1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Odpisovanie majetku a odpisové skupiny

Odpisovanie majetku a odpisové skupiny

| 20.11.2023 | 5 min. čítania

odpisove skupiny

Aký majetok je potrebné odpisovať, v čom sú rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi, ako sa majetok zaraďuje do odpisových skupín a ďalšie praktické informácie o odpisovaní dlhodobého majetku, sa dozviete v tomto článku.

Výdavky, ktoré firma vynaloží na obstaranie dlhodobého majetku, napríklad budovy či auta, obvykle nie je možné zahrnúť do nákladov jednorazovo, ale počas niekoľkých rokov. Postupné opotrebenie majetku v peňažnom vyjadrení predstavujú odpisy. Odpisy je potrebné osobitne posudzovať z účtovného a daňového hľadiska.

Daňové vs. účtovné odpisy

Pri daňovom odpise si určitú časť z ceny majetku uznávate postupne do daňových výdavkov, čím si každoročne znižujete firemnú daň z príjmov. Zákon o dani z príjmov presne určuje dobu, za akú sa konkrétny hmotný majetok odpíše z daňového hľadiska (od 2 do 40 rokov). Daňové odpisy je možné na jedno alebo viac období prerušiť, čím sa doba odpisovania predlžuje. Zákon určuje aj prípady, keď sa odpisovanie musí prerušiť, napríklad ak sa majetok v príslušnom zdaňovacom období nevyužíva na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Do nákladov v účtovníctve vstupujú účtovné odpisy. Tie zohľadňujú skutočné opotrebenie majetku bez ohľadu na to, do akej odpisovej skupiny daný majetok zaraďuje zákon o dani z príjmov. Účtovné odpisy si teda firma stanoví sama vo svojom odpisovom pláne. Čo pri tom zohľadniť, vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve aj tzv. postupy účtovania.

Štandardne sa účtovný odpis nerovná daňovému odpisu. Pre daňovníkov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve (napr. SZČO) a daňovníkov nezriadených na podnikanie (napr. občianske združenia) však platí výnimka, že ich účtovné odpisy sa môžu zhodovať s daňovými.

odpisove skupiny majetok

Dlhodobý hmotný majetok účtovnej jednotky – odpisovaný

Začneme tým, ktorý majetok je vlastne potrebné odpisovať. Najčastejšie odpisovaným majetkom je dlhodobý hmotný majetok – napríklad autá, výrobné linky či budovy. O dlhodobý majetok ide vtedy, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok. Pri niektorých druhoch majetku je potrebné skúmať aj podmienku ocenenia.

Dlhodobým hmotným majetkom odpisovaným sú:

 • samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, 
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
 • zvieratá (napríklad živé dojnice, kozy, husi, ovce, ošípané a pod.),
 • iný majetok, napríklad otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrňujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku, technické rekultivácie či technické zhodnotenie vyššie ako 1 700 eur.

 

V prípade hnuteľných vecí, napríklad notebooku či nábytku, ktorých vstupná cena je do 1 700 eur vrátane, ale doba jeho použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, sa môže účtovná jednotka rozhodnúť, či ho zaradí do dlhodobého majetku a bude ho odpisovať, alebo ho zahrnie do nákladov naraz pri jeho obstaraní. Spôsob, akým bude o takomto majetku účtovať, by mal byť upravený vo vnútornom predpise.

Technické zhodnotenie majetku

Špeciálnu kategóriu odpisovaného majetku predstavuje technické zhodnotenie.

technicke zhodnotenie majetku

Technickým zhodnotením majetku sa podľa zákona o dani z príjmov rozumejú predovšetkým výdavky na:

 • dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy,
 • rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie (pri budove môže ísť napríklad o zateplenie, inštaláciu mreží na okná, výmenu bežných dverí za bezpečnostné a pod.).

Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 eur, ak sa firma rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. 

Technické zhodnotenie sa odpisuje ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný 

Nie každý dlhodobý majetok sa odpisuje. Neodpisovaný majetok je taký, ktorý nezastaráva, prípadne sa jeho hodnota môže vplyvom času aj zvyšovať.

Z odpisovania sú vylúčené:

 • pozemky,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,
 • ochranné hrádze,
 • umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
 • hnuteľné národné kultúrne pamiatky, 
 • povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel,
 • predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty. 

 

Dlhodobý nehmotný majetok – odpisovaný 

Odpisovanie sa týka aj dlhodobého nehmotného majetku. Ide napríklad o:

 • softvér, výsledky vývojovej činnosti, dizajn, oceniteľné práva, výrobno-technické poznatky (know-how), licencie, užívacie práva, vydavateľské a autorské práva, vydavateľské tituly,
 • dovozné a vývozné kvóty,
 • obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej práce, ak sa obstarali za odplatu.

odpisovanie nehmotneho majetku

Nehmotný majetok, ktorý sa odpisuje, však musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur
 • použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.

