1. Životné momenty
  2. /
  3. Finančné problémy

Strata zamestnania? Odborník radí, ako získať podporu

Kedy máte nárok na podporu v nezamestnanosti a aké sú vaše povinnosti?

NezamestnanosťRada

V článku sa dozviete

Aktualizované 10. 8. 2022. 

Podpora
Pod
po
ra

Aj nepriaznivé obdobie sa dá preklenúť podporou v nezamestnanosti, radí odborník

Každá strata práce prichádza spravidla bez prípravy. Najmä nedávne obdobie ukázalo, že si človek naozaj nemôže byť ničím istý a je dôležité vytvárať si finančnú rezervu. Čo však robiť, ak nemáte rezervu vytvorenú, prídete o prácu a výpadok príjmu potrebujete riešiť okamžite?

Na túto otázku a ďalšie iné, ktoré súvisia s nepriaznivou situáciou pri strate zamestnania, odpovedal v našom rozhovore odborník na sociálnu politiku Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti.

Aký je termín, do ktorého je potrebné požiadať o príspevok v nezamestnanosti po strate zamestnania? Čo ak toto obdobie nezamestnaný premešká?

V prvom rade je dôležité zaevidovať sa na úrade práce ako nezamestnaný, teda ako uchádzač o zamestnanie. Evidencia na úrade práce je dobrovoľná, no je nutnou podmienkou poberania podpory v nezamestnanosti. Ideálne je zaevidovať sa na úrade práce hneď na druhý deň po ukončení pracovného pomeru, najneskôr do týždňa, priniesť všetky potrebné doklady a nedať sa odradiť administratívou. Ak to stihnete do 7 kalendárnych dní, zaradia vás nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania. Ak sa však prihlásite po 7 dňoch, bude to až k dňu podania žiadosti. 

Evidovať sa môžete v prípade, že máte ukončený pracovný pomer a nie ste dočasne práceneschopný. Evidenciu na úrade práce vyriešite osobne, na pracovisku podľa vášho trvalého pobytu, alebo elektronicky, prostredníctvom portálu Slovensko.sk. 

V prípade, že trvá mimoriadna situácia, núdzový alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, dá sa evidovať aj e-mailom alebo listom. Vo všetkých prípadoch predkladáte či posielate žiadosť o zaradenie do evidencie. Tiež musíte doložiť:

  • platný občiansky preukaz,
  • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru,
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. 

Kto má nárok na podporu?

Zjednodušene, nárok na podporu v nezamestnanosti má každý, kto za posledné štyri roky aspoň dva roky platil poistenie v nezamestnanosti a počas tohto obdobia podporu nepoberal.

Nárok na podporu v nezamestnanosti má každý, kto za posledné štyri roky aspoň dva roky platil poistenie v nezamestnanosti a počas tohto obdobia nepoberal podporu.
Výška
Výš
ka

podpora v nezamestnanosti

Má podpora maximálnu hranicu?

Výška podpory v nezamestnanosti závisí od výšky platených odvodov. Predstavuje 50 % hrubej mzdy, čo je okolo 70 % čistej mzdy. Maximálna výška je dnes 1 194,50 EUR pri 30-dňovom mesiaci, pri 31-dňovom je to 1234,30 EUR.

Aká je dĺžka podpory v nezamestnanosti?

Dĺžka podpory je maximálne pol roka. Samozrejme, úrad práce medzitým človeku má pomáhať s hľadaním práce. Teda môže sa stať, že čerpanie bude kratšie ako šesť mesiacov.

Za určitých podmienok môže čerstvo zamestnaný bývalý poberateľ dávky „dopoberať“ časť zostávajúcich dávok. Ako hovorí zákon o sociálnom poistení, poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a obdobie poberania dávky trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak požiada o jej vyplatenie písomne. Ak si túto dávku nedopoberá jednorázovo, zostáva mu nárok na dávky v nezamestnanosti, aj keď príde o zamestnanie skôr ako o dva roky. Teda ak si človek nájde prácu po mesiaci a po pol roku o túto prácu príde, zostáva mu 5 mesiacov podpory.

Podpora
Pod
pora

V súčasnosti je už povinné podávať daňové priznania elektronicky, máme aj občiansky preukaz s čipom, ktorý vložíme do čítačky. Dá sa tento nástroj využiť aj pri žiadosti o podporu v nezamestnanosti alebo treba stále osobne navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne?

Od 1. júla 2020 možno požiadať o dávky v nezamestnanosti aj na úrade práce, teda nielen v pobočkách Sociálnej poisťovne.

  • Ak ste zaradená/-ý do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, o dávku v nezamestnanosti požiadate vypísaním formulára Žiadosť o dávku v nezamestnanosti.
  • Priložíte k nemu Oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Všetky uvedené dokumenty je možné doručiť pobočke Sociálnej poisťovne cez elektronickú schránku portálu Slovensko.sk, e-mailom, poštou alebo vhodením Žiadosti o dávku v nezamestnanosti do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne.

