1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Narodenie dieťaťa
 6. /
 7. Rodinné prídavky: Kto má na ne nárok a kde ich vybavíte?
Publikovaný 26.01.2022 / Upravený 21.03.2024

Rodinné prídavky: Kto má na ne nárok a kde ich vybavíte?

Starostlivosť o dieťa nie je lacná záležitosť. Aby štát rodinám aspoň trochu pomohol, vypláca im rôzne príspevky. Jedným z nich sú aj rodinné prídavky, ktoré môžete dostávať už od narodenia dieťaťa. Kde ich vybavíte a aké podmienky musíte splniť na ich získanie?

Rodinné prídavky: Kto má na ne nárok a kde ich vybavíte?

V článku sa dozviete:

 1. Kedy máte nárok na rodinné prídavky?
 2. Ako a kde vybavíte rodinné prídavky na Slovensku
 3. Na aké ďalšie príspevky majú rodičia nárok?
 4. Ako fungujú rodinné prídavky v zahraničí?

Čo sú rodinné prídavky a kedy máte na ne nárok?

Rodinný prídavok je štátna sociálna dávka. Je určený tým, ktorí sa starajú o nezaopatrené dieťa.

Štát vám ho bude vyplácať od narodenia do skončenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa. Najdlhšie ho môžete poberať, kým nedovŕši 25 rokov, ale len v prípade, že je stále nezaopatrené. Teda ak: 

 • sa sústavne pripravuje na povolanie (denne študuje na strednej alebo vysokej škole). Rodičia externých študentov nárok na rodinné prídavky nemajú,
 • sa nemôže pripravovať na povolanie, ani zarábať, pre úraz, chorobu či dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (len do 18 rokov),
 • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy, 
 • navštevuje základnú školu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Ak vaše dieťa získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dostáva invalidný dôchodok alebo nastúpi do zamestnania, už nie je nezaopatrené a nárok na rodinné prídavky zaniká. 

Rodinné prídavky na stredoškoláka a vysokoškoláka 

Ako sme spomenuli, na rodinné prídavky máte nárok, ak sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie. Podľa zákona sa za obdobie sústavnej prípravy na povolanie počítajú aj prázdniny medzi maturitou a nástupom na vysokú školu, aj medzi ukončením bakalárskeho štúdia a začatím druhého stupňa. V oboch prípadoch sa ale dieťa musí zapísať najneskôr v októbri v tom roku, v ktorom doštudovalo. 

Na rodinné prídavky pre stredoškoláka, ktorý strednú skončil a už na vysokú nejde, máte nárok do konca letných prázdnin, teda do 31. augusta. 

Na rodinné prídavky máte nárok, ak sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie.

Kto môže poberať rodinné prídavky? 

Rodinné prídavky môže poberať rodič, ale aj osoba, ktorá má dieťa zverené v náhradnej starostlivosti. Sú prípady, keď poberá prídavky maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti. Tiež to môže byť plnoleté dieťa. Musí byť nezaopatrené a zároveň spĺňať jednu z týchto podmienok: 

 • nemá rodičov, 
 • má upravenú vyživovaciu povinnosť, 
 • bolo zverené do náhradnej starostlivosti,
 • uzavrelo manželstvo (aj v prípade, že manželstvo zaniklo). 

Rodinné prídavky sa vždy vyplácajú len jednému človeku, hoci nárok môže vzniknúť i obom rodičom. V prípade, že sa rozvediete a dieťaťa budete mať v striedavej starostlivosti, musíte sa dohodnúť, kto bude dávku dostávať. Kým tak nespravíte, pôjdu peniaze rodičovi, ktorý ich poberal predtým. 

Na dieťa v striedavej starostlivosti môžete poberať prídavky na striedačku. Nejde to ale systémom „mesiac jednému, druhý mesiac druhému“. Jeden človek ich musí poberať aspoň 6 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Nárok nemáte, ak sa spolu s dieťaťom zdržiavate v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu nie ste verejne zdravotne poistení v Slovenskej republike.

Kto môže poberať rodinné prídavky?

Pozor, vo všetkých prípadoch musíte splniť aj ďalšie podmienky nároku na rodinné prídavky:

musíte sa o nezaopatrené dieťa starať, 

máte trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, 

dieťa nie je vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody, 

dieťa nie je v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení. 

