Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

20.4.2018 18:26

Právne informácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.tatrabanka.sk (ďalej len "internetová stránka")
je Tatra banka, a. s. (ďalej len "banka").

Právne informácie

Právne informácie

Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je banka.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Banka nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Banka nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Banka tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „Banka“).

Sprostredkovatelia

Banka ako prevádzkovateľ v niektorých prípadoch spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s
§ 8 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov poverila na základe písomnej zmluvy sprostredkovateľa. Banka pri výbere sprostredkovateľa dbá na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

Sprostredkovateľmi sú spoločnosti:

 • ManpowerGroup Slovensko s.r.o., Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 35 958 898, za účelom poskytovania, zabezpečovania a vykonávania finančných a s nimi súvisiacich služieb
 • Centralised Raiffeisen International Services & Payments S.R.L., B-dul Dimitrie Pompei, nr 9-9A, Centrul Operational Pipera, 020335 Bucharest, Sector 2, Romania. za účelom zabezpečenia poskytovania platobných služieb
 • Regional Card Processing Centre, s. r. o., Hodžovo námestie 3, Bratislava, 811 06, IČO: 44 548 605, za účelom poskytovania technických služieb súvisiacich s platobnými kartami a vykonávania risk monitoringu transakcií platobnými kartami
 • TNS Slovakia, s. r. o., Prievozská 4D, Bratislava, 821 09, IČO: 31 406 246, za účelom vykonávania prieskumov spokojnosti klientov banky
 • 2muse s.r.o., Záborského 45, Bratislava, 831 03, IČO: 44 656 220,  za účelom vykonávania marketingových prieskumov klientov banky
 • GfK Slovakia, s.r.o., Račianska 153, Bratislava, 831 54, IČO: 00 602 272, za účelom vykonávania marketingových prieskumov klientov banky
 • Qtri s.r.o., Bancíkovej 1, Bratislava, 821 03, IČO: 45 682 674, za účelom zabezpečovania technickej podpory pri poskytovaní finančných služieb
 • Tatra Billing,a.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, IČO: 35 810 572 za účelom zabezpečenia činnosti tlače, hromadnej korešpondencie, prípravy zásielok (ich obálkovania), evidencie zásielok, odovzdania zásielok do distribúcie
 • Iron Mountain Slovakia, s.r.o., Pri Šajbách 1, Bratislava, 831 06, IČO: 36232734, za účelom výkonu správy registratúrnych záznamov banky podľa osobitného predpisu
 • GO4, s.r.o., Prievozská 34, Bratislava, 821 05, IČO: 35 907 614 za účelom doručovania kusových zásielok, ich prepravu adresátovi do vlastných rúk, do miest určených adresou na zásielke a vykonávaním ďalších úkonov spojených s doručovaním.
 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, Bratislava, 821 04, IČO: 35 834 498 za účelom expresného doručovania kusových zásielok, ich prepravu adresátovi do vlastných rúk, do miest určených adresou na zásielke a vykonávaním ďalších úkonov spojených s doručovaním.
 • Cromwell a.s., Lamačská 22, 841 03, Bratislava, IČO: 31 353 746 za účelom vykonávania kuriérskych služieb a doručovania zásielok na katastrálny odbor príslušných Okresných úradov a vykonávanie ďalších úkonov spojených s podaním návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností
 • Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s., Nová Bošáca 78, 913 08, IČO: 31 425 836 za účelom získavania a následneho spracúvania informácii o katastrálnych konaniach vedených podľa katastrálneho zákona, dosiahnutého stavu katastrálneho konania/vydania rozhodnutí v katastrálnom konaní a monitorovanie právneho stavu nehnuteľností zapísaných v katastri SR
 • CreditCall, s.r.o., Račianska 66, Bratislava, 831 02, IČO: 36 677 922  za účelom za účelom retenčných aktivít
 • TotalMoney s.r.o., Levočská 866, Poprad, 058 01, IČO: 45 657 122, za účelom zberu kontaktných, ekonomických a socio-demografických údajov a získavania súhlasov dotknutých osôb
 • PS:Digital, s.r.o., Viedenská cesta 5, Bratislava, 851 01, IČO: 47 585 439 za účelom navrhovania, vytvárania a optimalizácie online kampaní
 • MADE BY VACULÍK, s. r. o., Búdkova 28, Bratislava, 811 04, IČO: 35 761 814 za účelom za účelom zberu kontaktných údajov a získavania súhlasov dotknutých osôb