Aké dokumenty potrebujeme doniesť, prípadne aké tlačivo vyplniť? 

Potrebné tlačivá sa nachádzajú na webovej stránke Sociálnej poisťovne, konkrétne v sekcii Dávka v nezamestnanosti.

Nájdete tam odsek s názvom Uplatnenie nároku, kde je možné stiahnuť si tlačivo vo formáte pdf. s názvom Žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

Dĺžka podpory je maximálne pol roka.
Dávka
Dáv
ka

narok na podporu

Ako si môže človek vypočítať dávku v nezamestnanosti?

Výška podpory v nezamestnanosti predstavuje 50 % hrubej mzdy.

Ak sa človeku mzda za posledné roky výrazne nemenila, výpočet dávky v nezamestnanosti je jasný. Ak sa vám výška mzdy za posledné dva roky menila, definícia v zákone je veľmi komplikovaná. Až zbytočne. Preto dlhodobo presadzujeme jeho reformu.

Povedzme, že mi bola schválená podpora v nezamestnanosti. Ako a kedy mi ju budú vyplácať, ako dlho ju môžem poberať?

Ako uvádza Sociálna poisťovňa, poistencovi vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti. 

Vypláca sa za mesiac dozadu v lehote, ktorú určuje Sociálna poisťovňa, a to na účet v banke alebo v hotovosti. 

Dĺžka podpory v nezamestnanosti je, ako sme už spomínali, šesť mesiacov.

Je potrebné aj v čase poberania podpory preukazovať, že si aktívne hľadám prácu alebo sa pravidelne hlásiť na úrade?

Áno, bude potrebné pravidelne sa „hlásiť“ na úrade práce. Cieľom je, aby človek „nezaspal“ a nezobudil sa po pol roku, keď sa už práca bude hľadať ťažko. V tomto má pomáhať aj úrad práce. Nemal by nechať človeka pol roka „spať“.

Aktivity
Akti
vity

Kedy človek získava status „dlhodobo nezamestnaného“?

Formálne ide o evidenciu na úrade práce 365 dní.

Neformálne ide o stav, keď človek má reálne objektívne problémy zobrať a udržať si legálne plné zamestnanie z dôvodu exekúcií, straty zručností, zlozvykov a podobne.

Aké sú jeho možnosti pri žiadosti o hypotéku? Ako ovplyvňuje výšku jeho dôchodku?

Dlhodobo nezamestnaný nemá žiaden legálny príjem, teda nedostane žiadnu hypotéku. Keďže nemá pracovný príjem a neplatí Sociálne odvody, výrazne sa mu zníži dôchodok. Výnimkou sú špekulanti, ktorí využívajú diery v minimálnom dôchodku.

Započítava sa evidencia na úrade práce sa do odpracovaných rokov?

Podľa Sociálnej poisťovne sa započítanie doby evidencie na úrade práce hodnotí rôzne podľa toho, aké zákonné podmienky v danom období pre tento prípad platili. 

Všetka doba evidencie na úrade práce sa započítava do 31. 12. 2000. V období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003 sa počíta len obdobie, počas ktorého občan poberal podporu v nezamestnanosti. Od 1. 1. 2004 sa nezapočítava vôbec, pretože doba evidencie nezamestnaných občanov už nie je obdobím dôchodkového poistenia. Započíta sa len v prípade, ak ste si platili alebo doplatíte dobrovoľné dôchodkové poistenie. 

Kedy sa človek zbaví statusu „dlhodobo nezamestnaného“? 

Dostať sa z dlhodobej nezamestnanosti je naozaj ťažké a až na výnimky to človek nezvládne sám, preto dlhodobo presadzujeme veci ako inkluzívny trh a komunitné služby. 

Na záver trochu optimizmu. Ako by ste povzbudili človeka, pre ktorého je strata práce, napríklad z dôvodu pandémie, niečím novým?

Nachádzame sa v naozaj mimoriadnej situácii a veľa ľudí stráca prácu. Aj tí, ktorí si to pred dvomi rokmi ani nevedeli predstaviť. Preto je dôležité, aby tento čas bez platenej práce vnímali ako príležitosť pracovať na profesijnom raste, vzdelávať sa alebo využiť možnosť zapojiť sa do aktivít, na ktoré nemali doteraz čas, napríklad podporiť prácou lokálne občianske združenie.

Je dôležité, aby čas bez platenej práce nezamestnaní vnímali ako príležitosť pracovať na profesijnom raste, možnosť vzdelávať sa alebo zapojiť sa do aktivít, na ktoré nemali doteraz čas.
Kto
Kto
Kto je
Michal Páleník

Odborník na sociálnu politiku z Inštitútu nezamestnanosti. Michal má na starosti riadenie projektov, ekonometrické prognózovanie a vývoj softvérových riešení. Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať poznatky z oblasti trhu práce širokej verejnosti a odborníkom. 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/podpora-v-nezamestnanosti/