1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Svadba
 6. /
 7. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM): Čo je jeho súčasťou a ako funguje?
Publikovaný 15.02.2024

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM): Čo je jeho súčasťou a ako funguje?

Uzavretie manželstva nie je iba sľubom večnej lásky. Z hľadiska práva je aj začiatkom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Prečítajte si, čo všetko je predmetom BSM a či manželia môžu BSM meniť alebo zrušiť.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM): Čo je jeho súčasťou a ako funguje?

V článku sa dozviete:

 1. Čo je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)?
 2. Čo patrí a nepatrí do BSM?
 3. Či sa dá BSM zmeniť a ako?
 4. Kedy BSM zaniká?
 5. Ako BSM vyporiadať po rozvode?

Čo je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)?

BSM je typ spoluvlastníctva, pri ktorom nie sú stanovené podiely jednotlivých spoluvlastníkov. To v praxi znamená, že obaja manželia sú spoločne rovnakými vlastníkmi nadobudnutých vecí. Týka sa všetkých vecí, ktoré buď jeden, alebo obaja manželia spoločne získali počas trvania manželstva. Existuje však aj niekoľko výnimiek, napríklad veci, ktoré manželia získali dedičstvom alebo darom.

Čo nepatrí do BSM?

 • veci získané dedičstvom (na základe dedičského rozhodnutia),
 • veci získané darom (darovacou zmluvou),
 • veci, ktoré slúžia na osobnú potrebu iba jednému z manželov (napríklad šatstvo, obuv či kozmetika),
 • veci, ktoré slúžia výkonu povolania iba jednému z manželov (napríklad počítač, stroje či náradie),
 • veci získané reštitúciou (ak mal jeden z manželov danú vec vo vlastníctve ešte pred uzavretím manželstva, alebo ak mu takáto vec bola vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka),
 • bolestné,
 • veci nadobudnuté pred uzavretím manželstva.

Darovať akúkoľvek vec obom manželom do ich BSM počas trvania manželstva (napríklad svadobný dar v podobe auta) nie je možné. Ak dôjde k tomu, že manželia dostanú dar, tento dar je buď v ich podielovom spoluvlastníctve alebo vo výlučnom vlastníctve toho, komu bol dar mienený,“ vysvetľuje JUDr. Alexander Uj z advokátskej kancelárie Legalion.

Čo patrí do BSM?

 • všetky príjmy z pracovného alebo iného obdobného pomeru, 
 • príjmy a zisky z podnikania
 • príjmy zo sociálneho poistenia
 • výhry z lotérií,
 • úspory
 • plnenia z poistnej zmluvy
 • plnenia vyplatené z titulu náhrady škody,
 • výnosy z majetku,
 • hnuteľné a nehnuteľné veci,
 • hodnota obchodného podielu v spoločnosti, ktorá bola založená počas manželstva,
 • spoločná hypotéka či úvery,
 • a ďalšie veci nadobudnuté počas manželstva.

Pri všetkých príjmoch manželov platí zásada, že príjem sa stane predmetom BSM, až keď ho oprávnený manžel prevzal. 

Predstavme si situáciu, že v pondelok vyhráte v lotérii, následne v stredu uzavriete manželstvo a až v piatok si prevezmete výhru. V takomto prípade výhra už bude súčasťou BSM, aj keď ste ju vyhrali ešte pred uzatvorením manželstva.

Bezpodielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti

Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ ste nadobudli nehnuteľnosť počas trvania manželstva, tá sa stáva súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva. Výnimku tvoria prípady, ak jeden z manželov získa nehnuteľnosť: 

 • ako dar,
 • ako dedičstvo,
 • v rámci reštitúcie (ak ju mal vo vlastníctve ešte pred uzavretím manželstva, alebo je právnym nástupcom pôvodného vlastníka). 

Do BSM však nepatria ani veci, ktoré kúpil iba jeden z manželov výlučne za svoje vlastné peňažné prostriedky, ktoré mal pred uzavretím manželstva. V tomto prípade ide totiž iba o transformáciu jeho výlučného majetku. Jeho vlastné peňažné prostriedky sa iba premenia na iný druh majetku, napríklad na nehnuteľnosť, ktorá bude tiež v jeho výlučnom vlastníctve,“ dopĺňa JUDr. Alexander Uj z kancelárie Legalion.

placeholder

Rovnako platí, že ak si manželia po svadbe vezmú od banky hypotéku na bývanie, musia do úveru vstúpiť obidvaja. To znamená, že obaja budú vo vzťahu k banke dlžníkmi, ktorí budú úver splácať. 

Výnimku tvoria dva prípady – zúženie BSM alebo zrušenie BSM, ktoré podrobnejšie rozoberáme ďalej v článku. 

Dá sa BSM zmeniť?

Manželia môžu počas trvania manželstva dohodou rozšíriť alebo zúžiť rozsah BSM. To znamená, že manželia sa po uzatvorení manželstva môžu dohodnúť, že určitý majetok bude od účinnosti takejto dohody patriť do BSM, hoci podľa zákona by patriť nemal. Takto si manželia môžu dohodnúť napríklad to, že veci, ktoré budú jednému z nich darované, sa stanú spoločným majetkom v BSM.

