1. Business
 2. /
 3. Navigácia podnikateľa
 4. /
 5. Rodinný podnik na Slovensku: Všetko, čo potrebujete vedieť

Rodinný podnik na Slovensku: Všetko, čo potrebujete vedieť

| 30.11.2023 | 5 min. čítania

rodinny podnik

Podľa odhadov tvoria až 80 % všetkých firiem. Rodinné podnikanie je obľúbené aj u nás. V článku približujeme, ktoré firmy sa považujú za rodinné, akým výzvam čelia, ako ich problémy rieši legislatíva, aj čo podnikajúcim rodinám pomáha pri generačnej výmene.

Čo je rodinný podnik? Definícií sú desiatky

Rodinné podnikanie je vo svete vnímané rôzne. Škála toho, ktoré firmy možno považovať za rodinné, je veľmi široká – podľa analýzy Overview of Family Business Relevant Issues len v Európe existuje viac ako 90 rôznych definícií

V každom prípade sú však podstatní členovia rodiny, ktorí majú vo svojich rukách vlastníctvo a riadenie firmy. V praxi existuje niekoľko druhov rodinných firiem, napríklad manželské, súrodenecké či viacgeneračné (firmy rodičov a detí). V tom najširšom chápaní je približne 80 % firiem práve rodinných, avšak pre rozmanitosť definícií sa môžu odhady líšiť.

V niektorých krajinách je definícia rodinného podniku zakotvená v legislatíve a od 1. 7. 2023 k nim pribudlo aj Slovensko.  

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch rodinné firmy po novom pomerne úzko vymedzuje, hoci naďalej ich možno vnímať aj „po svojom“ (výnimkou sú len situácie, keď legislatíva priamo stanovuje povinnosť spĺňať zákonnú definíciu rodinného podniku). 

Zákon rodinný podnik charakterizuje ako obchodnú spoločnosť, družstvo alebo fyzickú osobu – podnikateľa, keď členovia spoločnej rodiny spĺňajú zákonné požiadavky a na podnik majú zákonom ustanovené väzby. Ide o manželov, súrodencov, príbuzných v priamom rade (napr. deti), osoby navzájom príbuzné do 4. stupňa a ich manželov. 

evidencia rodinneho podniku

V zákone sa zároveň stanovili odlišné pravidlá pre jednotlivé právne formy. 

Právna forma Kedy ide o rodinnú firmu podľa zákona
Obchodná spoločnosť
(s. r. o./a. s.)
 • Minimálne dvaja členovia spoločnej rodiny vykonávajú väčšinu hlasovacích práv a aspoň jeden z nich je štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu,
 • alebo minimálne dvaja členovia spoločnej rodiny majú hospodársky prospech z firmy spolu viac ako 50 % zisku po zdanení,
 • alebo jeden člen spoločnej rodiny je jediným spoločníkom/akcionárom aj štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu a iný spoločný člen rodiny je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom či členom dozornej rady, alebo je vo firme zamestnaný.
Družstvo
 • Minimálne dvaja členovia spoločnej rodiny vykonávajú väčšinu hlasovacích práv a aspoň jeden z nich je štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu,
 • alebo minimálne dvaja členovia spoločnej rodiny majú hospodársky prospech z firmy spolu viac ako 50 % zisku po zdanení.
Fyzická osoba – podnikateľ
 • Minimálne jeden člen spoločnej rodiny je v pracovnoprávnom vzťahu (napr. podnikateľ zamestnáva svojho súrodenca).

Zdroj: Podnikajte.sk

Zákon zároveň definuje pojem rodinná farma – ide o rodinný podnik zameraný na poľnohospodársku činnosť, hospodársky chov rýb či pestovanie, spracovanie a predaj poľnohospodárskych surovín a výrobkov. 

Generačná výmena je pre rodinné podniky výzvou

Či už sú rodinné firmy vnímané podľa zákonných, alebo iných kritérií, faktom zostáva, že majú, na rozdiel od ostatných podnikov, napríklad užší vzťah k regiónu, v ktorom pôsobia, či k svojim zamestnancom, a dávajú si tiež záležať na budovaní rodinných vzťahov vnútri firmy. 