Ako vybaviť rodinné prídavky na dieťa v roku 2023/2024 na Slovensku 

Rodinný prídavok sa u nás nevypláca automaticky. Nárok naň si musíte uplatniť. Spravíte tak podaním žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú adresujete pobočke, kde patríte podľa trvalého pobytu. Žiadosť o prídavky na dieťa si stiahnete na stránke úradu práce. Doručiť mu ju môžete: 

 • osobne,
 • poštou, 
 • e-mailom,
 • elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

Žiadosť podajte čo najskôr po narodení dieťaťa, pretože nárok si môžete uplatniť spätne za maximálne 6 mesiacov. 

Ako vybaviť rodinné prídavky na dieťa v roku 2022/2023 na Slovensku 

Pozor, to, že si raz žiadosť o rodinný prídavok podáte, neznamená, že už do 25 rokov dieťaťa nemusíte nič riešiť. Voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny máte predovšetkým oznamovaciu povinnosť. Najneskôr do 8 pracovných dní musíte nahlásiť akúkoľvek zmenu, ktorá sa týka nároku či spôsobu vyplácania. Je to najmä zmena: 

 • trvalého či prechodného pobytu,
 • spôsobu vyplácania, 
 • v zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti,
 • oprávnenej osoby,
 • spôsobu a miesta výkonu starostlivosti o dieťa od 3 rokov. 

Takisto musíte predkladať potvrdenia, že spĺňate podmienky nároku. Keď dieťa dovŕši 3 roky, musíte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny oznámiť, kde a akým spôsobom zabezpečíte starostlivosť oň. Oznamuje sa to prostredníctvom tlačivaOznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa po dovŕšení troch rokov jeho veku na účely prídavku na dieťa. Táto povinnosť sa týka detí až do nástupu na povinnú školskú dochádzku. Hlásiť musíte aj každú podstatnú zmenu. Tou je napríklad, keď dieťa prihlásite či odhlásite zo škôlky. 

Po ukončení povinnej školskej dochádzky zase dokladujete, že sa dieťa ďalej vzdeláva. Každý rok predkladáte potvrdenie o návšteve školy, ktoré vám musí vzdelávacia inštitúcia potvrdiť. 

Vzory tlačív: 

Rodinné prídavky sú od januára 2023 vo výške 60 eur a ani v roku 2024 sa nemenia.

Kto vypláca prídavky na dieťa?

Rodinné prídavky vyplatí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny oprávnenej osobe, ktorá oň požiadala a má naň nárok. 

Kedy a ako sa vyplácajú rodinné prídavky na dieťa? 

Vypláca sa za kalendárny mesiac a vždy spätne. Peniaze vám prídu na účet alebo ich na základe žiadosti dostanete v hotovosti. 

Aká je výška rodinných prídavkov na dieťa v roku 2024? 

Ani v roku 2024 sa výška rodinných prídavkov nezmenila - ostáva na sume 60 eur. V mesiaci, v ktorom dieťa prvýkrát nastúpilo do 1. ročníka základnej školy, sa suma jednorazovo zvýši o 110 eur. 

Na aké peňažné dávky majú rodičia ešte nárok? 

 • Po narodení dieťaťa dostanete od štátu jednorazovú sociálnu dávku – príspevok pri narodení dieťaťa, ktorá slúži na pokrytie výdavkov spojených s potrebami novorodenca.
 • V prípade, že spĺňate podmienky Sociálnej poisťovne, máte z dôvodu tehotenstva nárok na tehotenské a pri starostlivosti o narodené dieťa do troch rokov na materské. Tehotná študentka, ktorá nemá nárok na výplatu tehotenského, má po splnení podmienok nárok na tehotenské štipendium
 • Na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do 3 rokov (do 6 rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav), sa vypláca rodičovský príspevok.
 • V prípade, že sa vám narodilo viac detí, môže vám vzniknúť nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí. 
 • Od roku 2023 zákon zavádza nový príspevok, tzv. krúžkovné. Dostanú ho deti od 5 do 18 rokov na voľnočasové aktivity. Jeho výška je 60 eur mesačne. 

Daňový bonus 

Rodinné prídavky a daňový bonus sú dve kompletne rozdielne dávky alebo teda výhody, ktoré zastrešujú rôzne inštitúcie. Daňový bonus znižuje daň z príjmov fyzickej osoby. Môžete si ho uplatniť na každé vyživované a nezaopatrené dieťa, ktoré s vami žije v domácnosti. Týka sa to dieťaťa vlastného, osvojeného i prevzatého do náhradnej starostlivosti. 

