1. Životné momenty
 2. /
 3. Štúdium
 4. /
 5. Ako financovať vysokú školu

Ako financovať vysokú školu

Vreckové od rodičov, štipendium alebo brigádnická práca študentov? Pozreli sme sa na možnosti, ako si platiť náklady na vysokoškolské štúdium svojpomocne.

Peniaze
Pe
nia
ze

V článku sa dozviete

Vreckové
Vrec
ko

1. Vreckové od rodičov

Vreckové od rodičov je hádam prvá možnosť, ktorá napadne každému pri predstave študentských príjmov. No podpora zo strany rodičov je veľmi individuálna záležitosť. Sú rodičia, ktorí zvládnu financovať celé vysokoškolské štúdium svojho potomka, no niektorí študenti si musia na svoje štúdium zarobiť. 

„Peniaze, ktoré dostanem od rodičov, sú určené hlavne na ubytovanie a sčasti na stravu. Spolužiaci sú na tom podobne. Rodičia im posielajú peniaze primárne na ubytovanie a čiastočne na stravu,“ hovorí študentka Aneta z Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Peniaze, ktoré dostanem od rodičov, sú určené hlavne na ubytovanie a sčasti na stravu.
Brigáda
Bri

da

brigadnicka praca studenta

2. Brigádnická práca študenta – prvý krok k samostatnosti 

Jedným zo spôsobov, ako financovať vlastné štúdium na vysokej škole a nebyť závislý len od rodičov, je brigádnická práca študentov

 • Brigádovať ako študent môžete už na strednej škole po ukončení povinnej školskej dochádzky a dovŕšení 15 rokov. 
   
 • Brigádnická práca študenta vysokej školy je limitovaná vekom 26 rokov. Po dosiahnutí tohto veku môžete ďalej pokračovať v práci na základe dohody o brigádnickej práci študenta do konca kalendárneho roka, v ktorom dosiahnete 26 rokov. Po uplynutí tejto lehoty musí byť uzatvorená nová dohoda – dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti, ktorú môžu uzatvárať aj neštudenti a ostatní pracujúci ľudia. 
   
 • Dohodu o brigádnickej práci študentov môžu uzavrieť len študenti denného štúdia. 
   
 • Dohoda sa uzatvára výlučne na určitý čas, najviac na 12 mesiacov
   
 • Po jej uplynutí musí byť uzatvorená nová dohoda. 
   
 • Súčasťou písomnej dohody je okrem iného potvrdenie o návšteve školy
Tip
Tip

Aké odvody platím ako študent nad 26 rokov? 

V práci rovnaké ako každý iný zamestnanec, ktorý vykonáva prácu na dohodu mimo pracovného pomeru na pracovnú zmluvu. Štatút študenta vám však aj naďalej garantuje zdravotné poistenie hradené štátom. 

student odvody
Doba
Do
ba

Maximálny počet odpracovaných hodín študenta

Prioritou každého študenta by malo byť v prvom rade štúdium. Zohľadniť sa to snaží aj štát, ktorý na jednej strane čiastočne odbremeňuje študentov od povinných odvodov zo závislej pracovnej činnosti, ale na druhej strane limituje povolené množstvo odpracovaných hodín mesačne. 

Ako študent môžete odpracovať maximálne 20 hodín týždenne v priemere, čo je 80 hodín mesačne. 

Nezáleží pritom na tom, či budete jeden mesiac pracovať 60 a druhý mesiac 100 hodín. Podstatný je mesačný priemer, ktorý vznikne po sčítaní odpracovaných hodín za obdobie trvania pracovnej dohody. 

Aké odvody platí študent?

Počas štúdia na strednej alebo vysokej škole dennou formou je študent zdravotne poistený štátom. Štát hradí za študenta zdravotné poistenie počas celého obdobia aj v prípade, že popri štúdiu brigáduje. 

So zdravotným poistením si teda ako študent nemusíte lámať hlavu. Garantuje ho štát. 

Ako študent môžete odpracovať maximálne 20 hodín týždenne v priemere, čo je 80 hodín mesačne. 
Odvody
Od
vody

student odvody

Trochu iná situácia je v prípade sociálneho poistenia. Žiaci ani študenti nie sú od roku 2003 sociálne poistení. Zo štatútu študenta vám nevyplývajú nijaké povinnosti voči sociálnej poisťovni a rovnako tak štát nemá povinnosť platiť za vás sociálne poistenie. 

Platobná povinnosť voči sociálnej poisťovni vám vznikne až v prípade, ak začnete brigádovať. 

Zákon neurčuje, koľko môže zarobiť študent. Sú lepšie aj horšie platené brigády. Presne stanovená je však suma, z ktorej vám štát do povinných odvodov neukrojí ani cent. 

Pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci si študent môže u jedného zamestnávateľa uplatniť odvodovú výnimku vo výške 200 EUR. To znamená, že neplatí z tejto sumy žiadne odvody do sociálnej poisťovne a dostane 100 % odmeny na účet. Zamestnávateľ za neho platí len úrazové (0,8 %) a garančné poistenie (0,25 %),“ vysvetľuje daňový poradca a biznis developer Ján Svočák.

