1. Životné momenty
 2. /
 3. Kúpa auta
 4. /
 5. Odhlásenie auta či iného vozidla: Ako a kde sa dá vybaviť v rôznych situáciách?

Odhlásenie auta či iného vozidla: Ako a kde sa dá vybaviť v rôznych situáciách?

Vaše vozidlo je povinne registrované v evidencii vozidiel. Ak sa ho ale rozhodnete predať, stane sa nepojazdným alebo sa presťahujete, malo by byť z evidencie vyradené. Kedy sa vás odhlásenie vozidla týka a kde ho vybavíte?

Odhlásenie
Odhlásenie

V článku sa dozviete

Publikované 31. 8. 2022. 

Auto
Auto

Kto môže vybaviť odhlásenie auta a iného vozidla z evidencie? 

Odhlásenie auta má na starosti jeho držiteľ, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II. Držiteľom vozidla môžete byť, ak ste: 

 • fyzická osoba, máte viac ako 15 rokov a ste spôsobilý na právne úkony, 
 • právnická osoba alebo jej organizačná zložka, ktorá je zapísaná do obchodného či iného registra,
 • zákonný zástupca vlastníka vozidla mladšieho ako 15 rokov. 

V prípade, že chcete, aby za vás odhlásenie auta vybavil niekto iný, musíte mu dať splnomocnenie s vaším úradne overeným podpisom. Pozor, ak ste zapísaný v osvedčení o evidencii ako držiteľ, ale vozidlo nevlastníte, budete potrebovať na jeho odhlásenie aj overené splnomocnenie s úradne overeným podpisom vlastníka. Odhlásiť auto bez splnomocnenia nie je možné. 

Pozor, ak ste zapísaný v osvedčení o evidencii ako držiteľ, ale vozidlo nevlastníte, budete potrebovať na jeho odhlásenie aj overené splnomocnenie s úradne overeným podpisom vlastníka.
Auto
Auto

Kedy treba riešiť odhlásenie vozidla z evidencie?  

Kedy treba riešiť odhlásenie vozidla z evidencie? 

Podľa zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke musíte každé vozidlo, s ktorým chcete jazdiť po cestách na Slovensku, evidovať v nejakom systéme evidencie vozidiel. Môže to byť evidencia v Slovenskej republike alebo aj v zahraničí. To, ktorú využijete, závisí od toho, kde sa trvale zdržiavate. Ak trvale žijete na Slovensku, budete vozidlo prihlasovať na slovenskom dopravnom inšpektoráte. 

V rôznych situáciách musíte, alebo by ste mali, požiadať aj o odhlásenie vozidla. Je to v prípade, že vozidlo:

 • predáte, teda zmenilo majiteľa, 
 • nebudete dlhší čas používať, 
 • je nepojazdné,
 • bude zaevidované v zahraničí. 

Ak ste sa presťahovali do iného okresu, auto či iné vozidlo nie je potrebné odhlásiť. V novom okrese ho musíte len prihlásiť a nahlásiť zmenu trvalého pobytu. 

Evidencia
Evidencia

Odhlásenie vozidla z evidencie pri zmene majiteľa 

Najčastejším dôvodom odhlásenia auta z evidencie býva jeho predaj. V tomto prípade ide o odhlásenie vozidla na inú osobu. Postup odhlásenia auta v okrese alebo do iného okresu sa mierne líši. 

Lehota na odhlásenie vozidla je podľa zákona o cestnej premávke do 30 dní, odkedy nastala skutočnosť, v tomto prípade zmena majiteľa. Pri odhlásení vozidla v rámci okresu aj mimo neho musí vždy nasledovať aj úkon prihlásenia. Nový držiteľ je povinný spraviť tak do 30 dní od odhlásenia pôvodného držiteľa. V prípade, že to nestihne, bude musieť predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní.