Ak si chcete daňový bonus uplatniť, musíte dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Príjmy môžete dosiahnuť aj zo zdrojov v zahraničí. Minimálna výška zdaniteľných príjmov sa od roku 2023 zrušila. Na daňový bonus vám stačí zarobiť 1 euro. 

V prípade, že si na nezaopatrené dieťa nemôžete daňový bonus uplatniť, máte nárok na príplatok k prídavku na dieťa. Výška príplatku k prídavku na dieťa je 30 eur mesačne (v roku 2024).

Daňový bonus

Daňový bonus si môžete uplatniť mesačne u zamestnávateľa alebo ročne v daňovom priznaní. U detí do 18 rokov sa dá čerpať aj vo forme dotácie na stravovanie. Od 1. januára je daňový bonus na dieťa do 18 rokov vo výške 140 eur mesačne, na dieťa nad 18 rokov je to 50 eur mesačne.

Daňový bonus však môže byť najviac:

20 % čiastkového základu pri 1 dieťati  
27 % čiastkového základu pri 2 deťoch  
34 % čiastkového základu pri 3 deťoch  
41 % čiastkového základu pri 4 deťoch  
48 % čiastkového základu pri 5 deťoch  
55 % čiastkového základu pri 6 a viac deťoch  

Daňový bonus na dieťa do 18 rokov nemáte nárok, ak naň dostávate dotáciu na stravovanie. 

Rodinné prídavky zo zahraničia v roku 2023/2024

V EÚ platí zásada o voľnom pohybe pracovníkov. Ak ste teda občanom krajiny EÚ, môžete pracovať a žiť v ktorejkoľvek inej krajiny EÚ vrátane Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Zároveň máte právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci danej krajiny. To sa týka aj sociálnych výhod, a teda i rodinných prídavkov. 

Nárok na rodinné dávky v inej krajine nezávisí od vašej štátnej príslušnosti, ale od toho, či v členskom štáte EÚ vykonávate zárobkovú činnosť alebo máte bydlisko. Pri rozhodovaní o tom, kde nárok na detské prídavky máte, sa berú do úvahy obaja rodičia (aj rozvedení).

Podľa úradu práce sociálnych vecí a rodiny platí pravidlo, že ich poskytuje štát, v ktorom je výkon zárobkovej činnosti. Ak to je v dvoch členských štátoch (napríklad matka zamestnaná v Rakúsku a otec v Česku) alebo to nie je v žiadnom členskom štáte, rodinné dávky vypláca štát, kde dieťa žije. 

Rodinné prídavky zo zahraničia v roku 2022/2023

Nárok vám môže vzniknúť aj v dvoch štátoch, no poberať rodinné dávky na rovnaké dieťa za rovnaké obdobie môžete v plnej výške len v jednom z nich. V druhom však môžete požiadať o vyrovnávaciu dávku. Máte na ňu nárok vtedy, keď v krajine, ktorá vám dávky vypláca, je výška rodinných prídavkov nižšia, ako v sekundárnej krajine, kde vám tiež na prídavky vznikol nárok. 

Napríklad: 

Otec dieťaťa pracuje na Slovensku, mama v Česku, kde rodina aj žije. Preto bude primárne kompetentná krajina na vyplácanie rodinného prídavku Česká republika. Lenže, výška prídavku na dieťa v Slovenskej republike je vyššia. A keďže otec pracuje na Slovensku, vzniká rodine nárok na prídavky aj tam a môže si požiadať, aby SR doplatilo rozdiel medzi výškou prídavku na Slovensku a výškou prídavku v Českej republike. 

Rodinné prídavky v Českej republike (2023/2024)

Na rodinné prídavky v Česku nemá nárok každá rodina. Týka sa rodín s nízkymi príjmami. Či budete mať nárok na dávku, závisí od celkového príjmu rodiny. Za predchádzajúci kalendárny štvrťrok musí byť nižší než 3,4-násobok životného minima rodiny. Od príjmu a veku dieťaťa závisí aj výsledná suma. 

Vek dieťaťa Základná výmera Zvýšená výmera
0 - 6 rokov 830 CZK (35 EUR) 1 330 CZK (56 EUR)
6 - 15 rokov 970 CZK (41 EUR) 1 470 CZK (61 EUR)
15 - 26 rokov 1 080 CZK (45 EUR) 1 580 CZK (66 EUR)

Zdroj: https://www.mpsv.cz/-/pridavek-na-dite (prepočet na EUR je približný) 

Podobne ako na Slovensku, sa rodinné prídavky vyplácajú na nezaopatrené deti. Za také sa považujú do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo do 26 rokov, ak sa pripravujú na povolanie či sa na povolanie pripravovať nemôžu z dôvodu postihnutia. 