Keďže na Slovensku mnohé vznikli v deväťdesiatych rokoch, často dnes riešia odovzdanie podnikania druhej generácii. Čelia tak rôznym problémom, ktoré súvisia s odovzdaním majetku, výberom nástupcu, zmenou vedenia a podobne. 

rodinne podnikanie

Inšpiráciu na zvládnutie generačnej výmeny možno hľadať v zahraničí, kde sa využívajú rôzne nástroje: 

 • zabrániť štiepeniu majetku pri jeho odovzdaní/dedení pomáhajú rodinné holdingy či zverenecké fondy,
 • pri medzigeneračnej spolupráci a odovzdaní vedenia sú zasa nápomocné rodinné ústavy, ktoré slúžia na nastavenie pravidiel pre členov rodiny, a v neposlednom rade je vhodným nástrojom rodinná rada

Rodinná rada ako špeciálny orgán – dobre si premyslite, kto bude jej členom

Rada rodinného podniku je kľúčová najmä pri generačnej výmene. Je zložená z členov rodiny, ktorí môžu, ale nemusia byť priamo zapojení v rodinnom biznise. Kto to bude, je na rozhodnutí rodiny, no odborníci zvyčajne odporúčajú, aby pozostávala len zo základnej bunky rodiny (rodičia a deti), pretože sa na jej zasadnutí neraz riešia citlivé témy. Prítomná by teda mala byť len úzka rodina, ktorá priamo podnikanie ovplyvňuje. 

Právomoci a pravidlá rodinnej rady si v zásade môže každá firma nastaviť individuálne, hoci ich už vo veľmi zúženej miere charakterizuje aj zákon. Ten hovorí, že ide o ďalší orgán spoločnosti, ktorý stojí mimo štatutárneho orgánu či valného zhromaždenia a nezasahuje do ich činnosti. 

Úlohou rodinnej rady je podľa legislatívy rokovať o záležitostiach rodinného podniku, ktorými je napríklad:

 • dlhodobé strategické smerovanie firmy, 
 • súlad cieľov rodiny a cieľov rodinného podnikania, 
 • práva a povinnosti, no tiež potreby a požiadavky členov spoločnej rodiny,
 • podmienky prijímania/odchodov členov rodiny do/z firmy, 
 • nástupníctvo či generačná výmena štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu, odovzdanie vlastníctva a hlasovacích práv.

 

Čo sa týka právomocí, podľa zákona je rodinná rada uznášania schopná iba vtedy, keď je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, pričom viac ako polovicu prítomných tvoria členovia spoločnej rodiny. Pri prijímaní rozhodnutí má každý člen rady len jeden hlas a na schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov

Zákon priamo stanovuje aj to, že rada musí zasadať aspoň raz ročne, že sa musí z každého zasadnutia vytvoriť zápisnica a že musí mať aspoň troch členov, pričom aspoň dvaja z nich sú členovia spoločnej rodiny.

Rodinné podniky, ktoré už majú radu zriadenú a nastavenú podľa vlastných pravidiel, alebo ju zriadenú vôbec nemajú, sa však nemusia ľakať. Inštitút rodinnej rady podľa zákonných požiadaviek nemusí mať každá firma. Týka sa to len tých rodinných podnikov, ktoré budú mať záujem o štatút registrovaného rodinného podniku.

rodinna rada

Titul „rodinný podnik“ aj oficiálne

Novela zákona o sociálnej ekonomike priniesla pre rodinné podniky na Slovensku novinku v podobe štatútu evidovaného a registrovaného rodinného podniku. Treba však zdôrazniť, že ide len o dobrovoľnú možnosť, nie povinnosť.

Evidencia rodinného podniku 

Evidovaným sa rodinný podnik stáva vtedy, keď požiada o zaradenie do evidencie rodinných podnikov pod vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (a táto žiadosť mu je schválená). 

rodinne podnikanie na slovensku

Podmienkou je, aby firma spĺňala zákonné definičné znaky rodinného podniku. Nemusí mať zriadenú rodinnú radu, no ak ju zriadenú má, je potrebné štatút rady rodinného podniku priložiť k žiadosti. 

Evidenciou rodinná firma získava právo uvádzať v písomnom styku vo svojom názve označenie „rodinný podnik“ alebo „r. p.“.

