Valné zhromaždenie

Dňa 25. apríla 2019 sa konalo riadne valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
  3. Riadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa a rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend
  4. Menovanie audítora
  5. Zmena stanov
  6. Voľba členov dozornej rady a zmluva o výkone funkcie
  7. Pravidlá odmeňovania
  8. Nadobudnutie vlastných akcií
  9. Záver

Účasť akcionárov

Z celkového množstva 60 616 kmeňových akcií s právom hlasovania v  menovitej  hodnote  800  EUR a z  2 095 kmeňových akcií s právom hlasovania v menovitej hodnote 4 000 EUR sa valného zhromaždenia zúčastnili akcionári s celkovým počtom hlasov 64 124, čo predstavuje 79.75 % na základnom imaní a 90,20 % na hlasovacích právach spoločnosti. Z celkového množstva 1 863 357 prioritných akcií v menovitej hodnote 4 EUR sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom hlasov 3 639, čo predstavuje 0,02 % na základnom imaní spoločnosti.

Výsledky hlasovaní

Výplata dividend

Valné zhromaždenie určilo 30. apríl 2019 za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu. Dividendy sa vyplácajú v termíne od 10. mája 2019 bezhotovostným spôsobom, t. j. pripísaním dividendy v prospech bežného účtu v peňažnom ústave alebo na vkladnú knižku vedenú v Tatra banke, a.s., ktorý/ktorú akcionár Tatra banke, a.s., v minulosti písomne oznámil alebo pred vyplatením dividendy písomne oznámi ako účet alebo vkladnú knižku, na ktorý/ktorú mu má Tatra banka, a.s., dividendu vyplatiť.

Vzor žiadosti  akcionára k výplate dividend:

Informácie o spracúvaní osobných údajov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/valne-zhromazdenie/