1. O banke
  2. /
  3. Pre investorov
  4. /
  5. Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie

Dňa 30. marca 2023 sa konalo riadne valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s.

Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2022 a rozdelenie zisku za rok 2022 podľa predloženého návrhu, t. j.

  • na výplatu výnosov z investičných certifikátov AT1, ktorá sa zrealizuje v súlade s príslušnými ustanoveniami emisných podmienok, pripadá časť zisku za rok 2022 vo výške 7 467 292 EUR,
  • do nerozdeleného zisku minulých rokov sa prideľuje časť zisku za rok 2022 vo výške 87 290 578 EUR,
  • medzi akcionárov sa rozdeľuje zostávajúca časť zisku za rok 2022 vo výške 99 081 025 EUR nasledovne: na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadá dividenda vo výške 1 232 EUR, na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EUR pripadá dividenda vo výške 6 160 EUR, na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadá dividenda vo výške 6,17 EUR.

Dividendy sa budú akcionárom vyplácať bezhotovostne od 13. apríla 2023, pričom rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 4. apríl 2023.

Valné zhromaždenie zároveň okrem iného schválilo štatutárneho audítora Tatra banky, a.s. na účtovné obdobie roka 2023, zvolilo člena dozornej rady a schválilo zmenu stanov.

Výsledky hlasovania

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia

Informácie k výplate dividend

Žiadosť o výplatu dividendy a vyhlásenie o daňovej rezidencii

Informácia k zdaňovaniu pre akcionárov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/valne-zhromazdenie/