Odpisové skupiny a doba odpisovania

Zákon o dani z príjmov upravuje pre dlhodobý hmotný majetok v súčasnosti 7 odpisových skupín (od 0 do 6). Jednotlivé odpisové skupiny s dobou odpisovania uvádza nasledujúca tabuľka:

Odpisová skupina Doba odpisovania
0 2 roky
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín

V prvom roku odpisovania sa hmotný majetok zaradí do jednej z odpisových skupín. Kľúčová je v tomto smere príloha č. 1 zákona o dani z príjmov, ktorá obsahuje jednotlivé druhy majetku a ich zaradenie do príslušných odpisových skupín. Pri zatrieďovaní hmotného majetku okrem budov a stavieb sa vychádza z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činností a pri budovách a stavbách z kódu Klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z. z.

Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí vo väčšine prípadov do odpisovej skupiny 2 s dobou odpisovania 6 rokov.

Pri používaní budovy na niekoľko účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. Súbor hnuteľných vecí sa zaraďuje do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného celku.

odpisove skupiny majetok

Zvýhodnené podmienky v odpisovaní má mikrodaňovník. Pre tento typ daňovníka platí, že majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 (s výnimkou luxusných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac) môže odpisovať v ním určenej výške najviac do výšky vstupnej ceny, maximálne počas doby odpisovania stanoveného pre príslušnú odpisovú skupinu. Znamená to, že mikrodaňovník môže zahrnúť celú vstupnú cenu majetku (napríklad auta) do daňových výdavkov aj hneď v prvom roku, prípadne si odpisy ľubovoľne rozložiť, ako mu vyhovuje – a optimalizovať tak svoj základ dane.

Nehmotný majetok sa na rozdiel od hmotného majetku nezaraďuje do odpisových skupín, ale daňovo sa odpisuje v súlade s účtovnými odpismi (s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu). Účtovná jednotka si túto dobu určí sama, zohľadniť je potrebné najmä predpokladanú dobu používania, zastaranie majetku, zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku.

Príklady zaradenia majetku do odpisových skupín

V nasledujúcej tabuľke si uvedieme niektoré druhy hmotného majetku a ich zaradenie do odpisovej skupiny podľa zákona o dani z príjmov.

Odpisová skupina Príklady zaradenia majetku do odpisovej skupiny
0
 • elektromobily
 • plug-in hybridy
1
 • počítače a periférne zariadenia
 • komunikačné zariadenia
 • spotrebná elektronika
 • meracie, testovacie a navigačné zariadenia
 • kancelárske stroje a zariadenia
 • optické a fotografické prístroje a zariadenia
 • osobné automobily
2
 • montované stavby z dreva/z plastu – ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi
 • radiátory a kotly ústredného kúrenia
 • prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje
 • batérie a akumulátory
 • elektrické svietidlá
 • prístroje pre domácnosť
 • zdvíhacie a manipulačné zariadenia
 • chladiace zariadenia
 • stroje na tvarovanie kovov a obrábanie
 • trolejbusy a autobusy
 • motocykle a prívesné vozíky
 • nábytok
3
 • elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia
 • turbíny
 • pece, horáky a ich časti
 • chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť
 • plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje
 • stroje pre metalurgiu
4
 • montované budovy z betónu/z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete
 • ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov
 • parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
 • zbrane a munícia
 • lode a plavidlá
 • rekreačné športové člny
 • lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia
 • diaľkové telekomunikačné siete a vedenia
5
 • budovy okrem budov uvedených v odpisovej skupine 6
 • inžinierske stavby okrem stavieb uvedených v odpisových skupinách 4 a 6 a okrem jednotlivých oddeliteľných súčastí uvedených v odpisových skupinách 2 a 4
6
 • bytové budovy
 • hotely a podobné budovy
 • budovy pre administratívu
 • budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo
 • ostatné nebytové budovy okrem nebytových poľnohospodárskych budov, budovy a kasárne pre hasičov
 • ostatné inžinierske stavby

Rovnomerná a zrýchlená metóda odpisovania

Okrem doby odpisovania je dôležitá aj metóda odpisovania. Zákon o dani z príjmov upravuje, že daňovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania.

Druhou metódou, ktorou je zrýchlené odpisovanie, je možné odpisovať len hmotný majetok zaradený do odpisovej skupiny 2 a 3. Pre metódu zrýchleného odpisovania sa spravidla rozhodne daňovník, ktorý očakáva v nasledujúcich rokoch vysoký zisk a uplatnením zrýchlených odpisov ho môže znížiť v prvých rokoch viac, ako by mu umožňovali rovnomerné odpisy. Ak daňovník očakáva konštantné výnosy, výhodnejšou alternatívou bude uplatniť rovnomerné odpisy počas celej doby odpisovania majetku.

Spôsob odpisovania sa určí pre každý novoobstaraný hmotný majetok a nemožno ho zmeniť po celú dobu jeho odpisovania.

Daňové odpisy a ich výpočet

Ako teda vypočítať daňový odpis? Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu. Zjednodušene platí, že ročná výška odpisu je rovnaká počas celej doby odpisovania – v 0. odpisovej skupine sa ročne odpíše jedna polovica, v 1. odpisovej skupine jedna štvrtina, v 2. jedna šestina atď.

Zrýchlená metóda odpisovania dáva možnosť zahrnúť väčšiu časť vstupnej ceny do daňových výdavkov počas prvých rokov odpisovania.

