Dnes sa konalo valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky

| 17.05.2017

Akcionári Tatra banky dnes na valnom zhromaždení schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku, ako aj výročnú správu za rok 2016, rozdelenie zisku a výplatu dividend, vykonali voľbu člena dozornej rady a rozhodli o zmene stanov.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bude medzi akcionárov Tatra banky rozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 124 792 882 €. Do nerozdeleného zisku minulých rokov sa pridelil zisk za rok 2016 vo výške 126 582 666 € .

Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 € pripadne dividenda v celkovej výške 1 552  €,  na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 € pripadne dividenda v celkovej výške 7 760 € a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 € pripadne dividenda v celkovej výške 7,76 €.

Účtovné závierky boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a overené audítorom Deloitte Audit s. r. o.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Zuzana Povodová
hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/dnes-konalo-valne-zhromazdenie-akcionarov-tatra-banky-7/