1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Mám sa stať platiteľom DPH? Spoznajte výhody a povinnosti

Mám sa stať platiteľom DPH? Spoznajte výhody a povinnosti

| 03.05.2022 | 4 min. čítania

byt platca alebo neplatca DPH

Byť či nebyť platiteľom DPH? Kým nedosiahnete obrat pre povinnú registráciu, môže byť táto otázka namieste. Pozrime sa spolu na výhody a nevýhody, ale aj na povinnosti, ktoré sú s platením DPH spojené.

Aktualizované 16. 05. 2024.

Kto je platca DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty hovorí o platiteľovi DPH, no hovorovo sa stretávame aj s pojmom platca DPH. Ide o podnikateľa, ktorý sa na základe obratu, z dôvodu inej skutočnosti alebo niekedy aj dobrovoľne, stal osobou odvádzajúcou štátu DPH.

Hneď na úvod je vhodné uviesť, že problematika DPH, a to najmä v prípade obchodovania so zahraničím, je pomerne komplikovaná. Zároveň sa vás DPH môže týkať aj v prípade, že platiteľom DPH nie ste. V tomto smere je vhodné mať účtovníka, alebo skôr daňového poradcu, ktorý vám v prípade potreby môže pomôcť. Poďme sa ale pozrieť na základné veci, v ktorých by ste sa mali orientovať.

Kedy som platca DPH? 

Či sa vás vôbec DPH týka, závisí od toho, akú činnosť vykonávate. Zákon o DPH však definuje ekonomickú činnosť veľmi široko, čiže ak ste „bežný“ podnikateľ, v tom prípade je to bez debaty – ste zdaniteľnou osobou.

Od akej sumy som platca DPH?  

Do konca roka 2024 platí, že povinnosť registrovať sa za platcu DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorej obrat prekročil 49 790 eur počas 12 po sebe idúcich mesiacov.

Žiadosť o registráciu je následne potrebné podať do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zdaniteľná osoba dosiahla obrat.

Ak by ste ako podnikateľ uvedený obrat dosiahli skôr, napríklad už po dvoch alebo troch mesiacoch, ste povinný podať žiadosť o registráciu už v nasledujúcom mesiaci. 

Od akého obratu sa firma stáva platiteľom DPH

Pozor, od roku 2025 však nastávajú výrazné zmeny týkajúce sa registrácie za platiteľa DPH. Po novom sa nebude posudzovať 12 kalendárnych mesiacov, ale obrat sa bude počítať vždy od januára do decembra. Okrem toho bude potrebné sledovať dve hranice obratu. Ak podnikateľ za kalendárny rok prekročí obrat 50 000 eur, platiteľom DPH sa stane až od 1. januára nasledujúceho roka, ak: 

 • nevyznačí, že by chcel byť platiteľom DPH už pri presiahnutí obratu 50 000 eur, 
 • resp. ak neprekročí v danom roku obrat 62 500 eur alebo nenastane iný zo zákonných dôvodov zakladajúcich povinnosť registrácie za platiteľa DPH, kedy sa ním musí stať už skôr. 

Podrobné informácie o tejto novinke si prečítajte v článku Registrácia pre DPH od roku 2025

Platca DPH a obrat: Na čo si dať pozor:

 1. čo všetko sa do obratu (ne)započítava – nie každé dodanie tovaru či služby sa totiž zahŕňa do obratu na DPH, napríklad niektoré služby fakturované do zahraničia alebo vybrané služby oslobodené od DPH,

 2. že do konca roka 2024 nejde o kalendárny rok, ale 12 mesiacov – teda posudzujete po skončení každého kalendárneho mesiaca, či už obrat prekročený nebol (napr. január až december, potom február až január, marec až február atď.). Ak obrat prekročíte napríklad už po troch mesiacoch vášho fungovania, registrujete sa už po týchto troch mesiacoch. Od roku 2025 už sa obrat bude posudzovať za kalendárny rok, teda sa začne počítať v januári a na konci decembra sa „vynuluje“.

