Valné zhromaždenie

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B, zvoláva riadne valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s. na 30. apríla 2021 o 10.00 hod., Továrenská 10, Bratislava.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
 3. Riadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa a rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend
 4. Menovanie audítora
 5. Zmena stanov
 6. Voľba člena dozornej rady
 7. Pravidlá odmeňovania
 8. Nadobudnutie vlastných akcií
 9. Záver

Na programe valného zhromaždenia nie je zaradená žiadna záležitosť, o ktorej by v zmysle zákona mali hlasovať akcionári s prioritnými akciami. 

Vyjadrenie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

Vzhľadom na aktuálnu situáciu pandémie ochorenia COVID-19, osobná účasť akcionárov alebo ich splnomocnencov na valnom zhromaždení sa neodporúča. Akcionári majú možnosť korešpondenčne hlasovať o všetkých prerokovávaných bodoch programu valného zhromaždenia. Táto forma hlasovania je preferovanou možnosťou využitia hlasovacieho práva.

Ak by to nariadené opatrenia platné v čase konania valného zhromaždenia umožňovali, akcionári budú mať možnosť vyplniť a odovzdať hlasovací lístok osobne v deň a na mieste konania valného zhromaždenia v čase od 10.00 do 12.00 hod. po splnení protipandemických podmienok. Aj v takom prípade však korešpondenčné hlasovanie naďalej zostane dôrazne odporúčanou možnosťou hlasovania. Osobná účasť na valnom zhromaždení bude obmedzená len na hlasovanie formou vyplnenia a odovzdania hlasovacieho lístka, čo možno zabezpečiť rovnako aj prostredníctvom korešpondenčného hlasovania bez potreby osobnej účasti.

Pozvánka na valné zhromaždenie

Dokumenty predkladané na rokovanie valného zhromaždenia

Materiál pre akcionárov

Informácie o akciách a hlasovacích právach spojených s akciami

Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou akcie

 • jednej kmeňovej akcii v menovitej hodnote 800 EUR prináleží 1 hlas,
 • jednej kmeňovej akcii v menovitej hodnote 4 000 EUR prináleží 5 hlasov,
 • jednej prioritnej akcii v menovitej hodnote 4 EUR prináleží 1 hlas.

Ku dňu zaslania pozvánky na valné zhromaždenie sa základné imanie Tatra banky, a.s. člení na

 • 60 616 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 800 EUR, ktorým prináleží 60 616 hlasov,
 • 2 095 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 4 000 EUR, ktorým prináleží 10 475 hlasov,
 • 1 863 357 ks prioritných akcií v menovitej hodnote 4 EUR, ktorým prináleží 1 863 357 hlasov.

Akcionárom vlastniacim prioritné akcie patrí hlasovacie právo len v zákonom stanovených prípadoch.
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 30. apríla 2021 akcionári vlastniaci prioritné akcie nehlasujú.

Informácie k splnomocneniu na zastúpenie akcionára na valnom zhromaždení

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, umožní sa hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelia písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak má akcionár Tatra banky, a.s. akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, môže sa dať zastúpiť jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov.

Splnomocnencom akcionára môže byť aj člen dozornej rady Tatra banky, a.s., musí však akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na jeho rozhodnutie o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení členovi dozornej rady. Súčasťou plnomocenstva musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.

Akcionár môže písomne oznámiť vymenovanie splnomocnenca, zmenu alebo odvolanie udeleného splnomocnenia aj elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu na e-mailovej adrese vz@tatrabanka.sk.

Vzor plnomocenstva

Informácie ku korešpondenčnému hlasovaniu

Korešpondenčné hlasovanie sa vykonáva prostredníctvom hlasovacieho lístka, ktorý obsahuje náležitosti ustanovené v § 190a ods. 3 Obchodného zákonníka. Akcionár vykoná hlasovanie prostredníctvom hlasovacieho lístka nasledovne:

 • vyplní údaje a upraví hlasovací lístok podľa inštrukcií na ňom uvedených,
 • hlasovací lístok podpíše, pričom pravosť jeho podpisu musí byť úradne osvedčená,
 • hlasovací lístok vloží do obálky, na ktorej musí byť vyznačené, že obsahuje hlasovací lístok,
 • zásielku s hlasovacím lístkom zašle spoločnosti doporučene do vlastných rúk na adresu: Tatra banka, a.s., Valné zhromaždenie, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, tak, aby bola doručená spoločnosti najneskôr 29. apríla 2021.

Ak akcionára pri hlasovaní zastupuje splnomocnenec, k hlasovaciemu lístku priloží plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Akcionár – právnická osoba alebo splnomocnenec – právnická osoba k hlasovaciemu lístku priloží aj originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného registra, v ktorom je zapísaná, nie staršieho ako tri mesiace.

Hlasovací lístok

Informácie k výplate dividend

Informácie o spracúvaní osobných údajov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/valne-zhromazdenie/