1. Životné momenty
 2. /
 3. Narodenie dieťaťa
 4. /
 5. Materská dovolenka: Kto, kedy a za akých podmienok má na ňu nárok?

Materská dovolenka: Kto, kedy a za akých podmienok má na ňu nárok?

Predtým, než privítate na svete svoje dieťatko a odídete na materskú dovolenku, čaká vás ešte množstvo vybavovania. Na to, aby vám nárok na materskú dávku vznikol, musíte spĺňať niekoľko podmienok. Poradíme vám, kedy nárok na príspevok máte, aj to, ako dosiahnete maximálnu materskú.

 

Materská
Mater
ská

V článku sa dozviete

Aktualizované 31. 3. 2022. 

Nástup
Nástup

Čo je materská dovolenka a aká je jej dĺžka 

Materská dovolenka je obdobie, počas ktorého poberáte dávku nemocenského poistenia poskytnutú štátom v prípade tehotenstva a starostlivosti o narodené dieťa. Vypláca sa aj mužovi pri starostlivosti o dieťa do troch rokov.

Dĺžka materskej dovolenky je zákonom stanovená na 34 týždňov, pre osamelé ženy je to 37 týždňov a ženy, ktoré zároveň porodili dve a viac detí, majú nárok na 43 týždňov. V prípade, že na „materskej“ ostáva muž a stará sa o narodené dieťa, prináleží mu materská dovolenka v rovnakom rozsahu. 
Zamestnávateľ má však takisto svoje práva. Zamestnanec mu musí ohlásiť nástup na materskú dovolenku aspoň mesiac vopred. 

Nástup na materskú 

Žena môže nastúpiť na materskú dovolenku najskôr osem týždňov, bežne to však býva šesť týždňov, pred dátumom pôrodu, ktorý jej stanoví lekár. 

Ako upozorňuje Sociálna poisťovňa, niektoré matky si myslia, že ak nastúpia na materskú dovolenku neskôr, budú ju môcť poberať dlhšie po narodení dieťaťa. Nie je to tak. Začiatok poberania materského príspevku si žena síce určuje sama, no ak oň požiada neskôr ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu z vlastnej vôle, nárok na jeho vyplácanie bude stále 28 týždňov odo dňa narodenia dieťaťa. A to bez ohľadu na to, či si tých 6 týždňov do pôrodu vyčerpala alebo nie.

Výška materskej je u každého iná. Vypočítava sa ako 75 % z hrubej mzdy na základe denného vymeriavacieho základu.
Dávky
Dáv
ky

ziadost o materske

Za akých podmienok máte nárok na materskú dávku

Nárok na materskú vzniká na základe nemocenského poistenia po splnení niekoľkých podmienok a vypláca sa: 

 • zamestnancovi, ak nemocenské poistenie zaňho platil zamestnávateľ, 
 • samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá si poistenie platila sama, 
 • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe,
 • osobe, ktorej vznikol nárok na materské dávky po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote. 

Nárok na materskú má poistenec v prípade, že bol nemocensky poistený 270 dní v posledných 2 rokoch pred pôrodom. 

Niekedy sa môže stať, že z dôvodu nevedomosti vám štát materské dávky neprizná. Je to častý prípad vysokoškolských študentiek či doktorandiek, za ktoré štát síce vo väčšine prípadov platí zdravotné poistenie, ale nie nemocenské. Pokiaľ si ho dotyčná neplatí sama spomínaných 270 dní počas 2 rokov, nárok na materskú dávku nemá, a to ani vtedy, ak sa zamestná tesne pred pôrodom. 

Kto vypláca materskú a kde podať žiadosť 

Materskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa na základe „Žiadosti o materské dávky“. Tlačivo si nemôžete stiahnuť a vytlačiť, vystavuje ho gynekológ v období od 8 do 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. 

Ak ste zamestnaná, žiadosť dáte zamestnávateľovi, ktorý ju potvrdí a následne doručí Sociálnej poisťovni. Samostatne zárobkovo činné a dobrovoľne nemocensky poistené osoby i fyzické osoby v ochrannej lehote predkladajú lekárom vystavenú žiadosť o materské priamo na pobočke Sociálnej poisťovne. Vo všetkých prípadoch treba žiadosť dodať čo najskôr. 

Kedy a kam chodí materská?

Sociálna poisťovňa vypláca materskú dávku mesačne a spätne. Zvyčajne je to v 20. deň mesiaca. Dávka chodí na účet príjemcu, vypláca sa (po žiadosti) v hotovosti alebo na účet manžela či manželky. V tomto prípade s tým musia obaja súhlasiť, podať žiadosť a príjemca musí mať dispozičné právo k danému účtu. 

