1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Dnes sa konalo valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky

Dnes sa konalo valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky

Simona Miklošovičová | hovorkyňa Autor: Simona Miklošovičová, hovorkyňa | 30.03.2023 | 1 min. čítania

vysledky valneho zhromazdenia

Akcionári Tatra banky dnes na valnom zhromaždení odsúhlasili riadnu individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2022. Schválili tiež výročnú správu za rok 2022 a rozhodli o rozdelení zisku a výplate dividend. Na valnom zhromaždení sa tiež uskutočnila voľba člena dozornej rady a rozhodlo sa o zmene stanov. 

Na základe schválenia valného zhromaždenia bude medzi akcionárov Tatra banky rozdelený zisk v celkovej výške 99 081 025 EUR. Do nerozdeleného zisku minulých rokov sa pridelí časť zisku za rok 2022 vo výške 87 290 578 EUR, zostávajúca časť zisku za rok 2022 vo výške 7 467 292 EUR je určená na výplatu výnosov z investičných certifikátov AT1.

  • Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadne dividenda v celkovej výške 1 232 EUR,
  • na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EUR pripadne dividenda v celkovej výške 6 160 EUR
  • a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadne dividenda v celkovej výške 6,17 EUR. 

 

Účtovné závierky boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a overené audítorom BDO Audit, spol. s r. o. 

Kontakt pre médiá: 
Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky, [email protected], 0903 641 846  

 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/dnes-konalo-valne-zhromazdenie-akcionarov-tatra-banky-7/