Ostatné informácie

Zverejňovanie informácií za Tatra banku, a.s. podľa Opatrenia NBS č.13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie NBS č.16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.575/2013.

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/ostatne-informacie/