Rovnako sa môžu dohodnúť, že určitý majetok nebude od účinnosti dohody patriť do BSM, hoci podľa zákona by patriť mal. Týmto spôsobom sa manželia môžu dohodnúť, že napríklad nehnuteľnosti alebo obchodné podiely nadobudnuté počas manželstva nebudú patriť do BSM. 

Aby však bola takáto dohoda platná, musí mať nevyhnutne formu notárskej zápisnice spísanej notárom a uzatvorenej manželmi pred notárom. 

Pri rozšírení alebo zúžení BSM môže byť ich predmetom len majetok, ktorý manželia ešte len idú nadobudnúť. Rozšírenie alebo zúženie BSM sa teda nemôže týkať vecí, ktoré manželia už vlastnia v BSM alebo každý vo svojom výlučnom vlastníctve. 

Dohoda o rozšírení alebo zúžení BSM sa môže týkať aj konkrétneho majetku, napríklad konkrétnej nehnuteľnosti, ktorú manželia alebo jeden z nich plánujú kúpiť a nechcú, prípadne chcú, aby patrila do BSM. Dôležité je dohodu o rozšírení alebo zúžení BSM uzavrieť predtým, ako takúto nehnuteľnosť kúpia. Dohodu o rozšírení alebo zúžení BSM môžeme uzavrieť totiž len k majetku, ktorý ešte manželia nenadobudli,“ objasňuje JUDr. Alexander Uj. 

placeholder

Iným príkladom na rozšírenie BSM môže byť situácia, keď jeden z manželov zdedí po rodičoch automobil. Keďže chce, aby bol vlastníkom aj jeho životný partner, obaja manželia uzavrú pred notárom dohodu o zahrnutie predmetnej veci do BSM.  

Bežným príkladom z praxe na zúženie BSM je napríklad hypotéka, ktorú nadobudne do výlučného vlastníctva a rozhodne sa za ňu zodpovedať sám len jeden z manželov. 

Kedy BSM zaniká?

Keďže je BSM späté s manželstvom, najčastejším spôsobom zániku BSM je zánik BSM z dôvodu zániku manželstva (rozvodom, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho jedného z manželov).

Zrušenie BSM počas trvania manželstva je možné len vtedy, ak na to existuje závažný dôvod, a to buď súdnou cestou, alebo zo zákona. Takýmto dôvodom môže byť napríklad: 

 • nehospodárne nakladanie jedného z manželov so spoločným majetkom (napríklad v dôsledku závislosti od alkoholu či hazardných hier),
 • podnikanie druhého manžela (návrh môže podať ten manžel, ktorý nepodniká, alebo hociktorý z manželov, ak majú obaja oprávnenie na podnikanie),
 • rozhodnutie súdu o prepadnutí majetku jedného z manželov alebo o vyhlásení konkurzu.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov po rozvode

Zánikom manželstva, teda aj rozvodom, zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Po jeho zániku je potrebné ho vyporiadať. A to nielen samotný majetok (napríklad nehnuteľnosť), ale i záväzky (napríklad spoločnú hypotéku).

S majetkom v BSM je potrebné vyporiadať aj dlhy, ako sú úvery a hypotéky. Hypotéka sa v zásade vyporiadava tak, že je povinný ju platiť ten z bývalých manželov, ktorý si ponecháva nehnuteľnosť. O nesplatenú časť hypotéky sa pritom zníži hodnota nehnuteľnosti, ktorú tento bývalý manžel nadobudne,“ vysvetľuje advokát Alexander Uj.

K vyporiadaniu môže dôjsť tromi spôsobmi:

 • dohodou bývalých manželov – dohodou si môžu bývalí manželia vyporiadať majetok z BSM tak, ako im najviac vyhovuje. Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
 • súdnym rozhodnutím – ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. Súd vyporiada majetok v BSM podľa podielov, ktoré sú rovnaké, pričom prihliadne aj na iné skutočnosti. 
 • zo zákona – ak po troch rokoch od zániku manželstva nedošlo k vyporiadaniu dohodou alebo súdom. Tento spôsob vyporiadania je asi najmenej vhodný. V tomto prípade sa totiž bývalí manželia stanú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností a hnuteľné veci nadobudne ten z bývalých manželov, ktorý ich fakticky používa a má u seba. 
placeholder

Zákon preferuje vyporiadanie BSM dohodou pred ostatnými možnosťami. Vyporiadanie súdom je finančne náročné, keďže účastníci musia uhradiť súdny poplatok a trovy advokáta. Súdny poplatok je pritom vo výške 3 % z hodnoty vyporiadaného majetku. Tento súdny poplatok v zásade platí každý z bývalých manželov. Súdne konania zároveň trvajú vždy niekoľko rokov. Navyše náklady spojené s konaním sa môžu ešte navýšiť v prípade, že súd nariadi znalecké dokazovanie.

V každom prípade odporúčame klientom v prvom rade dohodu o vyporiadaní BSM. Ide o najjednoduchší a najkratší spôsob vyporiadania majetku v BSM. Bývalí manželia sa pritom môžu dohodnúť na vyporiadaní tak, ako im to najviac vyhovuje. Dohoda o vyporiadaní BSM, ak sa vyporiadava aj nehnuteľnosť, musí byť podpísaná overenými podpismi a musí sa zavkladovať do katastra nehnuteľností,“ zhŕňa JUDr. Alexander Uj.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/bezpodielove-spoluvlastnictvo-manzelov/