Valné zhromaždenie

Dňa 18. júna 2020 sa konalo riadne valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
  3. Riadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa a rozhodnutie o rozdelení zisku
  4. Voľba člena dozornej rady
  5. Záver

Informácia o priebehu a výsledkoch hlasovania valného zhromaždenia


Vzor žiadosti akcionára k výplate dividend

Informácie o spracúvaní osobných údajov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/valne-zhromazdenie/