Poplatky za odhlásenie vozidla v tomto prípade nie sú. Správny poplatok platí až nový majiteľ pri prihlásení

Poplatky za odhlásenie vozidla v tomto prípade nie sú. Správny poplatok platí až nový majiteľ pri prihlásení. 
Odhlásenie
Odhlásenie

Odhlásenie vozidla v okrese

Odhlásenie vozidla v okrese

V prípade, že sa predaj a prevod vlastníckych práv uskutočňuje v rámci okresu, môžu pôvodný a nový držiteľ využiť možnosť priameho prevodu držby (prepisu) vozidla. Znamená to, že sa na dopravný inšpektorát dostavíte spoločne. Pôvodný majiteľ vykoná odhlásenie auta na nového majiteľa, ktorý sa rovno prihlási. 

V prípade, ak pôvodný držiteľ (predávajúci) vykonáva iba odhlásenie vozidla, teda nový držiteľ nie je prítomný, potrebuje jeden z týchto dokumentov: 

 • písomné plnomocenstvo s overeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, 
 • doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (faktúra, kúpnopredajná, darovacia zmluva) s overeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

Okrem toho na odhlásenie potrebujete:

 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla, 
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I (ak bola vydaná). 

Odhlásenie vozidla do iného okresu

Pri odhlásení auta či iného vozidla v inom okrese, ako je bydlisko nového majiteľa, nie je možné súčasne požiadať aj o prihlásenie. Nový majiteľ tak musí spraviť na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho trvalého pobytu. 

Vy podáte žiadosť o odhlásenie vozidla (teda oznámite zmenu držiteľa či vlastníka) v okrese, kde máte bydlisko. Čo budete potrebovať na odhlásenie auta mimo okresu? Predložiť musíte: 

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla, 
 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení,
 • písomné plnomocenstvo s overeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

Kde vybavíte odhlásenie vozidla z evidencie? 

Odhlásenie auta a iného vozidla majú na starosti orgány Policajného zboru (dopravné inšpektoráty). Odhlasovať pôjdete na dopravný inšpektorát podľa vášho trvalého bydliska. V prípade, že je vozidlo zapísané na firmu, je to podľa toho, kde firma sídli. 

Odhlásenie auta a iného vozidla už vybavíte aj online v prípade, že máte občiansky preukaz s čipom a kvalifikovaný elektronický podpis. Aj v tomto prípade za vás žiadosť o odhlásenie vozidla môže podať aj iná osoba (splnomocnenec), ale len s vaším úradne overeným podpisom. 

Odhlasovať pôjdete na dopravný inšpektorát podľa vášho trvalého bydliska.

Príklad výpočtu poplatku za prepis auta

Dočasné vs. trvalé odhlásenie auta či iného vozidla 

Auto veľmi často odhlasujete z evidencie pri predaji. Môže ale nastať aj situácia, keď vozidlo majiteľa nezmení. Auto je stále vaše, akurát ho už neplánujete či nemôžete používať. Aj v týchto prípadoch by ste ho mali odhlásiť, alebo, podľa terminológie Ministerstva vnútra SR, dať vyradiť z evidencie. 

Ak tak nespravíte, nečaká vás žiadny postih. Nepoužívané vozidlo odhlasujete najmä preto, aby ste zaň napríklad nemuseli každý rok platiť povinné zmluvné poistenie. S vyradeným vozidlom takisto nemusíte absolvovať technické a emisné kontroly. 

Dočasné odhlásenie vozidla 

V prípade, že vozidlo nebudete dlhšie používať, napríklad budete dlhodobo v zahraničí, ale ho zároveň nechcete predávať, oplatí sa vám uvažovať o dočasnom odhlásení vozidla. Ako už názov naznačí, ide o vyradenie z evidencie na dobu určitú. Môže to byť od 1 do 20 rokov.

O dočasné odhlásenie auta či iného vozidla z evidencie môžete požiadať na dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého bydliska. Budete potrebovať: 

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I (ak vám bola vydaná).