 • Táto výnimka môže byť uplatnená len u jedného zamestnávateľa na konkrétny kalendárny mesiac. 
 • Po prekročení hranice 200 EUR platíte ako študent odvody len zo sumy, ktorá je nad tento limit.
Okrem úrazového a garančného poistenia idú odvody na:  
rezervný fond 4,75 % platí zamestnávateľ
starobné poistenie 14 % platí zamestnávateľ a 4 % zamestnanec
invalidné poistenie 3 % platí zamestnávateľ a 3 % zamestnanec

Pracujúci študenti sa teda odvodom do sociálnej poisťovne úplne nevyhnú, no môžu si ich aspoň o niečo znížiť. 

Príklad:

Ako študent si uplatňujem odvodovú výnimku do výšky 200 EUR. Môj mesačný zárobok je 270 EUR. Znamená to, že síce musím zaplatiť odvody na sociálne poistenie, ale len zo sumy 70 EUR.

Tip
Tip

„V prípade, ak študent uzavrie riadnu pracovnú zmluvu, teda nie dohodu, neplatia pre neho žiadne úľavy zo sociálneho ani zdravotného poistenia. Všetky odvody platí v plnej výške ako bežný zamestnanec,“ dodáva Ján Svočák. 

ztudent pracovna zmluva
Mzda
Mzda

Aj pre študentov platí minimálna mzda

Pri uzatváraní písomnej dohody k brigáde si pozorne prečítajte typ a rozsah dohodnutej práce, pracovný čas a obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára. Všetky tieto údaje musia byť jasné a zrozumiteľné. Rovnako tak výška odmeny za vykonanú prácu. 

Hodinová sadzba pritom nesmie byť nižšia ako je minimálna hodinová mzda platná pre aktuálny kalendárny rok. V roku 2020 je to 3,333 EUR.

A čo dane? Nevyhne sa im žiaden pracujúci študent. Výška daňového preddavku však závisí od výšky mzdy a od toho, či si uplatníte, alebo neuplatníte nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka študenta. V roku 2020 je to suma 367,85 EUR.

Hodinová sadzba nesmie byť nižšia ako je minimálna hodinová mzda platná pre aktuálny kalendárny rok.
Daň
Daň

preddavok na dan student vypocet

Ako vypočítať výšku preddavku na daň: 

(Hrubá mzda – sociálne odvody zamestnanca – nezdaniteľná časť základu dane) × 19 %, resp. 25 % pri vysokom príjme. 

Vedeli ste?

Ak rozdiel medzi hrubou mzdou a sociálnymi odvodmi zamestnanca neprevyšuje nezdaniteľnú časť základu dane (367,85 EUR), brigádnik neplatí žiadne preddavky na daň z príjmu. 

Štipendium
Šti
pen
dium

3. Kto sa dobre učí, zaslúži si štipendium 

Aby nebolo financovanie vysokoškolského štúdia len na študentoch a ich rodičoch, môže v určitých prípadoch podať pomocnú ruku škola a štát. 

Na tento účel je zo štátneho rozpočtu pravidelne uvoľnená taká suma, ktorá spolu s peňažnými prostriedkami zo štipendijného fondu konkrétnej školy slúži na prerozdelenie motivačného štipendia školy. 

Motivačné štipendium sa udeľuje minimálne pre 10 % študentov s najlepšími študijnými výsledkami. 

Má byť hnacou silou pre všetkých študentov, aby neustále pracovali na zlepšení svojich učebných výsledkov. 

 • Motivačné štipendium je priemerne vo výške 500 EUR. V niektorých študijných odboroch to môže byť aj viac. Jeho výšku a pravidlá na získanie určuje fakulta.
   
 • Pre študentov zo sociálne slabších rodín je určené sociálne štipendium vo výške 10 – 300 EUR mesačne. Podmienky na získanie sociálneho štipendia určuje štát a sú rovnaké na všetkých vysokých školách. 
   

Pri rozhodovaní o udelení sociálneho štipendia sa skúma predovšetkým výška príjmu rodinných príslušníkov študenta. 

Motivačné štipendium má byť hnacou silou pre všetkých študentov, aby neustále pracovali na zlepšení svojich učebných výsledkov. .
Sporenie
Spo
re
nie

Na štúdium sa dá aj nasporiť

Otvorte si k účtu aj sporiaci účet a odkladajte si peniaze na štúdium.

sporenie ucet
Pôžička

žič
ka

uver online


Požičať si na štúdium? 

Požičať alebo nepožičať si na štúdium? Ak už teraz nezvládate z brigádnických príjmov platiť výdavky, pôžička by mohla vašu finančnú situáciu len skomplikovať. 

Výhodná môže byť napríklad v situácii, keď potrebujete rýchlo väčšiu sumu peňazí, napríklad na zaplatenie školného, a nemáte dostatočnú finančnú rezervu, no viete, že váš pravidelný príjem zo študentskej práce vám dovolí pôžičku bez problémov splácať. 

 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/financovanie-vysokej-skoly/