Zákon o dani z príjmov presne upravuje spôsob výpočtu týchto odpisov, ktorý je o čosi zložitejší, ako aj koeficienty, ktoré je potrebné pri výpočte v jednotlivých rokoch použiť.

V praxi sa však zrýchlené odpisy nevyužívajú tak často ako rovnomerné, a to aj z dôvodu, že použitie zrýchlenej metódy bolo obmedzené už len na odpisovú skupinu 2 a 3.

odpisove skupiny

Dôležité je tiež spomenúť, že v prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu vypočítaného v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Ak sa napríklad kancelársky stroj zaradí do dlhodobého hmotného majetku v decembri roku 2023, jeho odpisy sa uplatnia v roku 2023 len za jeden mesiac (nie celá jedna štvrtina ceny stroja). Neuplatnená časť ročného odpisu sa doodpisuje v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku.

Uvedieme si to na príklade odpisovania auta.

Modelový príklad odpisovania majetku

Firma Odpisujeme, s. r. o. v septembri 2023 kúpila a do používania zaradila osobný automobil, ktorého vstupná cena bola 36 000 eur.

odpisovanie firemneho vozidla

Osobný automobil sa podľa zákona o dani z príjmov zaradí do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Pri výpočte odpisov sa použije rovnomerná metóda – ročný odpis je tak vo výške 9 000 eur (36 000 eur/4 roky).  

Rovnako však platí, že v prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. V našom príklade sa teda v roku 2023 uplatní daňový odpis len za 4 mesiace (od septembra do decembra). Neuplatnená časť tohto ročného odpisu sa doodpisuje v roku 2027.

Odpisovanie automobilu, spolu s výpočtami, uvádza nasledujúca tabuľka:

Rok Ročný daňový odpis Výpočet daňového odpisu Daňová zostatková cena
2023 3 000 eur 9 000 eur/12 mes. x 4 mes. 33 000 eur
2024 9 000 eur 36 000 eur/4 roky 24 000 eur
2025 9 000 eur 36 000 eur/4 roky 15 000 eur
2026 9 000 eur 36 000 eur/4 roky 6 000 eur
2027 6 000 eur 9 000 eur/12 mes. x 8 mes.* 0 eur
Spolu 36 000 eur - -

* Ide o neuplatnenú časť ročného odpisu z roku 2023.

Poznámka: Ak by podnikateľ kúpil a zaradil auto do používania hneď v januári, odpísané by ho mal presne za 4 kalendárne roky.

Čo sa týka účtovných odpisov, tie majú zohľadňovať skutočné opotrebenie auta. Spoločnosť sa môže pri aute rozhodnúť napríklad pre výkonovú metódu odpisovania a do nákladov v účtovníctve zahŕňať vstupnú cenu auta v nadväznosti na najazdené kilometre.

Ak by firma predpokladala, že auto bude využívať do najazdených 250 000 km a v roku 2023 by prejazdila napríklad 30 000 km, účtovne by za rok 2023 odpísala 4 320 eur (36 000 eur/250 000 km x 30 000 km). Podľa počtu najazdených kilometrov by pokračovala aj v ďalších rokoch, príp. by odpisový plán podľa meniacich sa podmienok prehodnotila a upravila zostatkovú dobu odpisovania alebo sadzby odpisovania.

Komponentné odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok, ktorým sú samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, je možné rozložiť na jednotlivé oddeliteľné súčasti dlhodobého hmotného majetku (komponenty), ak vstupná cena každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti je vyššia ako 1 700 eur. Súčet vstupných cien jednotlivých oddeliteľných súčastí sa rovná vstupnej cene daného dlhodobého hmotného majetku.

Pri komponentnom odpisovaní sa jednotlivé oddeliteľné súčasti zaradia do rovnakej odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený tento hmotný majetok.

To neplatí pre budovy a stavby, kde je možné vyčleniť pre samostatné odpisovanie len tie jednotlivé súčasti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov: 

 • rozvody počítačových sietí – odpisová skupina 2,
 • klimatizačné zariadenia – odpisová skupina 4,
 • osobné a nákladné výťahy – odpisová skupina 4,
 • eskalátory a pohyblivé chodníky – odpisová skupina 4.

odpisove skupiny majetok

Pri komponentnom odpisovaní sú vykázané vyššie náklady na odpisy pri odpisovaní po častiach (komponentoch) majetku, ako pri odpisovaní majetku ako celku. Ak napr. firma odpisuje budovu 40 rokov a rozvody počítačových sietí v budove 6 rokov, po šiestich rokoch sú rozvody odpísané, teda zahrnuté aj do daňových nákladov, čím sa vytvoria z odpisov zdroje na obnovu týchto rozvodov.

fakturacny softver k podnikatelskemu uctu

Tip pre vás:

Fakturačný softvér na 6 mesiacov bez poplatku 

Vyberte si fakturačný softvér od našich partnerov podľa vašich potrieb. Vystavujte cenové ponuky, faktúry či dodacie listy rýchlo, jednoducho a online. 

Zistiť viac

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.   

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/blog/odpisove-skupiny/