Dočasné odhlásenie auta aj iného vozidla vybavíte i online, ak máte občiansky preukaz s čipom. Po vyplnení a podpísaní všetkých formulárov a úhrade správneho poplatku vám do dátovej schránky príde výzva, aby ste sa dostavili na pracovisko evidencie vozidiel odovzdať doklady, prípadne aj tabuľky s evidenčným číslom. 

Poplatky za dočasné odhlásenie vozidla

Lehota Suma
do 1 roka 5 EUR 
1 až 2 roky 20 EUR
2 až 4 roky 35 EUR
4 až 6 roky 70 EUR
6 až 10 rokov 170 EUR
viac ako 10 rokov  350 EUR

Na čo si dať pozor pri dočasnom odhlásení auta 

Na vozidle, ktoré ste dali dočasne vyradiť, nemôžete jazdiť, ani ho inak využívať v cestnej premávke. Takisto ho nesmiete zničiť či rozpredať na súčiastky. Zároveň musí byť prístupné orgánom Policajného zboru. 

Vozidlo môže zmeniť držiteľa i vlastníka, teda ho môžete predať, a tieto zmeny môžete aj upraviť v evidencii, avšak dopravný inšpektorát vám zatiaľ nevydá osvedčenie o evidencii časť I, časť II či tabuľky s evidenčným číslom. Spraví tak až v prípade, keď bude vozidlo opäť zaradené do evidencie. 

Čo ak chcete dočasne odhlásené vozidlo opäť používať? 

V prípade, že tak chcete urobiť pred uplynutím lehoty dočasného vyradenia vozidla, požiadate o jeho znovuzaradenie na dopravnom inšpektoráte. Na dopravný inšpektorát sa musíte dostaviť aj po uplynutí lehoty dočasného vyradenia, a to maximálne do 30 dní. Ak vtedy opäť požiadate o zaradenie vozidla do evidencie, zaplatíte správny poplatok 5 EUR, predložíte platné PZP a dostanete naspäť osvedčenie o evidencii časť I a II a tabuľky s evidenčným číslom. Doklady o technickej a emisnej kontrole prekladať netreba. Ak ale nie sú platné, musíte kontroly absolvovať do 7 dní. 

Na vozidle, ktoré ste dali dočasne vyradiť, nemôžete jazdiť, ani ho inak využívať v cestnej premávke. Takisto ho nesmiete zničiť či rozpredať na súčiastky.
Auto
Auto

Čo treba na prepis auta v okrese?

Trvalé odhlásenie vozidla 

V prípade, že vozidlo už z rôznych dôvodov, ako sú napríklad havária alebo opotrebenie vekom, nie je pojazdné, môžete ho odhlásiť z evidencie vozidiel natrvalo. Ako už názov napovedá, tento krok je nezvratný, pretože na to, aby ste ho mohli uskutočniť, musíte vozidlo (kategórie M1, N1 a L2) ekologicky zlikvidovať. To znamená, že ho odovzdáte spracovateľovi alebo firme, ktorá vykonáva zber starých vozidiel v SR alebo v rámci EÚ. Spracovateľ vozidla si zároveň vezme aj osvedčenie o evidencii časť I a II a tabuľky s evidenčným číslom.

Ak od spracovateľa dostanetePotvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel“, nemusíte už nič riešiť, vozidlo tým môžete považovať za odhlásené. 

Pokiaľ ste potvrdenie o vyradení nedostali, musíte odhlásenie auta vybaviť na dopravnom inšpektoráte. Tu predložíte potvrdenie o prevzatí na spracovanie alebo do zberu (musí byť úradne preložené v prípade, že je z inej krajiny než Slovenská alebo Česká republika). 

Trvalé odhlásenie auta a iného vozidla vybavíte aj online a neplatíte zaň pre kategórie M1, N1 a L2 žiadne poplatky.

Ako odhlásite auto, ktoré bolo napríklad rozpredané na náhradné diely? 

