1. O banke
  2. /
  3. Finančné ukazovateľe
  4. /
  5. Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie

Dňa 30. apríla 2021 sa konalo riadne valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s.

Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2020 a rozdelenie zisku za rok 2020 podľa predloženého návrhu, t. j.:

  • na výplatu výnosov z investičných certifikátov AT1, ktorá sa zrealizuje v súlade s príslušnými ustanoveniami emisných podmienok, pripadá časť zisku za rok 2020 vo výške 6 306 389 EUR,
  • do nerozdeleného zisku minulých rokov sa prideľuje zostávajúca časť zisku za rok 2020 vo výške 100 006 261 EUR,
  • medzi akcionárov sa rozdeľuje nerozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 68 204 435 EUR; na jednu akciu pripadá podiel na zisku v nasledujúcej výške: na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadá dividenda vo výške 848 EUR, na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EUR pripadá dividenda vo výške 4 240 EUR, na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadá dividenda vo výške 4,25 EUR.

Dividendy sa budú akcionárom vyplácať bezhotovostne od 17. mája 2021, pričom rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 5. máj 2021.

Valné zhromaždenie zároveň schválilo štatutárneho audítora Tatra banky, a.s. na účtovné obdobie roka 2021, rozhodlo o zmene stanov, zvolilo člena dozornej rady, schválilo pravidlá odmeňovania a podmienky nadobudnutia vlastných prioritných akcií.

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia

Informácie k výplate dividend

Informácie o spracúvaní osobných údajov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/valne-zhromazdenie/