1. O banke
  2. /
  3. Dôležité dokumenty
  4. /
  5. Informácia o možnosti mimosúdneho riešenia sporov

Informácia o možnosti mimosúdneho riešenia sporov

Ak dôjde medzi bankou a klientom k uzatvoreniu rozhodcovskej zmluvy alebo spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, môžu byť prípadné spory, ktoré vzniknú alebo vznikli z bankových obchodov, riešené okrem reklamačného konania a súdneho konania aj prostredníctvom rozhodcovského konania alebo spotrebiteľského rozhodcovského konania, podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní alebo zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

Ak dôjde medzi bankou a klientom k uzavretiu dohody o riešení sporu mediáciou, bude možné riešiť spor mimosúdne tiež mediáciou na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii.

Banka týmto dáva do pozornosti klientom - spotrebiteľom, že je tu aj možnosť alternatívneho riešenia sporov súvisiacich s bankovými obchodmi, vrátane sporov z platobných služieb a sporov súvisiacich s presunom platobného účtu, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory súvisiace s takýmito obchodmi, a to podľa voľby spotrebiteľa, vrátane výberu príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa voľby spotrebiteľa. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva na internetovej stránke: www.mhsr.sk, konkrétne na podstránke: www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Osobitne dávame do pozornosti klientom – spotrebiteľom, že poskytovatelia platobných služieb prostredníctvom svojho záujmového združenia Slovenskej bankovej asociácie zriadili subjekt alternatívneho riešenia sporov s názvom Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave, prostredníctvom ktorého môžu klienti – spotrebitelia riešiť spory z bankových obchodov, ktoré súvisia so spotrebiteľskými zmluvami. Viac informácii o riešení sporov týmto subjektom nájdete na stránke: www.institutars.sk

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že rozhodcovské zmluvy (vrátane spotrebiteľských rozhodcovských zmlúv), ktoré boli uzatvorené na riešenie sporov pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie, a na základe ktorých sa nezačalo rozhodcovské konanie na Stálom rozhodcovskom súde Slovenskej bankovej asociácie, stratili platnosť dňom 2.1.2019.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/informacia-moznosti-mimosudneho-riesenia-sporov/