 

Ako funguje princíp DPH

Fungovanie DPH sa obvykle ilustruje na nákupe a predaji v tuzemsku. Pravidlá a mechanizmy sú však omnoho komplikovanejšie, ak k tomu pridáme zahraničie – teda rôzne samozdanenia, oslobodenia či prenos daňovej povinnosti. Tie sú však už realitou aj pri predaji v tuzemsku, takže treba upozorniť na to, že tento princíp sa neuplatňuje paušálne vždy a všade. Základom je, že DPH je nepriama daň, ktorou sa zdaňuje spotreba, teda v konečnom dôsledku ju zaplatí zákazník v cene tovaru alebo služby. Podnikateľ túto vybranú DPH „iba“ štátu odvedie.

Zjednodušene – podnikateľ (platiteľ DPH) nakupuje rôzne vstupy do svojho podnikania, napríklad tovar, ktorý ďalej predáva, alebo rozličné služby. V cene zaplatí aj DPH, avšak následne má nárok na odpočítanie tejto DPH. Teda, veľmi laicky, ak by nič nepredával, iba nakupoval s DPH, daňový úrad by mu celú túto DPH na vstupe vrátil.

Keď však podnikateľ ďalej predáva tovar alebo služby, sumu navyšuje o DPH, ktorú mu zaplatí jeho zákazník. Ide o DPH na výstupe, ktorú je potrebné odviesť daňovému úradu. Čiže opäť teoreticky, ak by podnikateľ iba predával a nič nenakupoval, celú DPH na výstupe by odvádzal štátu.

Princíp je teda nasledujúci: Od DPH na výstupe sa odpočítava DPH na vstupe a rozdiel je potrebné odviesť daňovému úradu. Ak je výsledok kladný, ide o daňovú povinnosť. Ak by bola daň na vstupe vyššia ako na výstupe, rozdiel zas daňový úrad vráti podnikateľovi – vtedy ide o nadmerný odpočet.

Typy registrácie – povinný a dobrovoľný platiteľ DPH    

Zákon o DPH rozlišuje viacero typov registrácií – povinnú, dobrovoľnú, zo zákona, skupinovú, zahraničných osôb či tzv. neplnohodnotné registrácie, keď sa osoba síce registruje, ale nestáva sa platiteľom DPH (dajte si na ňu pozor najmä pri obchodovaní v EÚ).

Typy registrácie – povinný a dobrovoľný platca DPH    

Pozrime sa ale na tie najčastejšie, teda povinnú a dobrovoľnú.  

Povinná registrácia vzniká dosiahnutím obratu, o ktorom sme už hovorili. Teda začnete podnikať, každý mesiac si sledujete obrat a v prípade dosiahnutia sumy 49 790 eur (za 12 mesiacov) nemáte inú možnosť, ako firmu registrovať na DPH. Uvedené platí do konca roka 2024. Od januára 2025 začínate sledovať obrat 50 000 eur, resp. 62 500 eur.

Ak ste takýto obrat ešte nedosiahli, ale chcete byť z nejakého dôvodu platiteľom DPH, môžete požiadať o dobrovoľnú registráciu na DPH a daňový úrad vašu žiadosť posúdi. Obvykle vás bude telefonicky kontaktovať správca dane, ktorý vám vysvetlí, aké dokumenty bude od vás potrebovať. Musíte totiž preukázať vykonávanie ekonomickej činnosti. Môže ísť o rôzne faktúry, zmluvy, výpisy z účtov či niektoré výstupy z účtovníctva. Buďte na to pripravení.

Typy zdaňovacích období – mesačný platca DPH a štvrťročný platca DPH    

Zdaňovacie obdobie, teda obdobie, za ktoré podávate daňové priznanie a porovnávate daň na výstupe s daňou na vstupe, je štandardne kalendárny mesiac. Minimálne prvý rok platenia DPH teda budete riešiť DPH-čku mesačne.

