MiFID

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je európska smernica v oblasti investičných služieb a finančných nástrojov, ktorá posilňuje ochranu spotrebiteľa.

O smernici

Na Slovensku je MiFID implementovaný do zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách.

Hlavné ciele a prínosy MiFIDu pre klienta sú:

 • zvýšiť ochranu a informovanosť najmä drobných (neprofesionálnych) investorov,
 • zvýšiť konkurenciu medzi bankami a obchodníkmi s cennými papiermi v rámci európského priestoru a tým zlepšiť kvalitu a cenu služby pre klienta,
 • zvýšiť konkurenciu medzi jednotlivými organizátormi trhu (najmä burzy) opäť s cieľom zlepšiť kvalitu a cenu služby pre klienta.

Zmeny, ktoré prináša MiFID, sa týkajú nasledovných oblastí:

1. Kategorizácia klientov

V praxi MiFID pre klientov znamená, že budú podľa svojich znalostí a skúseností (t.j. zrelosti) na finančných trhoch zaradení do jednotlivých kategórií:

 • neprofesionálny klient
 • profesionálny klient
 • oprávnená protistrana

Zaradenie do príslušnej kategórie má vplyv na úroveň ochrany, ktorá vám bude zo strany Tatra banky poskytovaná, pričom kategória neprofesionálny klient je považovaná za kategóriu s najvyšším stupňom ochrany.
Do kategórií budú zaradení existujúci klienti aj všetci noví klienti, ktorí chcú využívať služby Tatra banky ako obchodníka s cennými papiermi.

2. Finančné nástroje a investičné služby

V MiFIDe sa produkty nazývajú "finančné nástroje" a služby "investičné služby".

Medzi najznámejšie finančné nástroje, ktorých sa MiFID týka patria:

 • podielové listy
 • akcie
 • dlhopisy
 • deriváty (napríklad forwardy, swapy, opcie)

Detailný opis finančných nástrojov a rizík s nimi spojenými nájdete:

Najčastejšie využívané investičné služby sú:

 • prijatie a postúpenie pokynu klienta
 • vykonanie pokynu klienta
 • obchodovanie na vlastný účet
 • investičné poradenstvo

V súvislosti s uvedenými službami sa môžete stretnúť s testom znalosti a skúsenosti (test primeranosti) a s testom vhodnosti (investičné poradenstvo).

3. Informácie

Tatra banka je povinná poskytnúť vám v zrozumiteľnej forme všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby ste mohli správne porozumieť charakteru a rizikám investičných služieb a konkrétnym druhom finančných nástrojov.
Okrem základných informácii o Tatra banke tu môžete nájsť informácie o:

 • jazyku a forme komunikácie klienta s Tatra bankou
 • výpisoch súvisiacich s finančnými nástrojmi a investičnými službami
 • Investičnom účte
 • Garančnom fonde investícií
 • konflikte záujmov, prijatých a hradených províziách Tatra bankou

Detailné informácie o banke ako obchodníkovi s cennými papiermi a ňou poskytovaných investičných službách nájdete:

4. Stratégia vykonávania pokynov a stratégia postupovania pokynov

Za účelom dosiahnutia najlepšieho možného výsledku pre klientov pri realizácii ich pokynov má Tatra banka pripravenú Stratégiu vykonávania a Stratégiu postupovania pokynov.

Detailné informácie o stratégii vykonávania pokynov a stratégii postupovania pokynov nájdete:

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite vykonávania:

5. Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch

Sadzobník poplatkov za služby poskytované v oblasti cenných papierov s príkladmi nájdete:

Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch za investičné a vedľajšie služby poskytované vo vzťahu k derivátovým finančným nástrojom a cenným papierom na Capital Markets Tatra banky, a.s. s Príkladmi nájdete:

Detailné informácie o MiFIDe pre neprofesionálneho klienta - MiFID balíček nájdete:

Kategorizácia klientov

MiFID kategorizuje klientov do troch skupín:

 • neprofesionálny klient,
 • profesionálny klient,
 • oprávnená protistrana.

Kategorizácia súvisí predovšetkým s úrovňou ochrany a množstvom informácií, ktoré klient dostáva. Kategorizáciu svojich klientov vykonáva Tatra banka jednak u existujúcich klientov a jednak u všetkých nových klientov, ktorí chcú využívať služby Tatra banky ako obchodníka s cennými papiermi.