Výpočet
Výpočet

Výpočet materskej dávky

Výška materskej je u každého iná. V roku 2022 sa vypočíta ako 75 % hrubej mzdy pred pôrodom na základe denného vymeriavacieho základu. Môže sa to zdať zložité, preto vám to ukážeme na jednoduchom príklade: 

Karolína mala za posledných 12 mesiacov stály plat 950 eur a za posledné 2 roky bola nemocensky poistená viac ako 270 dní. Na materskú dovolenku sa rozhodla nastúpiť štandardne 6 týždňov pred plánovaným pôrodom. Materskú dávku chce poberať 34 týždňov – 6 týždňov pred pôrodom a 28 týždňov po narodení dieťaťa. 

Aby sme vypočítali výšku jej materskej, potrebujeme zistiť denný vymeriavací základ. Ten sa rovná sume 12-násobku jej priemernej hrubej mesačnej mzdy v uplynulom roku, ktorú vydelíme počtom dní v roku, teda 12 x 950 eur / 366 = 31,15 eur. 

Výslednú sumu jej materskej dávky bude tvoriť 75 % denného vymeriavacieho základu, ktorý sa násobí počtom dní v aktuálnom mesiaci. Ak bude mať mesiac 31 dní, dostane Karolína sumu 724,24 eur, teda 31,15 x 31 x 0,75.

Pokiaľ sa vám počítať nechce, približnú výšku vašej materskej zistíte aj pomocou kalkulačky.

Ako získa materskú dobrovoľne a povinne nemocensky poistená osoba

Ak ste SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nemocenské poistenie musí trvať nepretržite 26 týždňov pred vznikom nároku na materskú, aby sa dávka určila z vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné. 

Pokiaľ ste odišli z dobre plateného zamestnania a následne si budete nemocenské dobrovoľne platiť menej ako 26 týždňov, materský príspevok sa vám vypočíta z minimálneho vymeriavacieho základu. Napriek tomu, že ste splnili podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch, od pôrodu vás čaká len minimálna materská. 

A ani dobrovoľné nemocenské poistenie trvajúce nepretržite 26 týždňov pred materskou nemusí stačiť. Podmienkou totiž tiež je, že ho musíte uhradiť včas a v správnej výške. 

Ani SZČO nesmie mať v Sociálnej poisťovni dlh na nemocenskom poistení. Nedoplatok sa skúma za posledných 5 rokov, a to do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vám mala byť vyplatená materská. Tolerancia nedoplatku je menej ako 5 eur.
Ak nesplníte tieto podmienky a nedoplatky neuhradíte do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vzniká nárok na materskú, Sociálna poisťovňa vám nemusí dávku priznať.  

8-mesačná ochranná lehota pre tehotné ženy

Sociálna poisťovňa v niektorých prípadoch zohľadňuje tzv. ochrannú lehotu. Tá trvá 8 mesiacov pred očakávaným termínom pôrodu. Ak s vami zamestnávateľ preruší pracovný pomer a ste už v šiestom týždni tehotenstva, získate nárok na materskú, ktorá sa bude posudzovať z odpracovaných mesiacov pred ochrannou lehotou. Musíte však splniť podmienku minimálne 270-dňového nemocenského poistenia v uplynulých dvoch rokoch.

Minimálna a maximálna materská

Ako upozorňuje Sociálna poisťovňa, aj výška materského príspevku má svoje limity. Ako sme spomínali, výška materskej sa odvíja od 75 % denného vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2022 maximálne 74,4987 eur. V tom prípade je 75 % z tejto sumy, teda maximálny denný vymeriavací základ, 55,8741 eur. Pre 31-dňový mesiac bude maximálna materská 1 732,10 eur, pre 30-dňový 1 676,30 eur.

Spodnú hranicu materskej štát nedefinuje, ak žena zarábala minimálnu mzdu, vyjde jej logicky aj minimálna materská. V prípade, že matke vyjde nižšia suma materského príspevku, ako je suma rodičovského príspevku, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny jej rozdiel doplatí, ale musí si podať žiadosť. 

Ak ste živnostníčka alebo SZČO, je pre vás výhodné, ak si pred plánovaním tehotenstva platíte dobrovoľné nemocenské poistenie z čo najvyššieho denného vymeriavacieho základu. Nárok na materskú máte aj vtedy, keď pracujete na polovičný, respektíve čiastočný úväzok, alebo ste dohodárka a zamestnávateľ za vás riadne platí nemocenské poistenie.

Pokiaľ sa vám počítať nechce, približnú výšku vašej materskej zistíte aj pomocou kalkulačky.

nastup na matersku 

Otec
Otec

Muž na materskej dovolenke

V súčasnosti odchádza čoraz viac mužov na materskú dovolenku, najmä odkedy nemusia na jej získanie splniť toľko podmienok. Túto možnosť využívajú najmä vtedy, keď je dieťa trochu staršie, aby pomohli matke ľahšie sa opäť začleniť do pracovného kolobehu. 