V prípade, že splníte časovú podmienku (ste platiteľom DPH viac ako 12 mesiacov) a obratovú podmienku (nedosahujete za 12 mesiacov obrat 100 000 eur), môžete prejsť na štvrťročné zdaňovacie obdobie. Následne si však stále sledujete, či ešte môžete ostať štvrťročným platiteľom DPH, alebo sa musíte vrátiť k mesačnému zdaňovaniu.

Povinnosti platiteľa DPH

Na platiteľa DPH v prvom rade čaká nastavenie fakturácie a ďalších interných procesov (napr. v e-shope), ale aj v účtovníctve tak, aby boli v súlade so zákonom o DPH. Medzi povinnosti týkajúce sa DPH patrí podávanie daňového priznania a kontrolného výkazu k DPH, a to v mesačnej periodicite aspoň prvý rok.

Dôležitý bod je tiež úhrada DPH, ak vám vyjde daňová povinnosť, a to, rovnako ako podávanie výkazov, vždy do 25. dňa v mesiaci. Ak budete predávať do členských krajín v rámci EÚ, môže vám pribudnúť povinnosť podávať tiež súhrnný výkaz.

Niekedy vám môže „hroziť“ aj registrácia na DPH v niektorej inej krajine, alebo registrácia do zjednodušenej schémy OSS (napr. v prípade predaja tovaru na diaľku). Je preto vhodné, aby vaše povinnosti sledoval za vás účtovník či daňový poradca v závislosti od toho, aké obchody a v ktorých krajinách vykonávate.

Povinnosti platcu DPH – živnostníka

Pre živnostníka platia rovnaké povinnosti ako pre s. r. o., čo sa týka registrácie, vedenia záznamov podľa zákona o DPH či podávania výkazov. 

Pri živnostníkovi či inej SZČO je však potrebné si uvedomiť, že ak sa stane platcom DPH a bude ním celý rok, už si nebude viac môcť uplatniť paušálne výdavky. Ako platiteľ DPH musí viesť účtovníctvo a na účely výpočtu dane z príjmov budú slúžiť vaše reálne (preukázateľné) výdavky.

Ako sa stať platiteľom DPH (postup v skratke)

Ako sme už spomínali v úvode článku, ak firma dosiahla stanovený obrat 49 790 eur v roku 2024, je povinná sa registrovať za platiteľa DPH na daňovom úrade najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ho dosiahla. Napríklad, ak živnostník dosiahne obrat v máji 2024, je povinný sa registrovať za platcu DPH do 20. júna 2024.  

Použije na to tlačivo Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia, ktoré podá finančnej správe elektronicky.

Toto tlačivo sa použije aj pre všetky ďalšie typy registrácií, čiže aj pri dobrovoľnej. Tam však termín na podanie žiadosti stanovený nie je.

Následne vás, a to spravidla v oboch prípadoch, bude kontaktovať správca dane a dohodne si s vami ďalší postup. Povie vám, aké ďalšie doklady či výstupy od vás potrebuje, mnohokrát si spolu odsúhlasujete aj termín, odkedy sa stanete platiteľom DPH.

Nezabudnite preto do žiadosti uviesť určite aj vaše telefónne číslo, aby sa s vami správca dane mohol ľahko spojiť.

Ako sa stať platiteľom DPH (postup v skratke)

Od roku 2025 bude postup v niektorých bodoch iný a lehoty budú oveľa kratšie. Ak totiž prekročíte obrat 50 000 eur, už do piatich pracovných dní musíte podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH. To, kedy sa reálne stanete platiteľom DPH, závisí od viacerých skutočností – či chcete byť platiteľom DPH skôr ako 1. januára nasledujúceho roka, alebo či v danom roku prekročíte aj obrat 62 500 eur, príp. nastane iný dôvod, pre ktorý sa musíte stať platiteľom DPH už skôr. 