 

 • Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07, Bratislava, IČO: 35 831 154
 • Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08, Bratislava, IČO: 45 684 618
 • MCGA legal, s.r.o., Partizánska 2, 811 03, Bratislava, IČO: 36 715 662
 • RASLEGAL, s. r. o., Mostová 2, 811 02, Bratislava-Staré mesto, IČO: 36 855 561
 • JUDr. Zlatica Višňovská, Líščie nivy 23, 821 08, Bratislava
 • EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02, Bratislava, IČO: 35 724 803,

za účelom zabezpečenia spravovania pohľadávok banky

 • Aukčná spoločnosť s. r. o., Kopčianska 10, 851 01, Bratislava, IČO: 46 141 341
 • Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kelvínske námestie 2, 934 01, Levice, IČO: 36 706 655
 • Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08, Bratislava, IČO: 45 684 618,

za účelom realizácie záložného práva banky formou dobrovoľnej dražby


Sprostredkovateľmi sú aj externí predajcovia, ktorí si plnia oznamovaciu povinnosť podľa Zákona o ochrane osobných údajov pri uzatvorení zmluvy s klientom, resp. už pri rokovaní o uzatvorení zmluvy.

 • S.W.I.F.T – Society for worldwide financial telecommunication s.c., Avenue Adèle 1, B - 1310 La Hulpe, Belgium, IČO 0413.330.856, a to na účel realizácie zahraničného platobného styku*


*POZN: Spoločnosť SWIFT je celosvetová organizácia vykonávajúca cezhraničný platobný styk so sídlom v Belgicku. Spoločnosť SWIFT prevádzkuje celosvetovú sieť, prostredníctvom ktorej dochádza k elektronickej výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami. V súvislosti s vykonávaním zahraničného platobného styku sú údaje klientov obsiahnuté v platobnom príkaze (titul, meno, priezvisko, adresa, č. účtu, čiastka, účel platby) poskytované Bankou spoločnosti SWIFT a následne sú tieto údaje spoločnosťou SWIFT poskytované finančnej inštitúcii príjemcu platby.

Z dôvodu ochrany systému a spracúvaných údajov sú prenášané údaje spoločnosťou SWIFT dočasne ukladané v dvoch operačných strediskách tejto spoločnosti umiestnených v Európe a v USA. Túto informáciu Banka zverejňuje z dôvodu potreby informovať svojich klientov v súlade s odporúčaním Úradu na ochranu osobných údajov SR ako reakciu na možnosť prístupu vládnych orgánov USA k údajom uloženým v operačnom stredisku spoločnosti SWIFT v USA v súvislosti s bojom proti medzinárodnému zločinu a terorizmu.


Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje Banka spracúva na účely poskytovania služieb a produktov na základe právneho vzťahu medzi klientom a Bankou v súlade s ustanoveniami zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o bankách“) a to na účely uvedené v § 93a ods. 3 Zákona o bankách, ktorými sú:

 • zisťovanie, preverenie a kontrola identifikácie klientov a ich zástupcov
 • uzatváranie a vykonávanie obchodov medzi Bankou a klientmi
 • ochrana a domáhanie sa práv Banky voči klientom
 • zdokumentovanie činnosti Banky
 • výkon dohľadu nad Bankou a nad jej činnosťou a na plnenie si úloh a povinností Banky podľa Zákona o bankách alebo osobitných predpisov


Vaše osobné údaje Banka môže spracúvať na účely uvedené v ďalších zákonoch, na základe ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby.

Banka môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb tiež na ďalšie účely dohodnuté v zmluvnej dokumentácii medzi klientom a Bankou a na účely, na ktoré klient udelil Banke svoj súhlas.

