1. Životné momenty
 2. /
 3. Životné ťažkosti
 4. /
 5. Finančné problémy
 6. /
 7. Strata zamestnania? Odborník radí, ako získať podporu
Publikovaný 10.08.2020 / Upravený 26.04.2023

Strata zamestnania? Odborník radí, ako získať podporu

Kedy máte nárok na podporu v nezamestnanosti a aké sú vaše povinnosti?

Strata zamestnania? Odborník radí, ako získať podporu

V článku sa dozviete:

 1. Kto má nárok na podporu v nezamestnanosti?
 2. Aká je maximálna výška podpory?
 3. Aké dokumenty potrebujeme k žiadosti o dávku v nezamestnanosti?
 4. Ako dlho môžete ostať na úrade práce?

Strata práce často prichádza bez varovania a prípravy. Najmä nedávne obdobie ukázalo, že si človek naozaj nemôže byť ničím istý a je dôležité vytvárať si finančnú rezervu. Čo však robiť, ak nemáte rezervu vytvorenú, prídete o prácu a výpadok príjmu potrebujete riešiť okamžite? Ako funguje hlásenie sa na úrade práce po novom, respektíve čo sa v tomto procese zmenilo? 

Na tieto a ďalšie otázky, ktoré súvisia s nepriaznivou situáciou pri strate zamestnania, odpovedal v našom rozhovore odborník na sociálnu politiku Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti. 

Dokedy je po strate zamestnania potrebné požiadať o príspevok v nezamestnanosti? Čo ak toto obdobie nezamestnaný zmešká? 

Ak prídete o prácu, je v prvom rade dôležité zaevidovať sa na úrade práce ako nezamestnaný, teda ako uchádzač o zamestnanie. Evidencia na úrade práce je dobrovoľná, no je nutnou podmienkou poberania podpory v nezamestnanosti. Ideálne je nedať sa odradiť administratívou a ísť sa zaevidovať hneď na druhý deň po skončení pracovného pomeru. Ak to stihnete do 10 kalendárnych dní, zaradia vás do evidencie od nasledujúceho dňa po ukončení zamestnania. V prípade, že sa prihlásite po 10 dňoch, bude to až ku dňu podania žiadosti. Vznikne vám tým niekoľkodňové „hluché“ obdobie, počas ktorého za vás neplatí zdravotné poistenie zamestnávateľ ani štát. Budete si ho teda musieť doplatiť vy.  

Evidovať sa môžete v prípade, že máte ukončený pracovný pomer a nie ste dočasne práceneschopný. Evidenciu na úrade práce vyriešite osobne, na pracovisku podľa vášho trvalého pobytu, alebo elektronicky, prostredníctvom portálu Slovensko.sk

Nárok na podporu v nezamestnanosti má každý, kto za posledné štyri roky aspoň dva roky platil poistenie v nezamestnanosti a počas tohto obdobia nepoberal podporu.

V prípade, že trvá mimoriadna situácia, núdzový alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, dá sa evidovať aj e-mailom alebo listom. Vo všetkých prípadoch predkladáte či posielate žiadosť o zaradenie do evidencie. Tiež musíte doložiť: 

 • platný občiansky preukaz, 
 • kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru, 
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.  
vytvorenie financnej rezervy

Tip: Vytvorte si finančnú rezervu 

„Železnú rezervu“ môžeme vnímať ako finančnú záchrannú sieť, na ktorú sa dá za každých okolností spoľahnúť. 

Viacerí experti na osobné financie preto odporúčajú mať odloženú sumu, ktorá pokryje všetky vaše výdavky na 6 mesiacov. Kde začať sporiť? Ideálnym riešením je SporenieTB k účtu. 

Zistiť viac

Kto má nárok na podporu?

Zjednodušene, nárok na podporu v nezamestnanosti má každý, kto za posledné štyri roky aspoň dva roky platil poistenie v nezamestnanosti a počas tohto obdobia podporu nepoberal. 

Má podpora maximálnu hranicu?

Výška podpory v nezamestnanosti závisí od výšky platených odvodov. Predstavuje 50 % hrubej mzdy, čo je okolo 70 % čistej mzdy. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti v roku 2023 je 1 194,50 EUR pri 30-dňovom mesiaci, pri 31-dňovom je to 1 234,30 EUR. 

Ako si môže človek vypočítať výšku dávky v nezamestnanosti v roku 2023? 

Výška podpory v nezamestnanosti predstavuje 50 % hrubej mzdy za posledné dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak sa človeku mzda za posledné roky výrazne nemenila, výpočet dávky v nezamestnanosti je jasný. Povedzme, že ste napríklad zarábali okolo 1 000 EUR v hrubom. Výška vašej dávky v nezamestnanosti v roku 2023 bude okolo 500 EUR.  

V prípade, že sa vám výška mzdy za posledné dva roky menila, definícia v zákone a výpočet dávky v nezamestnanosti sú veľmi komplikované. Až zbytočne. Preto dlhodobo presadzujeme jeho reformu. 

Aká je dĺžka podpory v nezamestnanosti?

Dĺžka podpory je maximálne pol roka. Samozrejme, úrad práce má medzitým človeku pomáhať s hľadaním práce. Môže sa teda stať, že čerpanie bude kratšie ako šesť mesiacov. 