Taktiež firma môže, no nemusí, podať návrh na zápis tohto označenia do obchodného registra

Pokiaľ spoločnosť prestane spĺňať definičné znaky rodinného podniku, stráca nárok na tento štatút. Iné povinnosti, ale ani výhody, nemá. 

Podmienky pri registrácii rodinného podniku

 Okrem toho, že firma musí spĺňať zákonnú definíciu rodinného podniku, musí tiež: 

 • vykonávať hospodársku činnosť,
 • mať základný dokument s určením percentuálnej časti zisku po zdanení a so záväzkom, že firma bude zosúlaďovať riadiace, obchodné, vlastnícke a rodinné vzťahy so zreteľom na udržiavanie/rozvíjanie rodinných väzieb a posilňovanie rodinných hodnôt,
 • mať zriadenú rodinnú radu s najmenej tromi členmi a jej fungovanie musí byť upravené v štatúte rady rodinného podniku,
 • mať sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenska či v členskom štáte EÚ.

 

Podmienky po registrácii rodinného podniku

Registrované rodinné podniky po získaní štatútu čaká niekoľko povinností. V prvom rade musia v písomnom styku uvádzať označenie „registrovaný rodinný podnik“ alebo skratku „r. r. p.“, napríklad ABC, s. r. o., registrovaný rodinný podnik alebo ABC, s. r. o., r. r. p. Toto označenie si musia povinne zapísať aj do Obchodného registra SR. 

Ďalšou povinnosťou je použiť minimálne 12 % zo zisku po zdanení na posilnenie vnútorných a vonkajších vzťahov – napríklad na vzdelávanie členov spoločnej rodiny, ich dôchodkové zabezpečenie, rekreačné pobyty a podobne. 

Registrovaný rodinný podnik tiež musí písomne oznámiť ministerstvu každú zmenu skutočností rozhodujúcich pre posúdenie spĺňania podmienok na získanie tohto štatútu a zmenu niektorých údajov zapisovaných do registra do 10 dní odo dňa, keď ku zmene došlo (pri porušení hrozí pokuta do 1 000 eur). 

podmienky registracie rodinneho podniku

Záujem o evidenciu a registráciu rodinných podnikov zatiaľ nie je

Podľa informácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v priebehu štyroch mesiacov od spustenia evidencie a registrácie rodinných podnikov neeviduje ani jednu žiadosť o udelenie týchto štatútov. 

Pre portál Podnikajte.sk rezort uviedol: „Registrácia rodinného podniku je dobrovoľná voľba, ktorú ponúkame s ohľadom na efektivitu riešenia. Mať jeden platný záznam a predkladať ho všetkým inštitúciám, ktoré prichádzajú do styku s rodinným podnikom, je výhodnejšie než predkladať rôznorodú sadu dokumentov.“ 

Faktom však zostáva, že nateraz štatút registrovaného rodinného podniku ukladá firmám skôr povinnosti navyše ako zvýhodnenia, čo je možné považovať za jeden z faktorov nezáujmu.

Nakoľko je evidencia/registrácia rodinného podniku dobrovoľná, pre firmy, ktoré nechcú ani jeden zo štatútov získať, sa nateraz nič nemení: 

 • naďalej sa môžu označovať ako rodinná firma (v písomnom styku však nesmú používať označenie r. r. p. alebo registrovaný rodinný podnik, za porušenie hrozí pokuta 100 až 1 000 eur) a 
 • môžu, ale nemusia mať zriadenú rodinnú radu (prípadne ju môžu mať zriadenú podľa svojich pravidiel). 

Zákon ani v jednom prípade neporušia.

Tip pre vás:

Hľadáte inovatívne riešenia pre rast vášho biznisu?

Inovovať môžete nielen vašu výrobu či produkty, ale aj správu vašich financií. V Tatra banke máme riešenia pre každý typ podnikania. Navyše, otvorením podnikateľského účtu získate prístup k službám renomovaných slovenských firiem za zvýhodnenú cenu.

Zistiť viac

financovanie rodinnych podnikov 

 

Tento článok bol pripravený v spolupráci s odborným portálom Podnikajte.sk.   

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/blog/rodinny-podnik/