Zoznam a rozsah osobných údajov

Zoznam resp. rozsah osobných údajov spracúvaných Bankou určuje najmä Zákon o bankách, ale aj ďalšie zákony, na základe ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby. Takýmito zákonmi sú napríklad: Zákon o cenných papieroch, Zákon o platobných službách či  Zákon o ochrane vkladov

Zoznam resp. rozsah osobných údajov môže byť tiež určený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. Patrí sem napríklad Dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA.

V prípade, že sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu klienta zoznam resp. rozsah údajov určuje klient priamo v súhlase.

Oprávnené osoby

V mene Banky môžu osobné údaje získavať resp. inak spracúvať oprávnené osoby, ktorými sú v zmysle § 4 ods. 2 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov fyzické osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, resp. na základe poverenia a ktoré spracúvajú osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21 Zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje môžu spracúvať aj oprávnené osoby, ktorým to vyplýva zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom uzatvorenej podľa § 8 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

Potvrdenie o tom, že ide o oprávnenú osobu, ktorá spracúva osobné údaje v mene Banky môže klient žiadať od Banky písomnou formou na adrese: Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.

Poskytovanie osobných údajov a právny základ spracúvania

Banka je oprávnená spracúvať osobné údaje klienta na základe osobitného zákona, ak to takýto zákon ustanovuje. V takom prípade je Banka oprávnená od klienta požadovať osobné údaje v rozsahu a na účel stanovený týmto zákonom a klient je povinný ich Banke poskytnúť. V prípade, ak klient osobné údaje odmietne Banke poskytnúť, Banka bude nútená odmietnuť vykonanať s klientom obchod.

Spracúvanie osobných údajov klienta upravujú najmä tieto zákony:

 • Zákon o bankách
 • zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 298/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní


Banka je oprávnená spracúvať osobné údaje klienta bez jeho súhlasu aj na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak to tieto ustanovujú.

Pokiaľ osobné údaje klienta nie sú spracúvané na základe osobitného zákona, priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, sú spracúvané na základe zmluvy medzi klientom a Bankou, na základe právnych úkonov, ktoré zakladajú predzmluvné vzťahy medzi klientom a Bankou alebo na základe súhlasu klienta ako dotknutej osoby. Obsahom takéhoto súhlasu je aj čas platnosti súhlasu.

Osobné údaje klientov môžu byť spracúvané aj v súvislosti s plnením povinností Banky vyplývajúcich z pravidiel FATCA. The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) je americký zákon platný od 18.03.2010 a účinný od 01.07.2014. FATCA predstavuje základný právny rámec, na základe ktorého budú zahraničné finančné inštitúcie hlásiť informácie o osobách podliehajúcich daňovej jurisdikcii USA. Na účely implementácie pravidiel FATCA bola uzatvorená Dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA. Osobné údaje klientov sú v tomto prípade spracúvané na základe zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní.

Banka je oprávnená spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj v ďalších prípadoch a za podmienok uvedených v § 10 Zákona o ochrane osobných údajov.

V prípade, ak je na základe určenia dotknutej osoby na strane klienta Banky určitý zmluvný dokument, vyhotovovaný v elektronickej podobe, počas fyzickej prítomnosti danej osoby v priestoroch Banky, Banka bude spracúvať vlastnoručný podpis takejto osoby v digitalizovanej podobe, vrátane charakteristík podpisu získaných  pri jeho digitalizovanom získaní a spracovaní, vrátane tých, ktoré nie sú inak vizuálne zaznamenateľné (najmä dynamika či prítlak podpisu). Právnym základom spracúvania je v takom prípade § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov. Účelom spracúvania týchto údajov je zvýšenie bezpečnosti identifikácie dotknutej osoby, jej autentifikácia a stotožnenie, potvrdenie autenticity predmetného dokumentu, ako aj predchádzanie vzniku škôd a zjednodušenie vykonávania bankových obchodov. Ktorékoľvek z grafických znázornení vlastnoručného podpisu v digitalizovanej podobe uchovávané Bankou môže byť použité aj na overenie totožnosti dotknutej osoby, jej identifikáciu a/alebo autentifikáciu pri vykonávaní obchodov s Bankou alebo prostredníctvom nej a to na základe ich porovnania s aktuálne vyhotovovaným vlastnoručným podpisom v digitalizovanej podobe.