V tomto prípade hovoríme o vozidle, ktoré je stále v evidencii, ale už neexistuje. Môže to byť napríklad preto, že ste ho rozpredali na súčiastky, alebo dali niekde zošrotovať, no nemáte o tom doklad. Jednoducho neviete preukázať, ako ste s ním naložili. 

Na odhlásenie takéhoto auta budete potrebovať najmä rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla. Vydajú vám ho po konaní, v ktorom musíte predložiť originálne doklady od neexistujúceho vozidla a tiež vysvetliť, prečo neexistuje. Pozor, žiadateľ o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla platí príspevok do Environmentálneho fondu, ktorého výška je 500 EUR za jedno vozidlo. 

Okrem rozhodnutia budete ešte potrebovať osvedčenie o evidencii časť I a II a tabuľky s evidenčným číslom (ak vám boli odcudzené, stratili sa alebo poškodili, potrebujete o tomto fakte čestné vyhlásenie, či oznámenie o strate alebo odcudzení).

Odhlá
senie
Odhlá
senie

 

Odhlásenie auta či iného vozidla do zahraničia

Odhlásenie vozidla do zahraničia sa najčastejšie vykonáva, ak sa presťahujete alebo ho do cudziny predáte. Vtedy vozidlo po podpísaní kúpno-predajnej zmluvy odhlásite na príslušnom dopravnom inšpektoráte. V tomto prípade musíte pripojiť aj posudok o kontrole originality vozidla. 

Odhlásenie vozidla do zahraničia pri presťahovaní 

Ak sa presťahujete do zahraničia, nemusíte odhlásenie riešiť vo všetkých prípadoch a okamžite. Pokiaľ sa sťahujete len dočasne, a váš obvyklý pobyt ostáva na Slovensku, nemusíte auto prehlasovať. Avšak, pri určovaní miesta vášho bydliska (obvyklého pobytu) sa prihliada na to, kde sa väčšinu roka zdržiavate, pracujete či máte rodinné väzby. 

Ak sa do inej krajiny aj s autom sťahujete natrvalo, musíte ho preregistrovať a platiť zaň s tým súvisiace poplatky. Keďže ani v rámci EÚ nie sú pravidlá prihlasovania a odhlasovania vozidiel jednotné, odporúčame vám presne si ich naštudovať v krajine, do ktorej ste sa presťahovali. Nájdete ich na webových stránkach vnútroštátnych orgánov danej krajiny. Inak vám môže hroziť pokuta. 

Postup pri odhlásení vozidla do cudziny

Odhlásiť vozidlo môžete s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, alebo bez ich vydania. Vývozné značky budete na jednotlivý vývoz z krajiny potrebovať

Okrem toho pri odhlásení musíte predložiť:

 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla, 
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I (ak bolo vydané),
 • tabuľky s evidenčným číslom (ak vám boli odcudzené, stratili sa alebo poškodili, potrebujete o tomto fakte čestné vyhlásenie či oznámenie o strate alebo odcudzení), 
 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia „spôsobilé“ alebo „dočasne spôsobilé“ nie starší ako 15 dní (len pri zmene majiteľa). 

Odhlásenie auta či iného vozidla do zahraničia vykonáte aj cez internet. Je to možné v prípade, že máte k vozidlu osvedčenie o evidencii vozidla časť I vydanú po 31. máji 2010 alebo ste o jeho vydanie už požiadali. 

S odhlásením vozidla do zahraničia sú spojené aj poplatky. V prípade, že odhlasujete s vývoznými tabuľkami, zaplatíte 33 EUR za každú tabuľku s evidenčným číslom, bez tabuliek je to 12 EUR. Za urýchlené vydanie elektronického osvedčenia je správny poplatok 30 EUR.

Ak sa presťahujete do zahraničia, nemusíte odhlásenie riešiť vo všetkých prípadoch a okamžite.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/kupa-auta/odhlasenie-auta/