1. Business
 2. /
 3. Finančné trhy

MiFID

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je európska smernica pre oblasť trhov s finančnými nástrojmi, vrátane poskytovania investičných a vedľajších služieb vo vzťahu k finančným nástrojom, ktorá okrem iného najmä posilňuje ochranu klientov.

O smernici

Na Slovensku je MiFID implementovaný prostredníctvom zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách.

Hlavné ciele a prínosy MiFIDu pre klienta sú:

 • zvýšiť ochranu a informovanosť najmä drobných (neprofesionálnych) klientov,
 • zvýšiť konkurenciu medzi poskytovateľmi investičných a vedľajších služieb v rámci európskeho priestoru a tým zlepšiť kvalitu a cenu služby pre klienta,
 • zvýšiť konkurenciu medzi jednotlivými organizátormi trhu (najmä burzy) opäť s cieľom zlepšiť kvalitu a cenu služby pre klienta.

MiFID sa týka nasledovných oblastí:

1. Kategorizácia klientov

V praxi MiFID pre klientov znamená, že budú podľa svojich znalostí a skúseností (t.j. zrelosti) na finančných trhoch zaradení do jednotlivých kategórií:

 • neprofesionálny klient
 • profesionálny klient
 • oprávnená protistrana

Zaradenie do príslušnej kategórie má vplyv na úroveň ochrany, ktorá vám bude zo strany Tatra banky poskytovaná, pričom kategória neprofesionálny klient je považovaná za kategóriu s najvyšším stupňom ochrany.
Do kategórií sú zaradení všetci klienti, ktorí chcú využívať investičné alebo vedľajšie služby Tatra banky.

2. Finančné nástroje,  investičné a vedľajšie služby

V MiFIDe sa produkty nazývajú "finančné nástroje" a služby "investičné služby" alebo “vedľajšie služby“.

Medzi najznámejšie finančné nástroje, ktorých sa MiFID týka patria:

 • podielové listy
 • akcie
 • dlhopisy
 • investičné certifikáty
 • deriváty (napríklad forwardy, swapy, opcie)

Detailný opis finančných nástrojov a rizík s nimi spojenými nájdete:

Najčastejšie využívané investičné služby v Tatra banke, a.s. sú:

 • prijatie a postúpenie pokynu klienta
 • vykonanie pokynu klienta
 • obchodovanie na vlastný účet
 • investičné poradenstvo

Najčastejšie využívané vedľajšie služby v Tatra banke, a.s. sú:

 • držiteľská správa cenných papierov (Investičný účet)

V súvislosti s uvedenými investičnými službami sa môžete stretnúť s testom znalostí a skúseností (test primeranosti) a pri investičnom poradenstve so širším testom vhodnosti.

3. Informácie o banke a ňou poskytovaných investičných a vedľajších službách

Tatra banka je povinná poskytnúť vám v zrozumiteľnej forme všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby ste mohli správne porozumieť charakteru a rizikám investičných a vedľajších služieb a konkrétnym druhom finančných nástrojov.
Okrem základných informácii o Tatra banke tu môžete nájsť informácie o:

 • jazyku a forme komunikácie klienta s Tatra bankou
 • výpisoch súvisiacich s finančnými nástrojmi a investičnými a vedľajšími službami
 • Investičnom účte
 • Garančnom fonde investícií
 • konflikte záujmov
 • prijatých a hradených províziách Tatra bankou
 • podmienkach poskytovania investičného poradenstva
 • rizikách ohrozujúcich udržateľnosť

Detailné informácie o banke a ňou poskytovaných investičných a vedľajších službách nájdete:

4. Stratégia vykonávania pokynov a stratégia postupovania pokynov

Za účelom dosiahnutia najlepšieho možného výsledku pre klientov pri realizácii ich pokynov má Tatra banka pripravenú stratégiu vykonávania a stratégiu postupovania pokynov.

Detailné informácie o stratégii vykonávania pokynov a stratégii postupovania pokynov nájdete:

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite vykonávania:

5. Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch

Sadzobník poplatkov za služby poskytované v oblasti cenných papierov s príkladmi nájdete:

Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch za investičné a vedľajšie služby poskytované vo vzťahu k derivátovým finančným nástrojom a cenným papierom na Capital Markets Tatra banky, a.s. s príkladmi k nim nájdete:

Kategorizácia klientov

MiFID kategorizuje klientov do troch skupín:

 • neprofesionálny klient,
 • profesionálny klient,
 • oprávnená protistrana.

Kategorizácia súvisí predovšetkým s úrovňou ochrany a množstvom informácií, ktoré klient dostáva. Kategorizáciu svojich klientov vykonáva Tatra banka u všetkých klientov, ktorí chcú využívať investičné alebo vedľajšie služby Tatra banky.