V zmysle § 93a Zákona o bankách možno priestory Banky a bankomaty nenachádzajúce sa v priestoroch Banky monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu aj bez označenia monitorovacieho priestoru, pričom vyhotovený záznam možno využiť na účely odhaľovania trestných činov, na zisťovanie ich páchateľov a pátranie po nich, a to najmä na účely ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, odhaľovania nezákonných finančných operácií, súdneho konania, trestného konania, konania o priestupkoch a dohľadu nad plnením zákonom ustanovených povinností Banky.

Banka uchováva osobné údaje po dobu stanovenú zákonom, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe súhlasu klienta, po dobu, na ktorú udelil klient Banke súhlas.

Tretie strany a okruh príjemcov

Osobné údaje sú poskytované resp. sprístupňované tretím stranám alebo príjemcom, ak to ustanovuje zákon alebo na základe súhlasu klienta.

Na základe Zákona o bankách je Banka povinná poskytnúť osobné údaje Klienta bez súhlasu klienta Národnej banke Slovenska, osobám povereným výkonom bankového dohľadu vrátane prizvaných osôb a osôb uvedených v § 6 ods. 7 a v § 49 ods. 2 Zákona o bankách, rezolučnej rade na účely vykonávania jej pôsobnosti podľa Zákon o bankách alebo osobitného predpisu, audítorom pri činnosti ustanovenej Zákonom o bankách alebo osobitným zákonom a Fondu ochrany vkladov na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.

Banka tiež poskytne osobné údaje klienta bez jeho súhlasu na písomné vyžiadanie:
a) súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého je klient Banky účastníkom alebo ktorého predmetom konania je majetok klienta Banky,
b) orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania,
c) daňového orgánu, colného orgánu alebo správcu dane, ktorým je obec, vo veciach daňového konania alebo colného orgánu vo veciach colného konania, ktorého je klient Banky účastníkom podľa osobitného predpisu, vrátane vymáhania daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní alebo vymáhania colného dlhu v colnom exekučnom konaní,
d) správy finančnej kontroly pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu u klienta Banky,
e) súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu, alebo Slovenskej komory exekútorov na účely zabezpečenia vykonania auditu účtovníctva a exekučných konaní exekútora, ktorého výkon funkcie zanikol podľa osobitného predpisu,
f) orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia, ktorým bola uložená klientovi banky a pobočky zahraničnej banky alebo veriteľovi klienta Banky povinnosť uhradiť peňažné plnenie,
g) služby kriminálnej polície a služby finančnej polície Policajného zboru na účely odhaľovania trestných činov, zisťovanie ich páchateľov a pátrania po nich a na účely úloh finančnej polície podľa osobitného predpisu o preukazovaní pôvodu majetku,
h) ministerstva pri výkone kontroly ustanovenej Zákonom o bankách alebo osobitným predpisom,
i) správcu alebo predbežného správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozorného správcu vykonávajúceho dozornú správu, ak ide o záležitosti týkajúce sa klienta Banky, na majetok ktorého sa vedie konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o oddlžení alebo nad ktorým bola zavedená dozorná správa podľa osobitného predpisu,
j) príslušného štátneho orgánu na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy nemožno odmietnuť z dôvodu ochrany bankového tajomstva,
k) Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru na účely vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu,
l) Úradu na ochranu osobných údajov na účely dozoru podľa osobitného zákona nad spracúvaním a ochranou osobných údajov klienta Banky,
m) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na účely kontroly podľa osobitného zákona u klienta Banky,
n) Justičnej pokladnici na účely vymáhania súdnej pohľadávky podľa osobitného zákona od klienta Banky,
o) Slovenskej informačnej službe na účely boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podľa osobitného predpisu,
p) Vojenskému spravodajstvu na účely získavania, sústreďovania a vyhodnocovania informácií dôležitých na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky o aktivitách cudzích spravodajských služieb, terorizme a o skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,
r) agentúre na poskytovanie pomoci klientom v rozsahu potrebnom na preverovanie údajov týkajúcich sa splácania úverových záväzkov a finančnej a majetkovej situácie klientov žiadajúcich o zaradenie alebo zaradených do programu poskytovania pomoci klientom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy,
s) Kriminálnemu úradu finančnej správy na účely plnenia úloh pri odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchateľov a pátraní po nich,
t) ministerstva v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií podľa osobitného predpisu,
u) Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra konečných užívateľov výhod,
v) banky alebo pobočky zahraničnej banky na účely preverenia informácií podľa § 27c ods. 2 a § 27d ods. 3 druhej vety,
w) Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri ochrane hospodárskej súťaže podľa osobitných predpisov.