Kde a ako vybaviť rodinné prídavky na dieťa v Českej republike? 

V Česku sa žiadosť o prídavky na dieťa podáva príslušnému kontaktnému pracovisku ÚP ČR podľa miesta bydliska oprávnenej osoby.

Môžete ju podať:

 • osobne,
 • poštou,
 • e-mailom podpísaným zaručeným elektronickým podpisom,
 • elektronickou schránkou. 

Pozor, o rodinné prídavky môže požiadať zákonný zástupca len za dieťa do 18 rokov. V prípade, že je už nezaopatrené dieťa plnoleté, žiada o dávku samo. Takisto sa rodinný prídavok vypláca priamo jemu. K žiadosti prikladáte: 

O dávky môžete požiadať aj spätne, a to až do 3 mesiacov. Po podaní žiadosti musíte následne každý štvrťrok dokladovať príjmy za predchádzajúci štvrťrok. 

Rodinné prídavky v Rakúsku (2023/2024) 

V Rakúsku sa rodinným prídavkom na deti hovorí Familienbeihilfe. Priznávajú sa rodičom bez ohľadu na ich zamestnanie alebo príjem, musia však mať povinné sociálne poistenie, ktoré získajú automaticky pri zamestnaní.

Rodinné prídavky môžete čerpať, kým dieťa nedovŕši 18 rokov. Do 24 rokov je to v prípade, že sa pripravuje na povolanie, do 25 rokov, ak ide o ťažko zdravotne postihnuté dieťa. Pozor, v Rakúsku sa posudzuje aj príjem dieťaťa, a to od 19 rokov. Aby ste naň mohli poberať prídavky, nemôže mať od kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 20 rokov, úhrn zdaniteľných príjmov vyšší ako 15 000 eur ročne.

Rodinné prídavky v Rakúsku (2022/2023) 

Aká je výška prídavkovna dieťa v Rakúsku?

Výška rodinného prídavku v Rakúsku závisí od veku dieťaťa. Do júna 2022 závisela aj od krajiny trvalého pobytu. Takže napríklad prídavky na dieťa, ktorého rodič či rodičia v Rakúsku pracovali, ale žili aj s dieťaťom na Slovensku, boli nižšie, ako keby žili v Rakúsku. 

sSúdny dvor EÚ však označil zákon určovať výšku rodinných prídavkov na základe štátnej príslušnosti za diskriminačný. Všetci rodičia tak dostanú rovnakú sumu bez ohľadu na krajinu, kde žijú (platí, samozrejme, pre EÚ).

Vek dieťaťa Základná výmera
od narodenia 132,30 EUR
od 3 rokov 141,50 EUR
od 10 rokov 164,20 EUR
od 19 rokov 191,60 EUR

Zdroj: https://www.oesterreich.gv.at/ 

Rakúšania vyplácajú aj tzv. Geschwisterstaffel, alebo teda súrodenecký príplatok. Ak máte viac detí, celková mesačná výška rodinných prídavkov sa za každé dieťa zvyšuje. Navýšenie závisí od počtu detí. Ak máte dve, dostanete o 8,20 eur viac na každé, pri 7 deťoch je to až o 60,30 eur viac. 

Spolu s rodinným prídavkom za september sa na každé dieťa vo veku od 6 do 15 rokov vypláca aj príspevok na začatie školskej dochádzky. Jeho výška je 116,10 eur a žiadať oň nemusíte, príde vám automaticky. 

Kde a ako vybaviť prídavky na dieťa v Rakúsku? 

O prídavky na dieťa môžete požiadať na finančnom úrade, teda Finanzamt. Žiadosť o prídavky na dieťa doručíte osobne, poštou alebo prostredníctvom elektronického systému FinanzOnline. To, čo k žiadosti prikladáte, sa líši podľa vašej situácie. V prípade, že vám niečo bude chýbať, úrad vás vyzve na doplnenie. 

O prídavky môžete požiadať aj spätne, a to až do 5 rokov. Novinkou je, že pri novonarodených deťoch už o rodinné prídavky žiadať nemusíte. Finančná správa automaticky skontroluje všetky náležitosti a prevedie peniaze na účet rodičov. Samozrejme, spraví tak v prípade, že má všetky informácie. Ak chýbajú, požiada vás o doplnenie.

