Ostatné informácie

Zverejňovanie informácií za Tatra banku podľa opatrenia NBS č. 15/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia NBS č. 13/2015 a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013.

Zverejňovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Tatra banky podľa § 201c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Pravidlá odmeňovania zverejnené 31. 03. 2020 PDF, 241 KB
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/ostatne-informacie/