Na základe súhlasu vo Všeobecných obchodných podmienkach Tatra banky, a.s., môžu byť osobné údaje poskytované najmä:

 • Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111
 • Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968
 • Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom Černyševského 50, 851 01 Bratislava, IČO: 31 326 552
 • Tatra Residence, s. r. o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 730 561,

Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté resp. sprístupnené:

 • Národnej banke Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, a to za účelom poskytnutia súčinnosti pri vykonávaní dohľadu podľa zákona resp. pri prešetrovaní podnetu klienta.
 • Kancelárii bankového ombudsmana, pri Slovenskej bankovej asociácii, Rajská 15/A, 811 08, Bratislava 1, IČO: 30 813 182 a to za účelom poskytnutia súčinnosti pri vybavovaní podnetu klienta v súlade s Etickým kódexom bánk.
 • S.W.I.F.T - Society for worldwide financial telecommunication s.c., Avenue Adele 1, B-1310 La Hulpe, Belgium* za účelom spolupráce pri platobných operáciách do a zo zahraničia


Na účely posudzovania schopnosti splácania úverov fyzických osôb, overovania ich bonity a dôveryhodnosti môžu byť osobné údaje poskytnuté, resp. sprístupnené:

 • Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 869 810,
 • Non Banking Credit Bureau – Záujmové združenie právnických osôb (NBCB), Cintorínska 21, 811 08 Bratislava 1
 • Register spotrebiteľských úverov združenia SOLUS, Röntgenova 28, PSČ 851 01 Bratislava
 • Register spotrebiteľských úverov
 • Sociálna poisťovňa, Ul. 29. Augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, a to za účelom poskytovania informácií do Spoločného registra bankových informácií a získavaní informácií z tohto registra ako aj za účelom overovania bonity a platobnej disciplíny klientov s ktorými banka uzatvára bankové obchody

 

 • Osobné údaje môžu byť tiež na základe súhlasu klienta sprístupnené spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, a to na účely vyhľadania údajov o klientovi a overovania platobnej disciplíny a schopnosti splácania svojich záväzkov v databázach EOS KSI Slovensko, s.r.o. Na základe súhlasu klienta, ktorý pre spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. získava Banka ako sprostredkovateľ, môžu byť Banke osobné údaje klienta poskytnuté z informačného systému spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. na účely overovania platobnej disciplíny klienta.


Platobné služby sú v zmysle zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o platobných službách“) uskutočňované prostredníctvom Národnej banky Slovenska, prípadne iných subjektov, ktorých okruh určuje Zákon o platobných službách.

Osobné údaje klienta nebudú sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám resp. príjemcom - okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, priamo vykonateľný právne záväzným akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika alebo ak je sprístupnenie alebo poskytnutie zmluvne dohodnuté medzi Bankou a klientom.

Osobné údaje klientov Banka nezverejňuje.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Bankou spracúvané osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu osobných údajov do krajín v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj do tretích krajín, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany.

*POZN: Spoločnosť SWIFT je celosvetová organizácia vykonávajúca cezhraničný platobný styk so sídlom v Belgicku. Spoločnosť SWIFT prevádzkuje celosvetovú sieť, prostredníctvom ktorej dochádza k elektronickej výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami. V súvislosti s vykonávaním zahraničného platobného styku sú údaje klientov obsiahnuté v platobnom príkaze (titul, meno, priezvisko, adresa, č, účtu, čiastka, účel platby) poskytované Bankou spoločnosti SWIFT a následne sú tieto údaje spoločnosťou SWIFT poskytované finančnej inštitúcii príjemcu platby.

