1. Business
 2. /
 3. Finančné trhy

Európske nariadenie PRIIP

PRIIP je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (Packaged Retail & Insurance-based Investment Products „PRIIPs“). Nariadenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2018.

O nariadení

Cieľom nariadenia je zabezpečiť vyššiu transparentnosť jednotlivých PRIIPs pre retailových investorov (neprofesionálnych klientov v zmysle MiFID II).

Nariadenie preto požaduje:

 • v prípade Tatra banky, a.s. ako tvorcu PRIIPs vypracovanie dokumentu s kľúčovými informáciami (Key Information Document „KID“) v súlade s požiadavkami nariadenia pre každý daný finančný produkt a jeho zverejnenie na svojej webovej stránke pred sprístupnením produktu, a zároveň pravidelné preskúmavanie informácií obsiahnutých v dokumente KID a v prípade potreby jeho zrevidovanie.
 • v prípade Tatra banky, a.s. ako distribútora PRIIPs (pri poskytnutí investičného poradenstva alebo v súvislosti s aktívnou ponukou PRIIP) bezplatné poskytnutie dokumentu KID investorom v dostatočnom časovom predstihu.

Produkty, na ktoré sa nariadenie vzťahuje

Nariadenie sa uplatňuje najmä na nasledovné PRIIPs:

 • Štruktúrované vklady,
 • Štruktúrované produkty vrátane cenných papierov (vydaných ľubovoľným relevantným subjektom, ak zodpovedajú definícií PRIIPs) a produktov založených na individuálnom riadení portfólia,
 • Finančné deriváty,
 • UCITS (štandardné) podielové fondy v zmysle zákona o kolektívnom investovaní spĺňajúce podmienky smernice UCITS, ktoré môžu byť voľne predávané v rámci celej EÚ,
 • Finančné nástroje vydané účelovo vytvorenými subjektmi (napr. podľa smernice AIFMD, ak zodpovedajú definícií PRIIPs).

Dokument s kľúčovými informáciami (KID)

Dokument KID obsahuje základné predzmluvné informácie v prehľadnej a zrozumiteľnej forme, ktoré umožňujú investorom porovnávať podobné PRIIPs a lepšie tak pochopiť ich hlavné vlastnosti, pre koho sú určené, riziká, náklady a poplatky, možné zisky a straty spojené s investovaním do príslušných PRIIPs, odporúčané obdobie držby.

Formát a obsah štandardizovaného dokumentu KID stanovuje nariadenie PRIIP.

Tatra banka, a.s. ako tvorca PRIIPs
napr. finančné deriváty alebo štruktúrované vklady

 • Pre získanie dokumentu KID vojdite na internetovú stránku priip.tatrabanka.sk a v časti „KIDs pre (OTC) deriváty a štruktúrované vklady“ si niekoľkými jednoduchými klikmi vyberte príslušnú produktovú kategóriu a typ produktu, o ktorý máte záujem.

RBI Group ako tvorca PRIIPs
napr. investičné certifikáty a dlhopisy s vnoreným derivátom

 • Pre získanie KID k cenným papierom emitovaným RBI Group, vojdite na internetovú stránku priip.tatrabanka.sk a v časti „KID pre cenné papiere vydané RBI Group“ si stiahnite KID zadaním konkrétneho ISIN identifikátora.

Tretie strany ako tvorcovia PRIIPs
napr. investičné certifikáty a dlhopisy s vnoreným derivátom

 • Pre získanie KID k príslušnému štruktúrovanému cennému papieru vydanému treťou stranou, na ktorý sa vzťahuje európske nariadenie PRIIP, vojdite na internetovú stránku priip.tatrabanka.sk do časti „Regxchange".

Zároveň máte právo vyžiadať si bezplatne aj papierové vyhotovenie príslušného KID.

Bližšie informácie k nariadeniu PRIIP nájdete zadaním do vyhľadávača na internetovej stránke www.eur-lex.europa.eu (portál pre právo Európskej únie).

Vybraní tvorcovia PRIIPs

V tejto časti nájdete prehľad oficiálnych internetových stránok vybraných tvorcov PRIIPs.

RBI Group

Podielové fondy oficiálna stránka
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. KID: www.tatrabanka.sk
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH KID: www.rcm-international.com

Tretie strany

Podielové fondy oficiálna stránka
Alliance Bernstein www.alliancebernstein.com
Allianz Global Investors regulatory.allianzgi.com
Amundi www.amundietf.com
Arete www.arete.eu
Arts www.arts.co.at
BlackRock www.blackrock.com
BNP Paribas www.bnpparibas-am.sk
Fidelity www.fidelity.sk
Franklin Templeton www.franklintempleton.sk
HB Reavis hbreavis.com
Invesco www.invesco.com
J.P.Morgan am.jpmorgan.com
Schroders www.schroders.com
ETF oficiálna stránka
Amundi www.amundietf.com
Barclays www.ipathetn.com
BlackRock www.ishares.com
DWS Xtrackers www.etf.dws.com
Direxion www.direxion.com
Global X Management www.globalxetfs.com
HSBC www.assetmanagement.hsbc.com
Charles Schwab www.schwab.com
Invesco www.etf.invesco.com
ProShares www.proshares.com
State Street Global Advisors www.ssga.com
Swisscanto www.zkb.ch
UBS FM www.ubs.com
USCF www.uscfinvestments.com
VanEck www.vaneck.com
Vanguard www.investor.vanguard.com
Wisdom Tree AM www.wisdomtree.com
Investičné certifikáty oficiálna stránka
BNP www.derivate.bnpparibas.com
Citigroup www.de.citifirst.com
Deka www.deka.de
Deutsche bank www.xmarkets.db.com
DZ Bank www.dzbank-derivate.de
Goldman Sachs www.gs.de
HSBC www.hsbc-zertifikate.de
J.P.Morgan www.jpmorgan-zertifikate.de
Morgan Stanley www.zertifikate.morganstanley.com
Societe Generale www.certificates.societegenerale.de
UBS www.keyinvest-ch-en.ubs.com
UniCredit www.onemarkets.sk
Vontobel www.zertifikate.vontobel.com
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/priips/