1. Úrokové sadzby
  2. /
  3. Bežné účty - firmy a podnikatelia

Bežné účty - firmy a podnikatelia

Platné od: 31.12.2019

Bežné účty v CHF:
  úroková sadzba [% p. a.]
V prípade zostatku ku koncu dňa do 500 000 CHF (vrátane) 0,00
V prípade zostatku ku koncu dňa nad 500 000 CHF SARON® -0,5*

*SARON® (Swiss Average Rate ON) je referenčná sadzba založená na jednodňových dátach z REPO trhu so švajčiarkými frankami.

Výsledná úroková sadzba bude uplatnená na zostatok na účte prevyšujúci sumu 500 000 CHF ku koncu dňa.

Bežné účty v GBP:
  úroková sadzba [% p. a.]
V prípade zostatku ku koncu dňa do 500 000 GBP (vrátane) 0,00
V prípade zostatku ku koncu dňa nad 500 000 GBP O/N GBP LIBOR® -1,0*

*ICE LIBOR GBP OverNight je jednodňová referenčná sadzba spočítaná ako vážený priemer hodnôt zozbieraných od bánk určených ICE Benchmark Administration každý deň o 11:00, zverejnená vždy 11:45 (Londýnskeho času). Sadzba sa zaokrúhľuje na 5 desatinných miest.

Výsledná úroková sadzba bude uplatnená na zostatok na účte prevyšujúci sumu 500 000 GBP ku koncu dňa.

Bežné účty v EUR:
  úroková sadzba [% p. a.]
V prípade zostatku ku koncu dňa do 500 000 EUR (vrátane) 0,00
V prípade zostatku ku koncu dňa nad 500 000 EUR EONIA® - 0,2*

*EONIA® (Euro OverNight Index Average) je referenčná sadzba vypočítavaná Európskou centrálnou bankou (ECB) ako vážený priemer zo všetkých jednodňových nezabezpečených úverových transakcií v mene EUR, ktoré sa uskutočnili na medzibankovom trhu krajín eurozóny medzi dvoma prispievajúcimi bankami (panel banks) a je zverejňovaná prostredníctvom GRSS (Global Rate Set System) každý deň pred 19:00 hod. SEČ (ISIN: EU 0009659945).

Výsledná úroková sadzba bude uplatnená na zostatok na účte prevyšujúci sumu 500 000 EUR ku koncu dňa.

Bežné účty v CZK:
  úroková sadzba [% p. a.]
V prípade zostatku ku koncu dňa do 5 000 000 CZK (vrátane)
 
0,00
V prípade zostatku ku koncu dňa nad 5 000 000 CZK CZEONIA - 4,0**

**CZEONIA (CZEch OverNight Index Average) je referenčná sadzba vypočítavaná Českou národnou bankou (ČNB) ako vážený priemer zo všetkých jednodňových nezabezpečených depozít v mene CZK uložených na českom medzibankovom trhu referenčnými bankami a je zverejňovaná prostredníctvom informačných agentúr a na internete každý deň bezprostredne po ukončení procedúry jej výpočtu.

Výsledná úroková sadzba bude uplatnená na zostatok na účte prevyšujúci sumu 5 000 000 CZK ku koncu dňa.

Bežné účty v cudzej mene (okrem EUR, CHF, GBP, CZK):
Mena    úroková sadzba [% p. a.]
Ostatné cudzie meny (okrem EUR, CHF, GBP, CZK) 0,00

Nepovolené prečerpanie na bežných účtoch v EUR a cudzej mene 25 % p. a.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/bezne-ucty-firmy-podnikatelia/