Z dôvodu ochrany systému a spracúvaných údajov sú prenášané údaje spoločnosťou SWIFT dočasne ukladané v dvoch operačných strediskách tejto spoločnosti umiestnených v Európe a v USA. Túto informáciu Banka zverejňuje z dôvodu potreby informovať svojich klientov v súlade s odporúčaním Úradu na ochranu osobných údajov SR ako reakciu na možnosť prístupu vládnych orgánov USA k údajom uloženým v operačnom stredisku spoločnosti SWIFT v USA v súvislosti s bojom proti medzinárodnému zločinu a terorizmu.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.


Poskytovanie a overovanie údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne

Presný zoznam údajov poskytovaných Tatra banke, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava (ďalej len Tatra banka, a. s.) a spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., Malý trh 2/A, Bratislava (ďalej len „SBCB") Sociálnou poisťovňou predstavujúci presnú špecifikáciu rozsahu údajov, v zmysle súhlasu, ktorý klient poskytol Tatra banke, a.s.. Sociálna poisťovňa poskytuje Tatra banke, a. s. a SBCB na základe súhlasu klienta poskytnutého Tatra banke, a. s. údaje klienta, ktoré zodpovedajú odpovediam na nižšie uvedené otázky vo forme odpovedí áno/nie. Odpovede pritom vychádzajú a sú v súlade s informáciami, ktoré sú spracúvane v informačnom systéme Sociálnej poisťovne.

Otázka 1: Je klient evidovaný ako zamestnanec v systéme Sociálnej poisťovne?
Otázka 2: Je klient zamestnaný u ním uvádzaného zamestnávateľa?
Otázka 3: Je klient zamestnaný u ním uvádzaného zamestnávateľa aspoň od stanoveného dátumu?
Otázka 4: Je klient zamestnaný aspoň stanovený počet dní?
Otázka 5: Má klient za posledný mesiac, t.j. minulý kalendárny mesiac u ním uvádzaného zamestnávateľa vymeriavací základ aspoň v stanovenej výške?
Otázka 6: Má klient za predposledný mesiac u ním uvádzaného zamestnávateľa vymeriavací základ aspoň v stanovenej výške?
Otázka 7: Má klient za predpredposledný mesiac u ním uvádzaného zamestnávateľa vymeriavací základ aspoň v stanovenej výške?
Otázka 8: Má klient za posledný mesiac (t.j. minulý kalendárny) vymeriavací základ od všetkých zamestnávateľov aspoň v stanovenej výške?
Otázka 9: Má klient za predposledný mesiac vymeriavací základ od všetkých zamestnávateľov aspoň v stanovenej výške?
Otázka 10: Má klient za predpredposledný mesiac vymeriavací základ od všetkých zamestnávateľov aspoň v stanovenej výške?
Otázka 11: Trvalo poistenie klienta u ním uvádzaného zamestnávateľa v posledných mesiacoch viac ako stanovený počet dní?
Otázka 12: Je klient poberateľom invalidného dôchodku?
Otázka 13: Je klient poberateľom starobného dôchodku (vrátane predčasného starobného dôchodku)?
Otázka 14: Je klient poberateľom dôchodku (príp. viacerých dôchodkov) aspoň v stanovenej výške?
Otázka 15: Má klient zrážky z dôchodku?
Otázka 16: Má klient u ním uvádzaného zamestnávateľa priemerný vymeriavací základ za stanovený počet posledných mesiacov aspoň v stanovenej výške?
Otázka 17: Má klient priemerný vymeriavací základ za stanovený počet posledných mesiacov aspoň v stanovenej výške?
Otázka 18: Je klient zamestnaný na základe dohody o pracovnej činnosti?
Otázka 19: Je klient zamestnaný u ním uvádzaného zamestnávateľa na základe dohody o pracovnej činnosti?
Otázka 20: Má klient z dohody o pracovnej činnosti priemerný vymeriavací základ za stanovený počet posledných mesiacov aspoň v stanovenej výške?
Otázka 21: Je počet dní od prijatia prihlášky klienta od ním uvádzaného zamestnávateľa väčší ako stanovený počet dní prihlásenia ?
Otázka 22: Bol klient zamestnaný u viacerých zamestnávateľov súčasne ku koncu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca?
Otázka 23: Je klient registrovaný ako SZČO v systéme SP ku koncu predchádzajúceho mesiaca?