Za určitých podmienok môže čerstvo zamestnaný bývalý poberateľ dávky „dopoberať“ časť zostávajúcich dávok. Ako hovorí Zákon o sociálnom poistení, poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a obdobie poberania dávky trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak požiada o jej vyplatenie písomne. Ak si túto dávku nedopoberá jednorazovo, zostáva mu nárok na dávky v nezamestnanosti, aj keď príde o zamestnanie skôr ako o dva roky. Ak si teda človek nájde prácu po mesiaci, a po pol roku o túto prácu príde, zostáva mu 5 mesiacov podpory. 

placeholder

Ako si vybavím podporu v nezamestnanosti? Je to možné aj elektronicky? 

Od 1. júla 2020 možno požiadať o dávky v nezamestnanosti aj na úrade práce. Spraviť tak môžete priamo pri prihlasovaní sa na úrad práce v tlačive Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktoré už slúži aj ako žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Úrad práce vašu žiadosť elektronicky doručí Sociálnej poisťovni. 

V prípade, že ste to na úrade práce nevybavili, navštívte pobočku Sociálnej poisťovne.  

 • Ak ste zaradená/-ý do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, o dávku v nezamestnanosti požiadate vypísaním formulára Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. 
 • Priložíte k nemu Oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. 

Všetky uvedené dokumenty je možné doručiť pobočke Sociálnej poisťovne cez elektronickú schránku portálu Slovensko.sk, poštou alebo osobne.  

Aké dokumenty potrebujeme doniesť, prípadne aké tlačivo vyplniť?  

Potrebné tlačivá sa nachádzajú na webovej stránke Sociálnej poisťovne, konkrétne v sekcii Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti. 

Nájdete tam odsek s rovnakým názvom, kde si vyberiete možnosť „V pobočke Sociálnej poisťovne“, kde je možné stiahnuť si tlačivo vo formáte pdf. s názvom Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. 

placeholder

Ako a kedy chodí podpora v nezamestnanosti? Ako dlho ju môžem poberať? 

Ako uvádza Sociálna poisťovňa, poistencovi vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti.  

V prípade, že dávku v nezamestnanosti poberáte na účet, dostávate ju okolo 15. dňa v mesiaci (za predošlý mesiac). Ak vám chodí v hotovosti na adresu, prichádza medzi 18. a 27. dňom v mesiaci. Dĺžka podpory v nezamestnanosti je, ako sme už spomínali, šesť mesiacov. 

Je potrebné aj v čase poberania podpory preukazovať, že si aktívne hľadám prácu, alebo sa pravidelne hlásiť na úrade? 

Áno, každý, kto má nárok na sociálne dávky ako podpora v nezamestnanosti alebo aktivačný príspevok, sa musí pravidelne „hlásiť“ na úrade práce. Cieľom je, aby človek „nezaspal“ a nezobudil sa po pol roku, keď sa už práca bude hľadať ťažko. V tomto má pomáhať aj úrad práce. Nemal by nechať človeka pol roka „spať“. 

Podporu mi budú vyplácať pol roka. Ako dlho môžem byť na úrade práce? 

Dĺžka evidencie na úrade práce nie je časovo obmedzená. Vyradia vás, ak si nájdete zamestnanie alebo v prípade, že s úradom nespolupracujete. To znamená, že sa neprídete hlásiť, odmietnete pracovnú ponuku či nepreukazujete, že si hľadáte prácu. 

Môžem ísť na PN, keď som na úrade práce? 

Áno, môžete, ale aj v tomto prípade máte niekoľko povinností. Úradu práce musíte oznámiť svoju práceneschopnosť (dá sa to telefonicky, e-mailom, poštou) a u lekára si musíte dať o tejto skutočnosti vystaviť doklad.  

Začiatok PN musíte oznámiť do 3 dní odo dňa vystavenia potvrdenia, ukončenie ohlasujete na úrade osobne v prvý pracovný deň po skončení PN.  

Počas PN sa nemusíte dostaviť na úrad, ani preukazovať, že si hľadáte zamestnanie.  

Započítava sa evidencia na úrade práce do odpracovaných rokov? 

Doba, počas ktorej ste evidovaný ako nezamestnaný, nie je obdobím dôchodkového poistenia. Nebude vám teda započítaná do výpočtu dôchodku. Ak chcete, aby sa vám započítala, je nutné si za ňu doplatiť dôchodkové poistenie.  

Evidencia na úrade práce sa nezapočítava ani do odpracovaných rokov. V prípade, že odchádzate do „riadneho“ dôchodku , táto skutočnosť vás neovplyvní. Na odchod do dôchodku totiž musíte:  

 • byť najmenej 15 rokov dôchodkovo poistený na Slovensku, v krajinách Európskej únie alebo v zmluvných štátoch, 

 • dosiahnuť dôchodkový vek.  

Môže to však predĺžiť splnenie jednej z podmienok na predčasný dôchodok, ktorou je odpracovaných najmenej 40 rokov.  

Evidencia na úrade práce sa nezapočítava ani do odpracovaných rokov.

Musím podať daňové priznanie, keď som na úrade práce? 

Povinnosť podať či nepodať daňové priznanie závisí od výšky príjmov, nie od toho, kde ste evidovaný. V prípade, že ste v priebehu roka 2022 dosiahli zdaniteľné príjmy, ktoré presahujú sumu 2 289,63 eur, musíte daňové priznanie podať. Do tejto sumy sa nezapočítavajú a oslobodené od dane sú dávky a podpory, vrátane dávky v nezamestnanosti.   

placeholder

Kto je

Michal Páleník

Odborník na sociálnu politiku z Inštitútu nezamestnanosti. Michal má na starosti riadenie projektov, ekonometrické prognózovanie a vývoj softvérových riešení. Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať poznatky z oblasti trhu práce širokej verejnosti a odborníkom. 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/podpora-v-nezamestnanosti/