Kedy nie som platca DPH

Neplatca, alebo lepšie povedané neplatiteľ DPH, je zdaniteľná osoba, ktorá sa platiteľom DPH nestala – buď ešte nedosiahla obrat, alebo sa ešte neregistrovala za platiteľa DPH dobrovoľne. Treba si však dať pozor, aj neplatiteľov DPH sa často týkajú povinnosti vzťahujúce sa k dani z pridanej hodnoty. Zbystriť pozornosť by mali najmä podnikatelia, ktorí vykonávajú cezhraničné transakcie, napr. poskytujú alebo nakupujú služby zo zahraničia, či predávajú tovar v e-shope do zahraničia.

Rovnaké povinnosti má podnikateľ, ktorým je fyzická osoba (napr. živnostník), ako aj podnikateľ, ktorým je právnická osoba (napr. s. r. o.). Pri fyzických osobách nerozhoduje ani spôsob, akým si táto osoba uplatňuje daňové výdavky. Živnostník, ktorý využíva paušálne výdavky má rovnaké povinnosti v súvislosti s DPH ako živnostník, ktorý vedie účtovníctvo či daňovú evidenciu.

Ak napríklad plánujete ako neplatiteľ DPH nakupovať reklamy na Facebooku či v Googli, začnite sa o svoje DPH povinnosti zaujímať. Niekedy máte registračné povinnosti, inokedy DPH musíte zaplatiť alebo podať daňové priznanie či súhrnný výkaz. Závisí to vždy od konkrétneho prípadu – od tovaru alebo služby, od toho, kto je zákazníkom, z ktorej krajiny a podobne.

Komu sa (ne)oplatí byť platiteľom DPH

Kedy sa vlastne oplatí byť platiteľom DPH? Ak sa na to pozeráte len z pohľadu, že si budete môcť kúpiť auto „bez DPH“, toto videnie je značne zúžené. Myslite pritom okrem iného aj na množstvo povinností, ktoré vám pribudnú. Ak však budete kupovať vybavenie vášho nového obchodu či urobíte iné väčšie investície, odpočet DPH by sa mohol hodiť.

Celkovo je potrebné sa pozrieť na to, kto sú vaši dodávatelia a kto sú vaši zákazníci – či prevažne platitelia DPH, alebo neplatitelia DPH. Ak ste napríklad drobný e-shop a nakupujú od vás fyzické osoby (nepodnikatelia), môže byť lepšie ostať neplatiteľom DPH, aby ste zákazníkom ceny nezdvihli o 20 %. Naopak, ak sú vaši dodávatelia prevažne platitelia DPH a vy si vďaka odpočítaniu DPH ceny vstupov znížite, môže to byť v prospech registrácie za platiteľa DPH.

Obzvlášť výhodné je byť platiteľom DPH pri obchodovaní so zahraničím. Nemusíte riešiť rôzne iné registrácie na DPH, pričom máte možnosť predovšetkým v rámci EÚ nakupovať bez DPH (vďaka tzv. samozdaneniu), ale aj predávať v niektorých prípadoch bez DPH (napr. pri prenose daňovej povinnosti pri službách alebo oslobodení od DPH pri predaji tovaru do zahraničia).

 Komu sa (ne)oplatí byť platiteľom DPH

Rozdiely medzi platcom a neplatcom DPH

Rozdiely medzi platcom a neplatcom DPH sú pomerne veľké, hoci niektoré povinnosti súvisiace s DPH sa týkajú aj neplatiteľa. Avšak, podnikateľský život neplatiteľa DPH by sa dal určite považovať za jednoduchší. Podnikateľ nie je viazaný podávaním daňových priznaní, teda svoje účtovníctvo nemusí riešiť so železnou pravidelnosťou každý mesiac (prípadne štvrťrok).