Informácia o poskytovaní osobných údajov dotknutých osôb do Spoločného registra bankových informácií

Spoločný register bankových informácií (ďalej „SRBI“) je vytvorený v súlade s ustanovením §92a ods. 1 Zákona o bankách ako spoločný bankový register,   ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1 (ďalej „SBCB“), zriadenou ako spoločný podnik pomocných bankových služieb v súlade s ustanovením § 92a ods. 2 Zákona o bankách.

SRBI je zároveň registrom  podľa § 7  ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch v tej časti, v ktorej sú spracúvané údaje o spotrebiteľských úveroch podľa § 7 ods. 8  Zákona o spotrebiteľských úveroch týkajúce sa spotrebiteľských úverov (ďalej len „Register“). Banka je v súlade so Zákonom  o spotrebiteľských úveroch povinná poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra aj bez súhlasu klienta.


Rozsah a účel spracúvania osobných údajov v SRBI je určený Zákonom o bankách.

Rozsah spracúvania osobných údajov v Registri  je určený Zákonom o spotrebiteľských úveroch pričom účel spracúvania osobných údajov v Registri je poskytovanie spotrebiteľských úverov a posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v SRBI je Zákon o bankách a súhlas klienta udelený podľa Zákona o bankách. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Udelený súhlas nemožno dodatočne skrátiť.

Právnym základom na spracúvanie údajov v Registri je Zákon o spotrebiteľských úveroch.

Doba spracovania údajov: počas trvania a 5 rokov po zániku záväzkov a klienta1 voči banke vo vzťahu ku konkrétnej úverovej zmluve2; ak nedôjde k uzatvoreniu úverovej zmluvy, tak 5 rokov od udelenia súhlasu.

SBCB spracúva osobné údaje s využitím systému pre automatizované spracovanie údajov, prostredníctvom spoločnosti CRIF S.p.A. so sídlom Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Taliansko.
Ďalším sprostredkovateľom SBCB je spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava.

Osobné údaje spracúvané v SRBI sú poskytované Národnej banke Slovenska, bankám a pobočkám zahraničných bánk, a to výlučne za účelom určeným Zákonom o bankách a v Zákone o spotrebiteľských úveroch. Osobné údaje spracúvané v SRBI nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín.

Ďalšie informácie týkajúce sa SRBI a služieb ním poskytovaných je možné získať v Klientskom centre SRBI, ktoré sídli na adrese: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1, tel: +421 2 59207515, e-mail: sbcb@sbcb.sk.

Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov:
Klient má právo od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o klientovi v SRBI spracúvané,
 • všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 • informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje na spracúvanie,
 • zoznam osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • po uplynutí lehoty stanovenej Zákonom o bankách, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje, ak boli poskytnuté,
 • likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo pri ich spracúvaní k porušeniu zákona.

Ďalšie práva dotknutých osôb sú upravené v § 28 a nasl. Zákona ochrane osobných údajov.

1 Pre účely tejto informácie sa klientom rozumie fyzická osoba, s ktorou banka uzavrela úverovú zmluvu, osoba zabezpečujúca záväzok klienta z úverovej zmluvy, ako aj fyzická osoba žiadajúca banku o uzavretie úverovej zmluvy.
2 Úverovou zmluvou sa rozumie akákoľvek zmluva uzatvorená medzi bankou a klientom alebo akýkoľvek právny úkon banky alebo klienta, na základe ktorých banke vzniklo alebo môže vzniknúť právo na vrátenie peňažných prostriedkov poskytnutých klientovi, vrátane zmluvy o spotrebiteľskom úvere.