1. O banke
  2. /
  3. Pre investorov
  4. /
  5. Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie

Dňa 26. marca 2024 sa konalo riadne valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s.

Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2023 a rozdelenie zisku za rok 2023 podľa predloženého návrhu, t. j.

  1. na výplatu výnosov z investičných certifikátov AT1, ktorá sa zrealizuje v súlade s príslušnými ustanoveniami emisných podmienok, pripadá časť zisku za rok 2023 vo výške 10 851 900 EUR,
  2. do nerozdeleného zisku minulých rokov sa prideľuje časť zisku za rok 2023 vo výške 71 068 266 EUR,
  3. medzi akcionárov sa rozdeľuje zostávajúca časť zisku za rok 2023 vo výške 155 366 474 EUR; na jednu akciu pripadá podiel na zisku v nasledujúcej výške:
  • na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadá dividenda vo výške 1 932 EUR,
  • na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EUR pripadá dividenda vo výške 9 660 EUR,
  • na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadá dividenda vo výške 9,67 EUR.

Dividendy sa budú akcionárom vyplácať bezhotovostne od 9. apríla 2024, pričom rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 31. marec 2024.

Valné zhromaždenie zároveň okrem iného schválilo štatutárneho audítora Tatra banky, a.s. na účtovné obdobie roka 2024 a zvolilo dvoch členov dozornej rady.

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia

Informácie k výplate dividend

Žiadosť o výplatu dividendy a vyhlásenie o daňovej rezidencii

Informácia k zdaňovaniu pre akcionárov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informačné memorandum ochrany osobných údajov pre akcionárov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/valne-zhromazdenie/