S podávaním daňového priznania, kontrolného výkazu k DPH a podobne, súvisí jednoznačne zvýšená administratíva, s ktorou prichádza aj vyššia cena za účtovníctvo, ak vám ho vedie externá firma. Spoľahnúť sa na odborníka v tejto oblasti vám však odporúčame, aby ste sa vyhli zbytočným chybám a tiež pokutám. Sledovať totiž všetky zmeny a orientovať sa vo všetkých povinnostiach a výnimkách stojí množstvo času a nie je to vôbec jednoduché.

V prípade živnostníka (SZČO) treba spomenúť ešte jedno prepojenie v súvislosti s DPH, a to na možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov. Zákon o dani z príjmov totiž stanovuje, že ak je osoba platiteľom DPH počas celého zdaňovacieho obdobia, nemôže si v tomto roku uplatniť paušálne výdavky. Ak ste platiteľom DPH len časť kalendárneho roka, paušál si ešte uplatniť môžete. Tento fakt teda rovnako zvažujte, aby ste za úsporu DPH pri kúpe auta nezaplatili výrazne vyššou daňou z príjmov. Ak by ste boli pre DPH len registrovaní (napr. kvôli prijímaniu/poskytovaniu služieb v EÚ), za platiteľa DPH sa nepovažujete a paušálne výdavky využiť môžete.

Ako sa líšia faktúry platcov a neplatcov DPH?

Faktúra platcu DPH

Ak ste platcom DPH, musíte k cene za svoje služby či tovar osobitne na faktúre pripočítať DPH a o túto daň navýšiť celkovú sumu faktúry. To znamená, že v tabuľke, kde opisujete dodaný tovar alebo službu a uvádzate ceny, by mali byť aj stĺpce s cenou bez DPH a DPH, teda jej výška. 

Pri celkovej fakturovanej sume musíte uviesť aj:

 • základ DPH,
 • sadzbu dane (20 %, resp. 10 % alebo 5 %),
 • celkovú fakturovanú sumu spolu s DPH.

 

Okrem toho ako platca DPH uvádzate v údajoch dodávateľa IČ DPH a zároveň tu logicky nie je veta o tom, že nie ste platiteľom DPH. 

Pozrite si ukážku faktúry platiteľa DPH, ktorá vám poslúži ako vzor. V zákone o dani z pridanej hodnoty (konkrétne paragraf 74) nájdete aj presne vymedzené, aké povinné náležitosti má faktúra obsahovať.

Neplatca DPH

Neplatca DPH vystavuje faktúry tak, že k cene za svoje služby alebo tovar osobitne neúčtuje daň z pridanej hodnoty.

Neplatca DPH nie je povinný vystaviť faktúru. Musí však vystaviť účtovný doklad, ktorým môže byť spomínaná faktúra. 

Okrem klasických náležitostí, akými sú označenie dokladu, identifikačné údaje obchodných partnerov, predmet fakturácie, suma, forma úhrady či dátumy, je vhodné v účtovnom doklade uviesť aj informáciu o tom, že nie ste platiteľom DPH.

 • Faktúra neplatcu DPH vystavená tuzemskému odberateľovi nemôže obsahovať DPH. A to bez ohľadu na to, či faktúru vystavujete platcovi DPH či neplatcovi DPH.
 • Faktúru pri niektorých dodaniach do Európskej únie môžete ako neplatca DPH vystaviť, musíte si však na daňovom úrade podať žiadosť o pridelenie IČ DPH, ktoré potom budete uvádzať na týchto zahraničných faktúrach.

Tip pre vás:

Chýbajú vám peniaze na zaplatenie dane?

Tatra banka aktuálne ponúka bezúčelový úver na začiatok podnikania vo výške 2 000 eur.

Zistiť viac 

peniaze na zaplatenie dane

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.  

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/blog/platca-neplatca-dph-rozdiely/