Neprofesionálny klient

Do kategórie neprofesionálny klient sú zaradené predovšetkým fyzické osoby a tie právnické osoby, ktoré nespĺňajú zákonom stanovené kritériá pre zaradenie do inej kategórie. Títo klienti sa v súlade s MiFID považujú za najmenej znalých a skúsených na finančných trhoch a z toho dôvodu dostávajú najvyššiu mieru ochrany (napr. Tatra banka posudzuje primeranosť prípadne pri investičnom poradenstve aj vhodnosť príslušného druhu investičnej služby a finančného nástroja pre klienta na základe klientom resp. osobou oprávnenou konať za klienta vyplneného testu primeranosti prípadne širšieho testu vhodnosti pri investičnom poradenstve) a maximálne množstvo informácií o nás, o finančných nástrojoch, rizikách s nimi spojenými a pod.

Profesionálny klient

Ako profesionálny klient sú kategorizované najmä veľké právnické osoby. Uvedení klienti sa v zmysle MiFIDu považujú za dostatočne znalých a skúsených. Z toho dôvodu dostávajú aj nižšiu mieru ochrany a informácií (neposudzuje sa primeranosť finančného nástroja alebo investičnej služby pre klienta).

Oprávnená protistrana

Do kategórie oprávnená protistrana patria klienti, ktorí nepotrebujú takmer žiadnu ochranu a ani informácie. Jedná sa hlavne o banky, poisťovne, správcovské spoločnosti, ďalšie finančné inštitúcie, centrálne banky, orgány verejnej moci, medzinárodné organizácie a podobné subjekty.

Model kategorizácie v Tatra banke

V Tatra banke všetkých klientov pobočiek a privátneho bankovníctva považujeme za neprofesionálnych klientov, ktorí tým pádom automaticky získavajú zo zákona maximálnu ochranu a maximum informácií.

Klient odboru Capital Markets sa môže klasifikovať do kategórie neprofesionálny klient, profesionálny klient alebo oprávnená protistrana.

Klient má za podmienok stanovených v zmysle MiFID právo požiadať o zaradenie do inej kategórie, aká mu v zmysle MiFID prináleží. Banka však v klientovom vlastnom záujme nemusí klientovi vyhovieť pri jeho žiadosti o preradenie do kategórie s nižšou úrovňou ochrany, pretože by sa tým klient mohol dostať k neadekvátne menšiemu množstvu informácií.

Poskytovanie služieb

MiFID služby sú nazývané investičné alebo vedľajšie služby a medzi najznámejšie patria:

a) prijatie a postúpenie pokynu klienta,
b) vykonanie pokynu klienta,
c) obchodovanie na vlastný účet,
d) investičné poradenstvo,
e) riadenie portfólia (Tatra banka neposkytuje),
f) držiteľská správa cenných papierov (v Tatra banke Investičný účet),
g) iné.

Niektoré z uvedených služieb nemusí Tatra banka poskytovať alebo môže poskytovať iba prostredníctvom vybraných predajných kanálov.

Investičné poradenstvo (test vhodnosti)

Cieľom investičného poradenstva je poskytnúť klientovi osobné odporúčanie na konkrétny finančný nástroj, ktorý presne zodpovedá jeho osobnému profilu (znalosť, skúsenosť, finančná situácia, schopnosť znášať straty, investičné ciele, tolerancia rizika, preferencie z hľadiska udržateľnosti a pod.) Investičné poradenstvo sa v Tatra banke uskutočňuje pre cenné papiere (napr. podielové listy podielových fondov v správe Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.), ktoré dobre poznáme, čím môžeme zabezpečiť poradenstvo na tej najlepšej profesionálnej úrovni.

Test znalostí a skúseností (primeranosť)

Pred poskytovaním investičných služieb a) alebo b), ak to nie je z podnetu klienta alebo ak sa týkajú komplikovanejších finančných nástrojov (napr. investičné certifikáty) a taktiež pred poskytovaním ďalších investičných služieb (okrem d) a e), pri ktorých je potrebné širšie testovanie vhodnosti), Tatra banka požiada klienta o vyplnenie dotazníka s cieľom zistenia, či daný finančný nástroj a investičná služba je pre neho primeraná. Inými slovami, či má dostatok znalostí a skúseností v súvislosti s uvedenou investičnou službou a finančným nástrojom. V prípade, ak sa ukáže, že finančný nástroj a investičná služba primerané nie sú alebo ak klient odmietne vykonanie testu, Tatra banka mu dá  náležité upozornenie, ale ak napriek tomuto upozorneniu bude trvať na poskytnutí danej investičnej služby k danému finančnému nástroju, tak je banka oprávnená tomu vyhovieť.

Tatra banka nie je povinná poskytovať všetky investičné služby a vedľajšie služby ani ich poskytovať vo vzťahu ku všetkým finančným nástrojom a ani pre všetky kategórie klientov.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/mifid/