Rodinné prídavky v Rakúsku – formuláre:
Beih100 – žiadosť o rodinné prídavky 
Beih3 – žiadosť o zvýšenie z dôvodu výrazného zdravotného postihnutia
Beih20– žiadosť o platbu rodinného prídavku priamo na dospelé dieťa 
Beih38 – žiadosť o dorovnanie rakúskych prídavkov na deti 
E 402 – potvrdenie o štúdiu

Rodinné prídavky vo Švajčiarsku (2023/2024)

Rodinné prídavky na dieťa sa vo Švajčiarsku volajú Familienzulagen. Mali by ste vedieť, že Švajčiarsku konfederáciu tvorí 26 kantónov, v ktorých sa pravidlá či suma, akú na dieťa dostanete, môže líšiť. Vždy si preto naštudujte aj informácie z kantónu, kde pracujete. Rodinné prídavky totiž vždy vypláca kantón, v ktorom ste zamestnaný, nie ten, kde žijete. 

Kto má nárok na rodinné prídavky na deti vo Švajčiarsku?

Majú ho v prvom rade zamestnanci, v prípade, že ich mzda, z ktorej platia zákonné príspevky do OASI (niečo ako fond sociálneho zabezpečenia), dosahuje presne stanovenú výšku (môže sa v kantónoch líšiť). Ak máte viac zamestnávateľov, platy sa sčítajú. Rovnaká výška zárobku platí aj pre samostatne zárobkovo činné osoby. 

Rodinné prídavky vo Švajčiarsku (2022/2023)

Pokiaľ sumu nedosiahnete, považujú vás za osobu, ktorá nie je zárobkovo činná. Aj osoby s nízkym príjmom však majú nárok na prídavky za podmienok, ktoré sa mierne líšia v rámci kantónov. Ak by v rovnakom období mala iná zárobkovo činná osoba nárok na rodinné prídavky na to isté dieťa, jej nárok má prednosť. Teda ak otec podmienku spĺňa a matka nie, požiada o prídavky otec. 

Rodinné prídavky nedostanete, ak poberáte dávky v nezamestnanosti. Vyplatia vám však doplnkovú dávku, ktorá sa rovná výške príspevku na dieťa v kantóne, kde máte bydlisko. Opäť, túto dávku vám nevyplatia, ak má počas rovnakého obdobia iná zárobkovo činná osoba nárok na rodinné prídavky na to isté dieťa. Teda, ak matka nepracuje a otec áno, požiada o prídavky otec. 

Aká je výška prídavkov na deti vo Švajčiarsku?

Výška prídavku sa líši podľa jeho typu. Švajčiari majú rodinné prídavky rozdelené na: 

 • Prídavok na dieťa, ktorý je od narodenia do 16 rokov (do 20 rokov, ak dieťa nepracuje pre zdravotný problém) alebo dovtedy, kým nezíska nárok na príspevok na vzdelanie. 
 • Príspevok na vzdelanie sa vypláca, keď dieťa pokračuje vo vzdelávaní po povinnej školskej dochádzke a má aspoň 15 rokov. Rodičia ho dostávajú, kým dieťa neskončí prípravu na povolanie, maximálne do 25 rokov.

Výška prídavku na dieťa je 200 CHF (asi 202 eur), príspevok na vzdelanie 250 CHF (asi 252 eur). Jednotlivé kantóny však môžu poskytovať rodinné prídavky nad tieto sumy. 

Kde a ako vybaviť rodinné prídavky vo Švajčiarsku?

Rodinné prídavky sa nevyplácajú automaticky, musíte o ne požiadať. Môžete tak spraviť až za 5 rokov spätne. Žiadosť o rodinné prídavky majú Švajčiari komplikovanejšiu

 • Zamestnanec žiada o zriadenie poberania rodinných prídavkov svojho zamestnávateľa. V prípade, že žiadosť schvália, bude rodinný prídavok vyplácať zamestnávateľ mesačne spolu s vašou mzdou. 
 • Samostatne zárobkovo činná osoba musí požiadať v príslušnej poisťovni pre rodinné prídavky (tzv. Familienausgleichskassen). 
 • Tí, ktorí nie sú zárobkovo činní, zase žiadajú kantonálny rodinný kompenzačný fond (Familienausgleichskasse). Adresy kantonálnych kompenzačných úradov nájdete stránke
 • Nezamestnaní môžu požiadať o príplatok priamo úrad práce (Arbeitslosenkasse). 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/rodinne-pridavky/