ak živnostník obchodoval minulý rok so závislou osobou (napr. s rodinným príslušníkom či so svojou vlastnou firmou a pod.), musí túto skutočnosť uviesť v daňovom priznaní, a to na úvodnej strane priznania, ako aj v XIII. oddiele, kde uvedie druh prepojenia a identifikáciu osôb, s ktorými je prepojený.
 • Telefónne číslo a e-mailová adresa – tieto údaje živnostník nemá povinnosť vypĺňať, ale odporúčame ich vyplniť, aby sa v prípade potreby vedel so živnostníkom správca dane bez problémov skontaktovať.
 • Vyplnenie tabuľky č. 1, 1a/1b – kľúčové je vyplnenie príjmov a výdavkov v tabuľke č. 1, a to v prípade, ak živnostník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, vedie daňovú evidenciu alebo si uplatňuje paušálne výdavky. Pod tabuľkou vyplní taktiež údaj o zaplatených odvodoch. V nadväznosti na to nesmie zabudnúť vyplniť aj prílohu č. 3 daňového priznania, ktorá obsahuje údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Dôležité sú aj ďalšie tabuľky, v ktorých sa vypĺňajú údaje o majetku či záväzkoch živnostníka. Tabuľku 1a vypĺňa ten živnostník, ktorý vedie daňovú evidenciu, tabuľku 1b zas živnostník uplatňujúci paušálne výdavky. Ak vedie živnostník účtovníctvo, tieto údaje nevypĺňa, nakoľko daňovému úradu predkladá samostatne celú účtovnú závierku.
 • Sadzba dane v nadväznosti na zdaniteľné príjmy – keďže sadzba dane sa u živnostníka odvíja od výšky jeho zdaniteľných príjmov, túto sumu je potrebné uviesť na samostatnom riadku. Sumu príjmov z podnikania už uvedenú v daňovom priznaní je potrebné zvýšiť o príjmy, z ktorých bola daň vybratá zrážkou. Ak uvedené príjmy nepresiahnu sumu 49 790 eur, použije sa sadzba dane 15 %. 

Ako podať daňové priznanie

Daňové priznanie je potrebné podať elektronicky, nakoľko živnostník je povinný s finančnou správou komunikovať iba elektronicky (cez portál finančnej správy). Pozitívne je, že po vyplnení formuláru je možné si ho dať skontrolovať a táto kontrola môže odhaliť niektoré chyby. 

Ak by živnostník doručil tlačivo daňového priznania v papierovej podobe, daňový úrad ho nebude brať do úvahy a daňové priznanie akoby nebolo vôbec podané. 

Ak je na doručovanie dokumentov splnomocnený živnostníkom jeho účtovník či daňový poradca, je taktiež potrebné, aby podal daňové priznanie elektronicky.  

spôsob akým môžeme vyplniť daňové priznanie

Upozorňujeme:

Niektorým občianskym preukazom vypršala ku koncu roka 2022 platnosť certifikátov pre elektronické podpisovanie, preto ak daňové priznanie živnostník podpisuje svojim občianskym a ten si ešte nevymenil, môže nastať pri podávaní daňového priznania problém.

Nezabudnite si preto včas skontrolovať, či sú vaše certifikáty platné, a teda či daňové priznanie budete vedieť takto podať. Týka sa to aj podania odkladu daňového priznania, pretože aj toto tlačivo je potrebné podať (do konca marca) výlučne elektronicky.

 

Odklad daňového priznania

Lehota na podanie daňového priznania je bežne do 31. 03. 2023. Zákon o dani z príjmov však umožňuje daňovníkovi predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania. Hovoríme teraz o štandardnom odklade daňového priznania, ktoré stačí daňovému úradu oznámiť do konca marca. Týmto spôsobom je možné si predĺžiť lehotu:

 • najviac o 3 celé kalendárne mesiace, t. j. do 30. 06. 2023,
 • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov, t. j. do 02. 10. 2023 (lehota 30. 9. 2023 sa posúva na najbližší pracovný deň) – toto predĺženie však môže využiť len daňovník, ktorý dosiahol v roku 2022 aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

 

odklad danoveho priznania

Odkladom daňového priznania sa posúva aj lehota na zaplatenie dane z príjmov. Okrem toho má predĺženie lehoty vplyv aj na termíny týkajúce sa platenia sociálnych odvodov a preddavkov na daň z príjmov. 

Tlačivo na odklad daňového priznania 

Aj podanie odkladu je potrebné podať na predpísanom tlačive, a to elektronicky. Ide o formulár Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ktorý živnostník nájde na portáli finančnej správy po prihlásení do svojho konta, v katalógu formulárov.

 

Paušálne vs. skutočné výdavky v daňovom priznaní živnostníka

Živnostník si spravidla môže vybrať z dvoch spôsobov uplatnenia daňových výdavkov:

 • uplatnenie paušálnych výdavkov (percentom z príjmov) vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však 20 000 eur, plus zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,
 • uplatnenie skutočne preukázateľných výdavkov, t. j. výdavkov, ktoré fyzická osoba preukázateľne vynaložila na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, a ktoré sú zaúčtované v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva alebo zaevidované v daňovej evidencii. Môže ísť napríklad o výdavky za nákup materiálu, kancelárskych potrieb, pohonných hmôt do firemného auta, obeda a pod. Tieto výdavky však limitujú ustanovenia zákona o dani z príjmov – niektoré výdavky totiž nie sú uznané za daňové vôbec, niektoré len v určitej výške.

 

Podľa spôsobu uplatnenia výdavkov sa vypĺňa v daňovom priznaní buď tabuľka 1a alebo 1b, o ktorej sme už písali vyššie.

Pozrite si náš webinár s témou Paušálne výdavky: mýty a fakty a dozviete sa, pre koho sú výhodné paušálne výdavky:

 

Robiť si daňové priznanie sám alebo využiť účtovníka?

Pokiaľ ide o daňové priznanie živnostníka, ktorý uplatňuje paušálne výdavky, jeho vyplnenie nie je až tak náročné. Je však nutné upozorniť, že zákon o dani z príjmov ukladá povinnosť viesť daňovú evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane), vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, a rovnako o zásobách a pohľadávkach. Tieto evidencie netvoria prílohu daňového priznania, údaje z nich sa však do daňového priznania vypĺňajú a je potrebné ich mať aj pre prípadnú daňovú kontrolu.

Ak ide o vedenie „plnohodnotnej“ daňovej evidencie, tá predpokladá dôslednú znalosť zákona o dani z príjmov pre správne uplatnenie výdavkov do daňových. Ešte zložitejšie je účtovníctvo, ktoré vyžaduje okrem daňových znalostí aj ovládanie zákona o účtovníctve a príslušných postupov účtovania. Vypracovanie daňového priznania vo vlastnej réžii so sebou teda nesie pomerne veľké riziko chybovosti. Ak sa chce živnostník venovať hlavne svojmu podnikaniu a neriešiť „papiere“, je vhodné prenechať túto činnosť na odborníkov.

vyhodne financovanie zacinajucej firmy

Tip pre vás:

Hľadáte výhodné financovanie?

Prinášame nový úver až do 20 000 eur pre živnostníkov s paušálnymi výdavkami alebo daňovou evidenciou.

Zistiť viac

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.   

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/danove-priznanie-zivnostnik/