Neprofesionálny klient

Do kategórie neprofesionálny klient sú zaradené predovšetkým fyzické osoby a tie právnické osoby, ktoré nespĺňajú zákonom stanovené kritériá. Títo klienti sa v súlade s MiFID považujú za najmenej znalých a skúsených na finančných trhoch a z toho dôvodu dostávajú najvyššiu mieru ochrany (napr. Tatra banka posudzuje primeranosť prípadne vhodnosť príslušného druhu investičnej služby a finančného nástroja pre klienta na základe klientom vyplneného testu primeranosti prípadne testu vhodnosti) a maximálne množstvo informácií o nás, o finančných nástrojoch, rizikách s nimi spojenými a pod.

Profesionálny klient

Ako profesionálny klient sú kategorizované najmä veľké právnické osoby. Uvedení klienti sa v zmysle MiFIDu považujú za dostatočne znalých a skúsených. Z toho dôvodu dostávajú aj nižšiu mieru ochrany a informácií (napr. Tatra banka neposudzuje primeranosť finanačného nástroja alebo investičnej služby pre klienta).

Oprávnená protistrana

Do kategórie oprávnená protistrana patria klienti, ktorí nepotrebujú žiadnu ochranu a ani nedostávajú žiadne informácie o nás. Jedná sa hlavne o banky, poisťovne, správcovské spoločnosti, obce, štátne orgány a podobné subjekty v zmysle MiFID.

Model kategorizácie v Tatra banke

V Tatra banke všetkých klientov pobočiek a privátneho bankovníctva považujeme za neprofesionálnych klientov, ktorí tým pádom automaticky získavajú zo zákona maximálnu ochranu a maximum informácií.

Klient Odboru Treasury sa môže klasifikovať do kategórie neprofesionálny klient, profesionálny klient alebo oprávnená protistrana.

Každý klient má právo požiadať o zaradenie do inej kategórie aká mu v zmysle MiFIDu prináleží. Banka však v klientovom vlastnom záujme nemusí klientovi pri tejto žiadosti vyhovieť, pretože pri preradení klienta do kategórie s nižšou úrovňou ochrany by sa klient mohol dostať k neadekvátne menšiemu množstvu informácií.

Poskytovanie služieb

MiFID služby sú nazývané investičné služby a medzi najznámejšie patria:

a) prijatie a postúpenie pokynu klienta,
b) vykonanie pokynu klienta,
c) obchodovanie na vlastný účet,
d) investičné poradenstvo,
e) portfólio manažment,
f) držiteľská správa cenných papierov,
g) iné. 

Niektoré z uvedených služieb môže Tatra banka poskytovať iba prostredníctvom vybraných predajných kanálov.

Investičné poradenstvo (test vhodnosti)

Cieľom investičného poradenstva je dať klientovi osobné odporúčanie na konkrétny finančný nástroj, ktorý presne zodpovedá jeho osobnému profilu (znalosť, skúsenosť, investičné ciele, tolerancia rizika, investičný horizont a pod.) Investičné poradenstvo sa v Tatra banke uskutočňuje pre podielové listy spoločnosti Tatra Asset Management, ktoré najlepšie poznáme, čím môžeme zabezpečiť poradenstvo na tej najlepšej profesionálnej úrovni.

Test znalostí a skúseností (primeranosť)

V prípade záujmu neprofesionálneho klienta o náročnejšie, zložitejšie finančné nástroje (najmä deriváty a certifikáty) obchodované cez investičné služby a), b), c), Tatra banka požiada klienta o vyplnenie dotazníka s cieľom zistenia, či daný finančný nástroj alebo investičná služba je pre klienta primeraná. Inými slovami, či má klient dostatok znalostí a skúseností v súvislosti s uvedenou investičnou službou alebo finančným nástrojom. V prípade, ak sa ukáže, že finančný nástroj alebo investičná služba primeraná nie je alebo ak klient odmietne vykonanie testu, Tatra banka dá klientovi pred každým poskytnutím príslušnej investičnej služby vo vzťahu k príslušnému finančnému nástroju upozornenie.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/mifid/