Podľa Sociálnej poisťovne má otec nárok na materské, ak naň splní všetky podmienky, teda: 

 • sa začne starať o dieťa počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v 7-dňovej ochrannej lehote,
 • bol v posledných 2 rokoch pred dňom, od ktorého žiada o materské, nemocensky poistený najmenej 270 dní, 
 • nesmie mať príjem z pracovného pomeru, z ktorého sa mu vyplácajú materské dávky,
 • nesmie mať dlhy a nedoplatky na poistnom, ak je povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou,
 • sa o dieťa skutočne stará, 
 • matka nepoberá materský alebo rodičovský príspevok na to isté dieťa.

Nárok na materské dávky vzniká otcovi najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu až do dovŕšenia 3 rokov dieťaťa. Čerpať ho môže po dobu 28 týždňov. V prípade, že ide o osamelého poistenca, je to 31 týždňov, pri starostlivosti o 2 a viac detí 37 týždňov. 

Vítanou pomocou je muž na materskej aj vtedy, ak ide o reťazové pôrody, teda keď žena porodí a stará sa o viaceré deti po sebe bez toho, aby sa vrátila do práce. Vtedy môžu o materské dávky žiadať naraz obaja rodičia, každý na iné dieťa. 

Ako píše Jozef Mihál, matematik –  analytik, politik a lektor v oblasti pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a dane z príjmu v knihe Materská 2022, ak je otec na materskej, matka síce nemá nárok na príspevok (na to isté dieťa), no rodičovská dovolenka jej nekončí. Stále môže zostať doma s dieťaťom až do jeho 3 rokov a nemusí nastupovať do práce. V tomto prípade ale štát platí zdravotné poistenie len za otca. 

Teda ak sa v prípade, že máte v starostlivosti len jedno dieťa, nevrátite do práce, musíte si platiť zdravotné odvody ako samoplatcovia. V roku 2022 je to 79,31 eur. Ak sa prihlásite na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, bude tieto odvody za vás platiť štát. 

Ako radí Jozef Mihál, ak máte aj staršie dieťa do 6 rokov, môžete využiť ešte jednu možnosť. Po prihlásení sa do Sociálnej poisťovne budete počas otcovej materskej figurovať ako osoba starajúca sa o dieťa do veku 6 rokov. V tom prípade bude zdravotné poistenie platiť aj za vás štát. Po skončení otcovej materskej dovolenky môžete opätovne požiadať príslušný úrad o vyplácanie rodičovského príspevku.

Nárok na materské dávky vzniká otcovi najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu až do dovŕšenia 3 rokov dieťaťa.
Práca
Práca

muz na materskej 

Práca popri materskej dovolenke

Bez ohľadu na to, či na materskej ostáva muž alebo žena, môže mať pri poberaní dávky aj iný príjem, podnikať či pracovať, a to dokonca aj u toho istého zamestnávateľa. Ale nesmie mať príjem z pracovného pomeru, z ktorého sa jemu alebo jej vyplácajú materské dávky. To znamená, že ak chce pracovať u toho istého zamestnávateľa, musí mať uzatvorenú novú pracovnú alebo inú zmluvu, a zároveň musí mať dohodnutý zásadne iný druh práce.

Sociálna poisťovňa ale stále posudzuje, či je otec na materskej schopný plniť si povinnosti vyplývajúce z poberania materskej. Musí teda sám naďalej poskytovať dieťaťu tú časť starostlivosti, ktorú (by) zabezpečovala matka. Nemôže ju zabezpečiť inou osobou, napríklad opatrovateľkou, ani tým, že dieťa navštevuje škôlku či jasle. Jeho práca popri materskej dovolenke by mala mať pohyblivý pracovný čas, určitú flexibilitu, prípadne by mohla byť vykonávaná z domu.

Po skončení materskej dovolenky a pri poberaní rodičovského príspevku už nie sú pre matky z hľadiska práce žiadne obmedzenia. Práca popri rodičovskej dovolenke je plne akceptovaná, a to aj v prípade, ak má dieťa viac ako tri roky a dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Dovolenka
Dovo
lenka

Ako sa rieši dovolenka počas materskej?

Podľa zákona je základná výmera dovolenky najmenej štyri týždne. Pre zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov alebo sa trvale stará o dieťa, je to najmenej päť týždňov.

Dovolenka sa zamestnancovi nekráti okrem iného ani za obdobie materskej dovolenky, respektíve rodičovskej dovolenky v prípade otca. 

V praxi a jednoducho vysvetlené to podľa Jozefa Mihála znamená, že materská dovolenka sa počíta medzi odpracované dni. Zamestnankyňa alebo zamestnanec má preto v tomto období nárok na dovolenku za kalendárny rok v plnom rozsahu zákonného nároku. Ak teda 30-ročná žena bola v roku 2021 na materskej 34 týždňov, stále jej prináleží 25 dní dovolenky. 

„V prípade, že si zamestnankyňa či zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom nárok na dovolenku vznikol, nevyčerpanú dovolenku jej/mu  zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,“ hovorí Národný inšpektorát práce.

Materská dovolenka sa počíta medzi odpracované dni.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/materska-dovolenka/