Ostatné dlhopisy

Senior dlhopis TB Float1 2027, ISIN: SK4000018057

Senior dlhopis TB Fix1 2027, ISIN: SK4000018040

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/ostatne-dlhopisy/