1. O banke
  2. /
  3. Pre investorov
  4. /
  5. Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie

Dňa 22. apríla 2022 sa konalo riadne valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s.

Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2021 a rozdelenie zisku za rok 2021 podľa predloženého návrhu, t. j.

  • na výplatu výnosov z investičných certifikátov AT1, ktorá sa zrealizuje v súlade s príslušnými ustanoveniami emisných podmienok, pripadá časť zisku za rok 2021 vo výške 6 093 472 EUR,
  • do nerozdeleného zisku minulých rokov sa prideľuje zostávajúca časť zisku za rok 2021 vo výške 144 819 351 EUR,
  • medzi akcionárov sa rozdeľuje nerozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 115 162 582 EUR; na jednu akciu pripadá podiel na zisku v nasledujúcej výške: na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadá dividenda vo výške 1 432 EUR, na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EUR pripadá dividenda vo výške 7 160 EUR, na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadá dividenda vo výške 7,17 EUR.

Dividendy sa budú akcionárom vyplácať bezhotovostne od 28. apríla 2022, pričom rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 27. apríl 2022.

Valné zhromaždenie zároveň schválilo štatutárneho audítora Tatra banky, a.s. na účtovné obdobie roka 2022, zvolilo člena dozornej rady a schválilo podmienky nadobudnutia vlastných prioritných akcií.

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia

Informácie k výplate dividend

Žiadosť o výplatu dividendy a vyhlásenie o daňovom domicile

Informácia k zdaňovaniu pre akcionárov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/valne-zhromazdenie/