Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

27.5.2018 07:22

Právne informácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.tatrabanka.sk (ďalej len "internetová stránka")
je Tatra banka, a. s. (ďalej len "banka").

Právne informácie

Právne informácie

Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je banka.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Banka nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Banka nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Banka tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informačné memorandum ochrany osobných údajov

Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našich internetových stránkach a dostupného v pobočkách Tatra banky a Raiffeisen banky.

Dovoľujeme si upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka, je organizačnou zložkou Tatra banky, ktorá samotná nemá právnu subjektivitu. Pri spracúvaní osobných údajov teda nevystupuje ani v postavení prevádzkovateľa, ani v postavení sprostredkovateľa či príjemcu. V súvislosti so službami a produktmi Raiffeisen banky sú teda vaše osobné údaje stále spracúvané prevádzkovateľom, ktorým je Tatra banka.

Informácia o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom je spoločnosť Tatra banka, a. s., IČO: 00 686 930, sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 71/B, kontakt: DIALOG Live, *1100 / 0800 00 1100 / +421 2 5919 1000 (ďalej len „Tatra banka“).

Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov našich klientov.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím, kontaktujte nášho DPO (Data Protection Officer), ktorý je poverený dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v našej spoločnosti. DPO môžete kontaktovať emailom na dpo@tatrabanka.sk alebo písomne na adrese: DPO, Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.

Základné pojmy

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?

Kategórie osobných údajov, ktoré môže Tatra banka spracúvať

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie biometrických údajov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Úverové registre

Komu môžeme vaše osobné údaje poskytnúť?

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Ako chránime vaše osobné údaje?

Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Príloha č. 1: Informácia v zmysle čl. 14 GDPR o spracúvaní osobných údajov v registroch

 


Informačné memorandum ochrany osobných údajov [PDF, 91,7 kB]

Tento obsah nie je pre aktuálne rozlíšenie dostupný.